Raadpleegomgeving

Bekendmaking besluitenlijsten

In de raadpleegomgeving van de stad vindt u de besluitenlijsten van een aantal politieke organen van Herentals. Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de stad om deze op de website te publiceren. Dit moet gebeuren binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn. U ziet telkens de titel van het besluit. De titel is zo opgemaakt dat die het besluit verkort weergeeft. 

Inzage/afschrift besluit

Indien u een besluit wil inkijken of er een afschrift van wil ontvangen dan moet u dit schriftelijk aanvragen. 
U kunt uw aanvraag per brief (Stadsbestuur Herentals, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals) of per e-mail (info@herentals.be) richten aan het stadsbestuur. 

In de aanvraag moet u duidelijk de volgende zaken vermelden: 

  • uw naam en adres (indien u de aanvraag indient voor een andere persoon, moet u ook de identiteitsgegevens van die persoon vermelden)
  • welk besluit u graag wil inzien of een afschrift van wil krijgen
  • eventueel de vorm waarin u de gevraagde informatie wil ontvangen.

Klacht tegen besluiten

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.
U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen een besluit van de gemeenteoverheid of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Via de Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur komt u meer te weten over het indienen van een klacht. U vindt er een antwoord op volgende vragen:
 
  • Wie kan klacht indienen?
  • Tegen welke beslissingen kunt u een klacht indienen? 
  • Tegen welke beslissingen kunt u geen klacht indienen?
  • Binnen welke termijn moet u een klacht indienen?
  • Hoe dient u een klacht in?
  • Wat doet de toezichthoudende overheid met uw klacht?
  • Beroep bij de Raad van State