Terinzagelegging kennisgeving plan-MER

De stad Herentals maakt een nieuw gemeentelijk beleidsplan ruimte op voor het hele grondgebied. Dit beleidsplan bevat een strategische visie voor de lange termijn en drie beleidskaders die op middellange termijn uitvoering zullen geven aan de visie.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectenrapportage vereist. De eerste stap in deze procedure is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving kan u een beschrijving terugvinden van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van dit beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER zullen worden opgenomen. Het dossier is onder nummer PL0291 in behandeling bij het Team MER.

De kennisgeving inzien:

De volledig verklaarde kennisgeving kan van 1 februari 2023 tot en met 2 maart 2023 worden geraadpleegd via volgende kanalen:

Reageren op de kennisgeving:

Eventuele reacties kunnen tot uiterlijk 2 maart 2023 worden bezorgd. Dit kan via e-mail aan mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier op de website: www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota

U kan uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team MER, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, of ze met de post versturen.

Na de periode van terinzagelegging zal het Team MER een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.