Documenten, verslagen en online sessies

Het hele traject van het Beleidsplan ruimte en mobiliteit wordt gedocumenteerd en alle verslagen, opgenomen online sessies en analyses kunnen door iedereen geraadpleegd worden. Hieronder zijn alle documenten opgesomd.

Bekendmaking conceptnota

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Herentals maakt bekend dat een nieuw gemeentelijk beleidsplan ruimte wordt opgemaakt (overeenkomstig het BVR van 30 maart 2018) voor het hele grondgebied. Als eerste stap is een conceptnota opgemaakt. De conceptnota bevat een strategische visie van waaruit ambities en ruimtelijke strategieën zijn uitgezet, en een eerste aanzet van beleidskaders.

De conceptnota ligt ter publieke consultatie van 1 februari 2023 tot en met 1 april 2023.

De conceptnota kan op deze pagina worden geraadpleegd en ligt ter inzage bij het Stadsloket in het Administratief Centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, tijdens de openingsuren.

De stad Herentals organiseert een infomarkt op 15 februari van 19 uur tot 21 uur in Zaal ’t Hof, Grote Markt 41, 2200 Herentals.

Eventuele reacties bij de conceptnota kunnen tot uiterlijk 1 april 2023 worden ingediend. De reacties kunnen als volgt worden bezorgd:

 • Aangetekend verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
 • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan het Stadsloket in het Administratief Centrum
 • Met een digitaal formulier dat u kan invullen via: https://citizenlabco.typeform.com/to/P9hPHT6i

Via voornoemde website kan u ook de procesinformatie raadplegen en op de hoogte blijven van toekomstige participatie- en inspraakinitiatieven.

Toegevoegde documenten:

Terinzagelegging kennisgeving plan-MER

De stad Herentals maakt een nieuw gemeentelijk beleidsplan ruimte op voor het hele grondgebied. Dit beleidsplan bevat een strategische visie voor de lange termijn en drie beleidskaders die op middellange termijn uitvoering zullen geven aan de visie.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectenrapportage vereist. De eerste stap in deze procedure is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving kan u een beschrijving terugvinden van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van dit beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER zullen worden opgenomen. Het dossier is onder nummer PL0291 in behandeling bij het Team MER.

De kennisgeving inzien:

De volledig verklaarde kennisgeving kan van 1 februari 2023 tot en met 2 maart 2023 worden geraadpleegd via volgende kanalen:

Reageren op de kennisgeving:

Eventuele reacties kunnen tot uiterlijk 2 maart 2023 worden bezorgd. Dit kan via e-mail aan mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier op de website: www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota

U kan uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team MER, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, of ze met de post versturen.

Na de periode van terinzagelegging zal het Team MER een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.

Toegevoegde documenten:

Verslag Stadsdebat

Aangenaam wonen, werken en bewegen in Herentals vraagt om een doordachte visie op ruimte en mobiliteit. Daarom werken we aan een beleidsplan dat onze gemeente zal voorzien van een langetermijnvisie. Een gevarieerd team van experten maakt het Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit op. Daarbij is de inbreng van inwoners zoals u van groot belang. We horen graag uw ideeën en bezorgdheden en zullen u daarom in elke fase van de opmaak van het beleidsplan betrekken.

U tekende alvast present op het stadsdebat. We willen u nogmaals bedanken voor uw interesse en uw suggesties.

Ontwerp-conceptnota

De ruimtelijke ordening in Vlaanderen wordt momenteel grotendeels gereguleerd door middel van de ruimtelijke structuurplannen. Deze bestaan uit een toelichtend, richtinggevend en bindend deel, die samen een onlosmakelijk verbonden document vormen. Die drieledigheid maakt de structuurplannen een krachtig, maar ook rigide en statisch instrument. Indien men wijzigingen wil aanbrengen, moet men het hele document vernieuwen of herzien. Om meer flexibiliteit inzake ruimtelijke ordening in te bouwen, creëerde de Vlaamse overheid de beleidsplannen. Dit document is het eerste in de totstandkoming van een beleidsplan voor Herentals.

Verkenningsnota

Het eerste product in aanloop naar het Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit Herentals is de verkenningsnota.

De nota bevat de resultaten van de eerste verkenning van het ruimtegebruik in Herentals, belangrijke kwaliteiten en uitdagingen voor de toekomst. Op basis van het onderzoek en gesprekken met diverse actoren, overlegorganen en burgers werden 9 ambities geformuleerd  voor Herentals:

Voorzieningen als drager

 • Ontwikkelingen koppelen aan voorzieningen en zorg
 • Ontwikkelingsdruk gebruiken als hefboom tot verhogen ruimtelijke kwaliteit
 • Woningnood Herentals in regionaal perspectief plaatsen
 • Toekomstperspectieven op maat van elke kern

Toekomstgericht en inclusief wonen

 • Ontwikkelen volgens demografische uitdagingen
 • Dubbel duurzaam bouwen

Optimaliseren ruimtelijk rendement op bedrijventerreinen

 • Stimuleren verweven, vermengen, stapelen, delen, ... van functies en ruimtes
 • Herstructureren en inbreiden volgens kansen ENA
 • Ruimte bieden aan kantoorachtigen op doordachte locaties
 • Verbeteren beeldkwaliteit en tegengaan verrommeling

Herentals fietsstad

 • Binnenstad en dorpskernen fietsvriendelijker maken
 • Bedrijventerreinen
 • Grote assen
 • Fietsvriendelijk bouwen

Mobiliteitsoplossingen voor iedereen

 • Shift van bezit naar (gedeeld) gebruik
 • Uitbouw station als dé mobiliteitshub van Herentals
 • Aantrekkelijk openbaar & collectief vervoer
 • Uitbouw hoppinpunten

Kernen en buurten op maat van jong én oud

 • Verblijfskwaliteit verbeteren
 • Mobiliteitskamers
 • Kindvriendelijke netwerken

Bruisend stadshart

 • Aantrekkelijkheid stadshart vergroten
 • Herorganiseren en sterker reguleren van parkeren
 • Circulatie

Open ruimte beschermen en versterken

 • Landschapsbiografie kaderstellend voor versterken landschapskwaliteiten
 • Beschermen van landbouwgronden tegen zonevreemd gebruik
 • Verknopen van het duurzame mobiliteitsnetwerk en groene recreatienetwerk
 • Stimuleren van agrarisch hergebruik en korte keten-landbouw nabij de kernen

Groenblauw netwerk als klimaatrobuuste onderlegger

 • Ecologische verbindingen doorheen het bebouwde weefsel realiseren
 • Infiltratie en buffering voorop
 • Stimuleren van dubbelgebruik van de open ruimte
 • Ontharden als reflex

In de volgende fase worden de woonbehoefte, woonmilieus, circulatie, parkeerbehoefte, enz. verder onderzocht. Het verdiepende onderzoek laat toe om de ontwikkelingsstrategieën te detailleren en resulteert in een conceptnota

Thematafels 23 en woensdag 24 november 2021

Op dinsdag 23 en woensdag 24 november gaven inwoners en professionele organisaties hun feedback op het Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit dat de stad dit jaar nog opstartte.