Gebruiksvoorwaarden

Inhoud en aansprakelijkheid

Wij leveren de grootste inspanningen om de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen we de juistheid niet altijd voor 100% garanderen. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Het stadsbestuur en alle partijen die onze website van informatie voorzien, zijn daarom niet aansprakelijk voor de:

  • juistheid of volledigheid van de informatie op de website
  • mogelijke virussen en de eventuele schade die hieruit voortvloeit
  • slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website

Mocht u foutieve informatie terugvinden, of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, engageren wij ons om dit zo snel mogelijk recht te zetten.  U kunt ons contacteren via info@herentals.be.

Wij kunnen de inhoud van de website steeds aanpassen, wijzigen of aanvullen en dat zonder aankondiging of kennisgeving.

Uw gebruik van de website

Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden.

U gebruikt onze website op eigen risico. U kunt het stadsbestuur niet aansprakelijk stellen voor de eventuele directe of indirecte schade opgelopen door toegang of foutief/onaangepast gebruik van (de informatie op) deze website of het softwaresysteem.

Externe Links

Deze website vermeldt externe links om bepaalde informatie te documenteren. De activatie van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij raden echter aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de betreffende website te raadplegen.

Aansprakelijkheid voor schade door externe links

Het opnemen van externe links wijst niet automatisch op enig verband, partnerschap of goedkeuring.  Daarom kunnen we de kwaliteit van of toegang tot deze websites niet garanderen.

In geen geval kan je het lokaal bestuur aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze externe links, software of informatie.

Intellectueel eigendom van het stadsbestuur

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die u op deze site vindt, vrij van rechten. Bepaalde teksten, beelden, logo’s,… op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd zijn. In dit geval is voor reproductie voorafgaande toestemming van de auteur nodig. 

De informatie op deze website mag u alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, mits bronvermelding.

Wilt u teksten, beelden of andere informatie reproduceren of op een andere manier verspreiden, dan moet u eerst toestemming vragen aan het stadsbestuur.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

Het stadsbestuur behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Geschillen die voortkomen uit gebruik website

Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website vallen onder het Belgische recht. Bevoegd zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.