Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 spreken we in Vlaanderen niet meer over een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning, maar over een omgevingsvergunning. U kunt dus alleen nog een omgevingsvergunning aanvragen.
 
U hebt onder meer een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van een woning, de verkaveling van een grond of voor bijvoorbeeld de exploitatie van een carwash. Maar wist u dat u ook voor werken aan en rond uw woning vaak een omgevingsvergunning nodig hebt? Die regels kunnen verschillen van straat tot straat.
 
Speel op veilig en informeer uzelf
 
Wilt u graag uw huis en tuin aanpassen? En wilt u weten voor welke ingrepen u wel of niet een omgevingsvergunning nodig hebt? Informeer u dan eerst, ook als dat gaat om kleine werken! Want als u voor werken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, geen vergunning hebt aangevraagd, dan kunt u zich onder meer aan een boete verwachten. Voor een aantal werkzaamheden volstaat het om een stedenbouwkundige melding in te dienen.
 
Denkt u eraan om een afdak te plaatsen? Wilt u graag een tuinhuis in uw tuin ? Of is er een boom die u wilt laten kappen? Deze en nog veel meer aanpassingen en werken vindt u hieronder terug in onze voorbeelddossiers. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, neem dan contact op met de dienst omgeving van de stad Herentals.

Stedenbouwkundige voorschriften

Bent u benieuwd naar de slaagkansen van uw project? Informeer u dan bij de dienst omgeving van de stad over de stedenbouwkundige voorschriften. Stedenbouwkundige voorschriften leggen de spelregels vast. Zij bepalen wat er op uw perceel wel of niet kan. Ze zeggen iets over de bestemming én inrichting van uw perceel.
 
Stedenbouwkundige voorschriften worden bepaald door ruimtelijke plannen of verordeningen. De belangrijkste ruimtelijke plannen zijn het gewestplan, de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s), de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) en de verkavelingen.
 
 • Bekijk de overzichtskaartom te achterhalen of uw perceel in een BPA of een RUP gelegen is. U komt de naam van het plan te weten door op de kaart te klikken.
Uw aanvraag zal steeds getoetst worden aan de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op uw perceel. Past uw project binnen deze voorschriften, dan vergroot de kans op een vergunning. Is dit niet zo, dan kan de stad u hier geen vergunning voor geven. Stad Herentals hanteert ook verschillende richtlijnen waaraan een project wordt getoetst om te beoordelen of de aanvraag verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. Wilt u onaangename verrassingen vermijden? Ga dan samen met de dienst omgeving na aan welke voorwaarden uw project moet voldoen.
 

Uw aanvraag zal steeds getoetst worden aan de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op uw perceel. Past uw project binnen deze voorschriften, dan vergroot de kans op een vergunning. Is dit niet zo, dan kan de stad u hier geen vergunning voor geven. Stad Herentals hanteert ook verschillende richtlijnen waaraan een project wordt getoetst om te beoordelen of de aanvraag verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. Wilt u onaangename verrassingen vermijden? Ga dan samen met de dienst omgeving na aan welke voorwaarden uw project moet voldoen. De belangrijkste richtlijnen vindt u in de richtlijnennota vergunningen.

Vergunning, melding of vrijstelling?

 • Als u iets wilt bouwen, zoals een woning, maar ook een tuinhuis of carport, dan kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dat kan ook het geval zijn als u een vijver wilt aanleggen, een boom wilt kappen of reclame- of zonnepanelen wilt plaatsen.
 • Soms volstaat het echter om deze handeling te melden
 • Voor andere werken hebt u dan weer geen vergunning nodig.
Vraag dus altijd eerst informatie op bij de dienst omgeving van de stad. Zo bent u zeker dat u geen wettelijke verplichtingen negeert en naderhand problemen krijgt.

Architect verplicht?

De meeste vergunningsaanvragen moeten opgemaakt worden door een architect.
 
Voor sommige werken is de medewerking van een architect niet nodig. U kunt dan als bouwheer zelf uw dossier opmaken. Hiervoor heeft de stad Herentals voorbeelddossiers (bijvoorbeeld: het plaatsen van zonnepanelen, kappen van een boom, een gevelwijziging,...) voor u opgemaakt.
 
Relevante websites 
 

Aanvraag indienen

Op papier of digitaal indienen?
 
In de meeste gevallen bent u verplicht om uw aanvraag digitaal in te dienen. Een dossier digitaal indienen vergemakkelijkt ook een aantal zaken:
 
 • U moet uw dossier niet meer in meerdere exemplaren afdrukken. 
 • U kunt altijd terecht op het omgevingsloket om de stand van zaken van uw dossier te raadplegen. 
 • Alle communicatie met de overheid verloopt digitaal.

Alle meldingen moeten digitaal ingediend worden. Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor:

 • Omgevingsvergunningsaanvragen voor louter stedenbouwkundige handelingen zonder verplichte medewerking van een architect
 • Omgevingsvergunningsaanvragen van louter kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen
Voor het analoog indienen van een omgevingsvergunning rekent de stad Herentals 100 euro aan.
 
Waar moet ik mijn dossier indienen?
 
De manier waarop u uw dossier moet samenstellen blijft gelijk, alsook de termijnen. Alleen de bevoegde overheid kan verschillen. Neem hiervoor contact op met de dienst omgeving van de stad.
 
 • Bevindt het project zich op de Vlaamse lijst, dan dient u het dossier digitaal in via het omgevingsloket bij de Vlaamse overheid.
 • Bevindt het project zich op de provinciale lijst, dan dient u het dossier digitaal in via het omgevingsloket bij de provincie. U kunt nu dus ook een aanvraag in eerste aanleg indienen bij de provinciale overheid.
 • Voor alle projecten die niet voorkomen op de Vlaamse of provinciale lijst is het stadsbestuur bevoegd voor het behandelen van de omgevingsvergunningsaanvraag.
Let op! Voor alle aanvragen die betrekking hebben op een klasse 1-bedrijf, is de provincie de bevoegde overheid. U dient dan uw dossier digitaal in bij de provincie.
 
