Muziek en geluidsnormen

Muziek

Zorg dat je bij de organisatie van een evenement in orde bent met Sabam en de Billijke Vergoeding. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kan je terecht bij Unisono.

Geluidsnormen - Richtlijnen in Herentals

Organiseer je een fuif, festival, concert of ander live-optreden met elektronisch versterkte muziek, dan is een afwijking van het geluidsvolume tot 95 dB(A) noodzakelijk voor een goede muziekervaring.

In Herentals wordt zo’n afwijking enkel toegestaan op de volgende momenten:

 • Maandag, dinsdag, woensdag en zondag van 9 tot 22 uur. 
 • Donderdag tot 22 uur tenzij het evenement een bovenlokale uitstraling heeft. 
 • Vrijdag, zaterdag en de dagen voor een feestdag van 9 tot 3 uur de daaropvolgende dag.

Beperkende maatregelen

 • De algemene richtlijn geldt voor gelegenheden die beperkt zijn tot één dag (in geval een muziekactiviteit avonduren alsook morgenuren van de daarop volgende kalenderdag omvat, wordt dit aanzien als één dag). Gelegenheden van meerdere dagen worden individueel beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen, rekening houdend met de algemene richtlijnen. Elke afwijking wordt gemotiveerd.
 • Voor niet-ingedeelde infrastructuur (alle zalen buiten zaal 't Hof en Jeugdhuis Tiener) is de toelating gekoppeld aan een bijzondere gelegenheid die doorgaat in een feestzaal of lokaal waarin cumulatief aan de volgende criteria wordt voldaan:
  • maximaal 12 gelegenheden per jaar
  • maximaal 2 gelegenheden per maand
  • de sommatie van deze gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per jaar spreiden (in geval een muziekactiviteit avonduren alsook morgenuren van de daaropvolgende kalenderdag omvat, worden twee kalenderdagen geteld).
 • De toelating voor openlucht- of tentgelegenheden is beperkt tot 1 uur. Alle erkende Herentalse verenigingen kunnen één keer per jaar een afwijking tot 3 uur bekomen.
 • De toelating voor openlucht- of tentgelegenheden in het stadscentrum (alles binnen de Ring en de spoorweg) is gekoppeld aan de volgende criteria:
  • maximaal 4 kalenderdagen per maand een afwijking na 22 uur
  • maximaal 36 kalenderdagen per jaar een afwijking na 22 uur

Voorwaarden

 • Het maximaal geluidsniveau is 95 db(A) LAeq, 15min en er wordt gemeten ter hoogte van de mengtafel, voor zover de mengtafel zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers bevindt. Indien hieraan niet voldaan wordt, moet worden gemeten tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers.
 • Het geluidsniveau wordt verplicht gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek en achtergrondgeluid in de inrichting) gemeten met een reglementair toestel klasse 2 in de NBN - normen.
 • Het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten. De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die is afgesteld zodanig dat de norm van maximaal 95 dB(A) Laeq, 15 min gerespecteerd wordt.
 • Het gemeten geluidsniveau moet permanent zichtbaar zijn voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

Extra aandachtspunten

 • Het college van burgemeester en schepenen legt een bijkomende dB(c) weging op bij openluchtevenementen van 115 dB(C), gemeten als LCeq, 60min bij 100 dB(A) en 110 dB(C), gemeten als LCeq, 15min bij 95 dB(A).
 • Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan organisatoren van grote openluchtevenementen om de geluidsmeting maximaal twee dagen na het evenement aan het bestuur te bezorgen.
 • Het college van burgemeester en schepenen staat bij concerten en evenementen voor kinderen slechts een geluidsafwijking tot 90 dB(A) toe en vraagt aan de organisator om de afstand tussen luidspreker en publiek goed te bewaken.

Meer weten?

Je kan je verder verdiepen of de algemene richtlijnen bekijken in de brochure Geluidsnormen voor muziekactiviteiten van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.