Documenten en verslagen

Het hele traject van het Masterplan voor de dorpen wordt gedocumenteerd en alle verslagen, opgenomen online sessies en analyses kunnen door iedereen geraadpleegd worden. Hieronder zijn alle documenten opgesomd.

Slotevents

De ambities voor Morkhoven en Noorderwijk zijn op zich dezelfde, maar worden per dorp concreet uitgewerkt. Alles begint bij het gemeenschapsleven dat de verbindende factor is in het plan. Van daaruit werken we voort aan een toekomst die rekening houdt met het veranderende klimaat en de verschillende manieren waarop we ons in een dorp verplaatsen. Dat alles bepaalt mee hoe en waar we willen en kunnen wonen.

Op dinsdagavond 24 januari presenteerden we de plannen tijdens het slotevenement in Noorderwijk (zaal Oud Zwembad) en op donderdagavond 26 januari in Morkhoven (parochiezaal).

Elke avond werd om 19.30 uur ingeleid door een presentatie. Nadien kreeg u uitgebreid de kans om het eindresultaat met een drankje in de hand van dichterbij te bekijken.

Masterplan en actieplan voor de dorpen

Via de uitgebreide omgevingsanalyse, een terreinbezoek met de stadsdiensten, verdiepende interviews met relevante stakeholders en een
dorpsatelier met de inwoners van Morkhoven en Noorderwijk konden we de ambities vastleggen voor de dorpskernen.
Per ambitie stellen we een aantal generieke krijtlijnen voorop die aangeven hoe een toekomstige ontwikkeling aan een bepaalde ambitie kan
bijdragen. De krijtlijnen worden toegelicht naar relevantie binnen de ambitie, het huidige tijdperk en de context van Morkhoven en Noorderwijk. Op basis van de krijtlijnen kan een ontwikkeling overwogen, gefaseerd en op de juiste plaats worden gerealiseerd.

Analysenota's

De voorliggende analyse werd gebaseerd op enerzijds data verkregen uit de verkenningsnota van het Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit Herentals dat parallel aan dit traject in opmaak is. Deze informatie werd verfijnd en gedetailleerd om kansen en knelpunten op schaal van de dorpskern en het projectgebied helder te krijgen. Anderzijds werd de analyse gebaseerd op en/of verfijnd door de verscheidene bilaterale gesprekken die in het kader van de opmaak van dit masterplan gevoerd werden met relevante stakeholders binnen de dorpskern zoals het Chirocomité, de kerkraad, een zorgpartner, de Vrije Basisschool De Wegwijzer,...

Dorpsateliers

De stad werkt aan de masterplannen voor Noorderwijk en Morkhoven: hoe combineren we groene ruimte, kwaliteitsvol wonen, ruimte voor zorg, veilig verkeer en een aantrekkelijk aanbod aan recreatie en gemeenschapsvoorzieningen?

Tijdens 2 dorpsateliers konden inwoners toekomstige noden en wensen met ons delen. Met die inbreng gaan we verder en werken we naar een gedragen masterplan, op maat van de dorpen.

De infopanelen die tijdens deze open ateliers getoond werden, kunt u hier nog raadplegen.

Dorpsateliers september 2022:

Dorpsateliers mei 2022:

Visienota

De visienota bevat concrete doelstellingen over wonen, openbare ruimte, economie, mobiliteit, gemeenschapsvoorzieningen en zorgverlening. Vanuit deze visie werkt de stad nu verder en ontwerpen we verschillende gewenste toekomstscenario’s voor de dorpen. Om uiteindelijk tot een breed gedragen voorkeurscenario te komen.