Vraag en antwoord

Op de verschillende vragen die tijdens het traject van het Beleidsplan ruimte en mobiliteit worden gesteld, geven we hier een overzichtelijk antwoord.

Informatieavond dinsdag 16 november

Tijdens het online infomoment op dinsdag 16 november (te herbekijken via: https://www.youtube.com/watch?v=IZf2kiUwEio) werden er vele vragen gesteld. In onderstaande lijst selecteerden we de meest relevante vragen per thema. Wilt u alle vragen én hun antwoorden raadplegen? Dat kan in dit document: download alle gestelde vragen en antwoorden (PDF).

Wonen en verdichting

Hoge beschikbaarheid bouwgronden, maar toch hoge score qua verharding en ruimtebelasting t.o.v. Vlaanderen? Spreekt dat zichzelf niet tegen?

Herentals heeft in verhouding tot haar oppervlakte veel harde bestemmingen gekregen bij de opmaak van het gewestplan. Dat zorgt ervoor dat zowel het aangesneden aanbod (verharde oppervlakte) als de nog beschikbare voorraad aan harde bestemmingen beide hoog liggen ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde.

Wat met de leegstand, wordt er hier werk van gemaakt i.p.v. eerst verder te verdichten?

Net zoals de onbebouwde percelen wordt ook de leegstaand van het bestaande aanbod in beeld gebracht op basis van recente leegstandsregisters van de stad. Het beter benutten van het bestaande woonaanbod en wegwerken van leegstand kan op zich al een vorm van verdichting betekenen.

Hoe wordt sociale huisvesting meegenomen?

Het vraagstuk rond sociale huisvesting zal worden meegenomen in het beleidskader wonen/verdichting. Tegenover de kwantitatieve en kwalitatieve woonvraag van de inwoners van Herentals brengen we tijdens de verkenningsfase ook het huidige woonaanbod (van o.a. sociale huisvesting) in beeld. We zoeken naar woontypologische mismatches op verschillende schaalniveaus in Herentals (stad / wijk / statistische sector). In de verdere fases gaan we op wijkniveau ontwikkelingsstrategieën uitwerken vanuit de eigenheid van de diverse woonmilieu. Hier wordt ook een reflectie naar de sociale huisvesting voorzien. De uitgewerkte ontwikkelingsstrategieën op wijkniveau zullen tevens met de plaatselijke welzijnsactoren: sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, etc. Worden besproken.

Er zeer veel bouwprojecten nog in het vooruitzicht, zijn deze meegeteld in het cijfer van beschikbare bouwgronden.

Ook de lopende of geplande bouwprojecten zullen in dit onder onderzoekstraject mee in beschouwing worden genomen als we het ‘beschikbare woonaanbod’ in kaart zullen brengen.
Het cijfer van ‘beschikbare bouwgronden’ dat vertoond werd in de presentatie is gebaseerd op het betonrapport opgemaakt door natuurpunt (2018). Het cijfer geeft een indicatie van het aanwezige juridische aanbod bij de opmaak van het rapport. Het cijfer hield op zich geen rekening met het feit of in deze gebieden al een bouwproject in het vooruitzicht ligt/lag.

Is het oplossen van de leegstand van handelspanden ook een onderdeel van dit beleidsplan? Mobiliteit, parkeerbeleid en gezelligheid zijn hierbij zeker en vast een bepalende factor.

Het fenomeen van de leegstand in de handelskern van Herentals is geen alleenstaand feit. Heel wat kernen kampen met een gelijkaardig probleem dat ook gelinkt is aan de opkomst van de e-commerce, grote shoppingcentra, sterkere handelskernen in bv. de centrumsteden. Het betreft hier concurrerende fenomenen die zich veelal buiten de grenzen van Herentals bevinden.
Hoewel het beleidsplan Herentals wel een beleid kan uitzetten ter ondersteuning van de handelskern door bijvoorbeeld in te zetten op een slim parkeerbeleid, verbeteren van de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid, vormt dit op zich geen garantie dat het probleem van de leegstand in de handelskern hiermee daadwerkelijk volledig zal ondervangen worden.

Groen en open ruimte

Begint extra bebossing niet bij het vermijden van ontbossing voor nieuwe verkavelingen?

Het is een terechte opmerking dat een nieuw aangeplant bos lang niet dezelfde ecologische waarde heeft in vergelijking met een bestaand ouder bomenbestand. Het neemt in veel gevallen verschillende tientallen jaren tijd in beslag vooraleer de nieuw aangeplante bos op een gelijkaardig niveau komt op vlak van verkoeling, ecologie, CO²-captatie, etc.
De klemtoon van het toekomstig ruimtelijk beleid van Herentals zal evenwel liggen op het verdichten van de huidige kernen. Het resterende perifere aanbod locaties wordt waar mogelijk gereduceerd. De voorkeur zal daarbij uitgaan naar het verdichten/transformeren van reeds aangesneden en bebouwde/verharde gronden.
Gelet op de ambitie om de groenblauwe structuur in de toekomst als randvoorwaarde te gaan hanteren zal bij het aansnijden van bepaalde onbebouwde (maar goedgelegen) gronden steeds een afweging moeten gemaakt worden van de waarde van deze onbebouwde ruimte op vlak van biodiversiteit, waterbuffering, etc. Indien deze waarden inderdaad op een perceel aanwezig zijn, zullen bepaalde percelen of delen van percelen niet langer aansnijdbaar zijn. De stad kan dit bijvoorbeeld afdwingen door gebruik te maken van een verscherpte natuurtoets / watertoets.

