Denk mee na over de toekomst van de as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan (ABO)

Conceptnota

De conceptnota is afgerond en goedgekeurd door het bestuur.
U kan de conceptnota hier lezen.

Vier verhaallijnen

Het ontwerpteam heeft vier ruwe en uiteenlopende verhaallijnen voor de ABO-as opgesteld. Dit gebeurde op basis van gesprekken en onderzoek. Zo gaven De Lijn en de NMBS hun visie over het gebied, en mochten milieuorganisaties hun bezorgdheden uitspreken over ontharding en de ecologische waarde van de omgeving. Ook de mening van de Herentalsenaar werd in deze onderzoeksfase gevraagd. Dat gebeurde o.a. op dit platform via een online bevraging in een vorige fase. Met de vier verhaallijnen wil het ontwerpteam binnenkort vooral reactie los weken.

“We willen de blik verruimen,” zegt Ward Joppen van het ontwerpteam, “We willen de Herentalsenaar laten nadenken over de mogelijkheden van dit reusachtige stuk Herentals. De as kan ontzettend veel doen voor de stad op vlak van klimaatmobiliteit en parkerenecologieerfgoed, … noem maar op. Met deze verhaallijnen willen we tonen wat mogelijk is als je een idee zeer ver doordrijft. Nu weten we wel dat Kempenaars van nature nuchtere mensen zijn. Het zijn dus vier verhalen die misschien radicaal zijn, maar zeker niet onhaalbaar. Maar dan moet de keuze daarvoor goed overwogen zijn.”

Dit zijn de vier verhaallijnen:

  1. Een dichtbebouwde stadsboulevard, met openbaar vervoer, bomenrijen en waterpartijen die de sfeer van de Kempische vaart terug bovenhalen. Denk daarbij vooral aan boulevards in grootsteden.
  2. Een regionale verbinder. Hier krijgt een brede fietsverbinding in een groene omgeving de hoofdrol en komt de natuur de stad in evenwijdig aan de Netevallei.
  3. Een dwarsligger, waarbij straten, parken en oude vesten die de as kruisen opniew belangrijker worden. Zo verdwijnt de as zelf gedeeltelijk uit het weefsel en gaan we meer terug naar het Herentals van voor de Kempische vaart.
  4. Een incubator, waarbij we van deze plek een proeftuin maken van uiteenlopende initiatieven in de stad. De ontwikkeling van de ABO-as gebeurt hier niet vanuit een vastgelegd plan, maar kan stapje voor stapje aangepast wordt.

Volgende stappen

Het ontwerpteam heeft ondertussen de vier verhaallijnen voorgelegd aan overheden en officiële instanties om een eerste zicht te krijgen op de haalbaarheid. Daarna is het de beurt aan de ondernemers, de scholen en andere organisaties rond de as om te kijken wat deze verhaallijnen voor hen betekenen. Vervolgens is het de beurt aan de Herentalsenaar. Vanaf de tweede week van maart kunnen inwoners via het participatieplatform hun mening geven. We presenteren dan ook de meer uitgebreide versie van de verhaallijnen.

L-ABO: een laboratorium voor stadsvernieuwing.

Een belangrijk project binnen de stad is de heraanleg van de as Augustijnenlaan, Belgiëlaan en Olympiadelaan (ABO). De heraanleg moet een laboratorium worden voor stadsvernieuwing, dus kortweg L-ABO. De ABO-as was vroeger een kanaal, maar is vandaag een brede weg die een belangrijke mobiliteitsas is voor onze stad.

Maar wat kan deze zeer grote publieke plek midden in de stad morgen zijn? Dat is het onderwerp van een studie die de stad samen met de Vlaamse overheid toevertrouwt aan een ontwerpteam. Dit team onderzoekt hoe deze plek meer kan zijn dan een verbindingsweg. Hoe kan de ABO-as aangepast worden aan de nieuwe eisen voor een moderne stad? Hoe kan de as bijdragen aan de identiteit en beleving van Herentals? Wat kan ze betekenen voor bijvoorbeeld klimaataanpassing of hernieuwbare energie?

Daarnaast wordt het Herentalse kompas ontwikkeld om bestaande, maar ook toekomstige projecten te kunnen toetsen aan een aantal ambities en transitieopgaven. Deze opgaven veronderstellen een ander en aangepast ruimtegebruik als absolute voorwaarde om een antwoord te kunnen bieden op de maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, mobiliteit, biodiversiteit,... . Het kompas is dus een tool die de stad helpt om projecten bij te sturen zodat zij beter aansluiten bij o.a. de beoogde ambities.

De presentaties van de verschillende L-ABO's kunnen hier bekeken en gedownload worden.

Een conceptstudie uitwerken: dat pakken we samen met alle betrokken partners aan.

Dit wil de stad niet enkel laten onderzoeken door een bureau dat data en kaarten analyseert. We willen ook luisteren naar verenigingen en organisaties, scholen, handelaars en alle Herentalsenaren met een goed idee of ambitie. Daarom lanceert de stad samen met het ontwerpteam een warme oproep om uw ideeën met ons te delen.

De verschillende fasen van het project.

Fase 1: verkenning en analyse
Eerst proberen we via analyse en participatie grip te krijgen op de huidige situatie van de ABO-as. Kijken, luisteren en onderzoeken lopen parallel aan elkaar om tot een zo volledig mogelijk beeld van de ABO-as te komen. Vanuit deze analyse worden scherpe conclusies geformuleerd die de vinger op de opgave leggen maar tegelijkertijd ook kansen benoemen.

Fase 2: mogelijke scenario’s
In deze fase wordt alle input uit fase 1 verwerkt tot 3 mogelijke scenario’s waarbij de ABO-as als identiteitsdrager voor Herentals een belangrijk uitgangspunt vormt. De scenario's geven een beeld van hoe de as er in de toekomst zou kunnen uitzien.

Fase 3: voorkeurscenario en aanbevelingen
In een laatste fase wordt 1 voorkeurscenario verder uitgewerkt en afgetoetst, zowel ambtelijk, politiek als met de betrokken partners. Vanuit dit voorkeursscenario worden vervolgens scherpe aanbevelingen en richtlijnen geformuleerd.

Meer informatie en participatie.

Wilt u meer weten over deze conceptstudie en het bijhorende participatietraject? Dan bieden we u enkele informatiekanalen aan. Als eerste kunt u zich registreren op het participatieplatform van de stad, waarop u de verschillende fasen van het project kan volgen en telkens uw mening, feedback en ideeën aan ons kan bezorgen. Daarnaast bevragen we experten en rechtstreeks betrokken partners, zij worden hiervoor persoonlijk aangeschreven. Als laatste kunt u hieronder ook doorklikken om nog meer specifieke informatie over het project te raadplegen.