Relevante website
 

Dossierverloop aanvraag en timing

Omgevingsloket
 
U dient uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij het omgevingsloket. U kunt hier eveneens uw lopende aanvraag opvolgen.
 
Het omgevingsloket werkt met een login op basis van uw identiteitsgegevens. Om een aanvraag in te dienen, moet u dus beschikken over een eID-kaartlezer en uw bijhorende pincode of over een token. Meer details vindt u op het omgevingsloket.
 
Opvolgen van uw aanvraag
 
 • Wanneer u uw aanvraag digitaal hebt ingediend dan kunt u steeds terecht op het omgevingsloket om de stand van zaken van uw dossier te raadplegen. Alle communicatie tussen u en de overheid verloopt digitaal.
 • Wanneer u uw dossier analoog hebt ingediend dan brengt de dienst omgeving van de stad Herentals u schriftelijk op de hoogte van de stand van zaken van uw dossier.
Hoe weet ik of mijn dossier al dan niet ontvankelijk en volledig is?
 
Binnen 30 dagen vanaf de dag na de datum waarop de vergunningsaanvraag is ingediend, wordt u ervan op de hoogte gebracht of uw dossier volledig is of dat er ontbrekende gegevens of documenten moeten worden bijgebracht.
 
Wanneer wordt er een beslissing over mijn dossier genomen?
 
 • Binnen 60 dagen vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring.
 • Binnen 105 dagen met openbaar onderzoek vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring.
In sommige gevallen kunnen deze termijnen verlengd worden met 60 dagen. Indien dit op uw dossier van toepassing is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
 
Hoe wordt de beslissing van mijn dossier kenbaar gemaakt?
 
 • Digitaal ingediend: de beslissing over uw aanvraag wordt kenbaar gemaakt in het omgevingsloket, samen met de bekendmakingsaffiche. Die affiche moet u binnen de 10 dagen na de kennisgeving bevestigen of plaatsen ter hoogte van de rooilijn (zichtbaar en leesbaar voor geïnteresseerden). Als bewijs moet u een foto van de uitgehangen affiche digitaal inladen via uw dossier in het omgevingsloket. U doet dit binnen de 10 dagen na de kennisgeving van de beslissing.
 • Analoog ingediend: de beslissing over uw aanvraag wordt aangetekend opgestuurd, samen met de bekendmakingsaffiche. Die affiche moet u binnen de 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving bevestigen of plaatsen ter hoogte van de rooilijn (zichtbaar en leesbaar voor geïnteresseerden). Als bewijs moet u een foto van de uitgehangen affiche aan de Afdeling Omgevingsvergunning en Handhaving te bezorgen. U doet dit binnen de 10 dagen na de kennisgeving van de beslissing.
Wanneer mag ik mijn werken aanvangen?
 
U mag met de werken beginnen als u binnen de vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag van de aanplakking, geen bericht hebt ontvangen van een beroep tegen deze beslissing.
 
 • Als u uw dossier digitaal hebt ingediend, geeft u het begin van de werken in in uw dossier in het omgevingsloket.
 • Als u uw dossier analoog hebt ingediend, stelt u de dienst omgeving van de stad Herentals in kennis van het begin van de werken.
Procedures met behandelingstermijn
 
Bij de omgevingsvergunning zijn twee procedures mogelijk: de 'gewone' procedure en de 'vereenvoudigde' procedure. Het verschil tussen beide is enerzijds de beslissingstermijn (2 maanden of 4 maanden) en anderzijds het al dan niet verplicht organiseren van een openbaar onderzoek.
 
Vereenvoudigde procedure
 
Bij een vereenvoudigde procedure valt de beslissing binnen de 60 dagen (vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring) en is er geen openbaar onderzoek.
Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure kunnen, is geregeld in hoofdstuk 3, artikels 11 en 13 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.
 
Gewone procedure
 
Bij een gewone procedure valt de beslissing binnen een termijn van 105 dagen (vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring), tenzij een advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is. In dit geval moet binnen een termijn van 120 dagen een beslissing genomen worden.
 
In bepaalde gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met 60 dagen:
 • bij een tweede openbaar onderzoek
 • bij toepassing van de administratieve lus
 • als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad bevoegd is
Relevante website
 

Voorbeelddossiers

Voor sommige werken kunt de aanvraag voor de omgevingsvergunning of de melding zelf samenstellen. Ook voor het bijstellen van een verkaveling kunt u zelf uw dossier samenstellen. Dit betekent dat u een aantal documenten moet invullen en plannen moet tekenen.
 
Om u hierbij te helpen, zijn er voor de volgende werken voorbeelddossiers beschikbaar:
 
Afdak plaatsen
Afdak plaatsen (melding)
Afsluiting plaatsen
Bestemmingswijziging
Bomen kappen
Carport plaatsen
Garage plaatsen
Gevelsteen plaatsen
Gevelwijziging uitvoeren
Reclame plaatsen
Slopen constructie
Tuinhuis plaatsen
Veranda plaatsen
Veranda plaatsen (melding)
Zonnepanelen plaatsen
Zorgwonen (melding)

Projectdagboek complexe projecten

De stad Herentals werkt voor de begeleiding van complexe stadsontwikkelingsprojecten met een projectdagboek en bijhorende leidraden. Het projectdagboek biedt een duidelijk kader voor het te doorlopen traject naar (woon-)ontwikkeling. Het projectdagboek bestaat uit een stapsgewijze aanpak met richtinggevende termijnen. