Verder bouwen op bestaande projecten

Het beleidsplan vertrekt natuurlijk niet vanaf een van een blanco blad. De gemeente Herentals voert als jaren een actief ruimtelijk beleid en heeft al wat ervaring met participatietrajecten, overlegplatformen, enz..

Daarbovenop zijn er heel wat lopende studies en uitvoeringsplannen gemaakt of in opmaak, waarmee wij rekening willen houden. Op deze pagina vind je een kort overzicht van andere plannen die in Herentals lopen en waar het beleidsplan mee zal samenwerken. We vullen de lijst doorheen het traject stelselmatig verder aan.

Bestaande projecten in de stad

Energie- en klimaatactieplan

Met het energie- en klimaatactieplan wil de gemeente Herentals tegen 2030 40 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2011. Daarnaast zet men zich in om de energievraag te doen dalen en de gemeente klimaatbestendiger te maken. Het plan bevat zes thema’s: droogte en hemelwater, hernieuwbare energie, natuur, ruimtegebruik, economie, mobiliteit en renoveren en energie besparen. 

Maak mee werk van een aangename Grote Markt

Op naar een bruisende, leefbare, speelse, veilige en b(l)oeiende markt. Voor kinderen, ouderen, bezoekers, scholieren, winkeliers, … en voor iedereen die er woont, werkt, winkelt of zich komt ontspannen.

Samen maken we de Molekens!

De wijk de Molekens gaat samen met de stad aan de slag om de omgeving voor voetgangers-, fiets- en autoverkeer veiliger en aangenamer maken. Zodat iedereen, maar zeker kinderen, zorgeloos kunnen bewegen in de Molekens! 

Mobiliteit Markgravenstraat

In de Markgravenstraat en zijstraten worden maatregelen genomen om het gemotoriseerd verkeer te beperken en het stoeprijden aan te pakken en zo de veiligheid en de leefkwaliteit in uw buurt te verbeteren.

Proefopstelling Wuytsbergen-Ekelen

Tijdens een proeftraject zullen twee opstellingen uitgetest worden om het sluipverkeer uit de wijk te weren, de overlast te beperken en te zorgen voor een veilige leefsituatie. 

Conceptstudie ABO-as

Sinds het najaar 2020 werkt een ontwerpteam aan een studie voor de toekomst van de as Augustijnenlaan, Belgiëlaan en Olympiadelaan. De studie bekijkt hoe de omgeving meer kan zijn dan alleen een brede baan door het centrum van de stad. Dit gebeurt op basis van verschillende invalshoeken: mobiliteit, leefbaarheid, klimaat, educatie, ondernemen, … en met de verschillende gebruikers: bewoners, handelaars, scholen, jongeren en tal van andere groepen.

Vervoerregio Kempen

Met de vervoerregio Kempen zijn 28 gemeenten samen volop bezig met het opstellen van een plan waarin de gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen op lange termijn wordt vastgelegd. Het basisprincipe daarbij is het afstemmen van het openbaar vervoer van De Lijn op de noden van de reizigers, en op andere vervoersmiddelen.

Groeninventaris

Een groeninventaris bekijkt hoeveel openbaar en privaat groen er vandaag in de aanwezig is, hoe het beheer hiervan geregeld kan worden en welke kansen er zijn voor verdere vergroening.

Speelruimteplan

Met het Speelruimteplan wil de stad de openbare ruimte kindgericht maken, voldoende speelkansen bieden aan jongeren of ontmoetingsplekken creëren. Dat is een opstap naar een aangename, kwaliteitsvolle en levendige woonomgeving. In sommige wijken starten we daarom in de loop van dit jaar een participatietraject op om dat samen met de buurt waar te maken.

Het mobiliteitsplan uit 2014

Het huidige mobiliteitsplan werd in 2014 na een uitgebreide openbare bevraging verdiept en verbreed.

Actualisatie Strategisch-Commercieel Plan uit 2016

Herentals wil de aantrekkingskracht van het handelscentrum nog verhogen door de winkelbeleving verbeteren, leegstand weg te werken en het handelsapparaat vernieuwen en verjongen. Mogelijks wordt dit plan binnenkort geactualiseerd.