Als bewoner vraag ik mij af wat ik zelf kan doen. Er zijn subsidies voor groene daken en waterputten als ik mij niet vergis. Kan dat ook voor bv groene gevels? Helpt dat ons te wapenen tegen de hittestress en misschien zelfs koolstofopslag?

Er zijn heel wat initiatieven die de burgers zelf kunnen opnemen, zowel op individueel niveau als op collectief niveau. Een gemeente kan dit enthousiasme zeer goed gebruiken en dus zal in de beleidskaders zeker bekeken worden welke initiatieven een boost kunnen krijgen binnen de gemeente. Dit kan ook meegenomen worden naar de thematafels om te toetsen naar bereidheid en ideeën.

Er wordt verteld dat de bebossing van de kempische heuvelrug zal worden uitgebreid. Staat dit dan niet haaks op de "natuurstreefbeelden" die nu heersen op de Kempische heuvelrug (habitattype2310).

De ambities rond groenblauw zullen worden afgestemd met de uitgezette natuurstreefbeelden voor de Kempense Heuvelrug. Eerder dan uitbreiding van de bestaande bebossing op de heuvelrug gaan we hier naar een herstel van de natuurlijke vegetatie op de paraboolduinen. Dit kan bijvoorbeeld door een combinatie van droge loofbossen (habitattype 9120 en 9190), oftewel berken- of beuken-eikenbossen, en het voorgenoemde habitattype 2310 met 2330 en 4030, oftewel (jonge) heide en graslanden.
Het hervormen van naaldbossen naar loofbossen zorgt voor een grotere infiltratie van hemelwater in de grond. Hierbij wordt ook ingezet op het versterken van de koolstofopslag in deze (oude) bosgebieden. Om de heidegebieden te herstellen zal de drainage van de valleigebieden omlaag moeten. Dit zorgt ervoor dat de waterretentie oftewel de sponswerking van de bodem verbetert. Deze strategieën zorgen voor een verminderd risico op droogte en verhogen het verkoelend effect van de blauwgroene netwerken.

Mobiliteit

Waarvan komen de gegevens van deze mobiliteitsbevraging? Hoeveel mensen werden er bevraagd? Welk is de gemiddelde leeftijd van de mensen die de vragen hebben beantwoord?

De gegevens kunnen via volgende site geraadpleegd worden: https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/ en via volgend rapport: https://gsminfo.gemeente-stadsmonitor.be/%24web/Rapporten_outputs/JouwGemeentescan/GSM_JouwGemeentescan_Herentals.pdf
Wat betreft de steekproef: “In elke Vlaamse gemeente werd een representatief staal van de inwoners van 17 tot en met 85 jaar bevraagd, zodat voor elke gemeente statistisch betrouwbare uitspraken mogelijk zijn. In totaal werden voor alle 300 gemeenten samen 377.530 personen gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek.”

Zijn er initiatieven om het autoverkeer te minimaliseren, denk aan de instromende assen van Herentals? Zal er in het nieuwe plan meer rekening gehouden worden met hoe het verkeer door Herentals zal geleid worden?

Dat is zeker onze ambitie. Doorstroom in Herentals is één van de heetste hangijzers waar het beleidsplan antwoord op moet bieden.

Gaat ervoor geopteerd worden om het centrum autoluw te maken en om het verkeer meer langs de ring te laten rijden, wordt de ring doorgetrokken?

We bekijken inderdaad de mogelijkheden om het centrum leefbaarder te maken. Hiervoor moeten nog verdere tellingen en onderzoek gevoerd worden. Maar het is wel de bedoeling dat het beleidsplan een definitieve uitspraak doet over circulatie in en naar de kern.

Het proces en participatietraject

In welk tijdsbestek wil het stadsbestuur dit realiseren

Het planproces neemt ongeveer 2 jaar in beslag, 1 jaar opstellen en 1 jaar procedurele goedkeuring en bijstelling. In deze periode staat de ontwikkeling van de stad uiteraard niet stil, quickwins kunnen al worden uitgevoerd als aanzet naar de strategische visie. Verder leggen we de stip op de horizon in 2040, met korte- en middellange termijn projecten kunnen we die langetermijnvisie waarmaken.

Zijn de geformuleerde ambities onderschreven door het stadsbestuur, of betreft het algemene aanbevelingen van de consultancy-bureaus?

Voorlopig zijn deze van het studiebureau. Deze willen we aanpassen met input van het middenveld en burgers volgende week en daarna volgt een ‘bestuurlijke’ goedkeuring.

Hoe snel gaat de opsplitsing in dit heel project gebeuren van Herentals t.o.v. haar deelgemeentes waar de noden en situaties compleet anders zijn?

Zeer binnenkort. Na deze algemene analyse splits het onderzoek zich op in vijf deelgebieden. Hier wordt ook de koppeling gemaakt met de lopende masterplannen voor Noorderwijk en Morkhoven.

Is dit een plan opgesteld door de huidige coalitie of is de oppositie hier ook gehoord?

We staat momenteel nog helemaal in het begin van het traject. Het bestuur heeft er expliciet voor gekozen om het plan op een participatieve manier op te maken. Dit betekent in nauw contact met de bestaande adviesraden (GECORO, strategische ateliers), Gemeenteraad-commissie en bredere bevolking.

Hoe wordt de voortgang van het traject gecommuniceerd? Enkel op de website?

Dat zal een combinatie van verschillende kanalen worden. De website van de stad bundelt alle informatie, vragen en antwoorden. Wanneer nodig zetten we ook het participatieplatform in in het traject. Ook in het straatbeeld zullen we bv. over de thema’s communiceren.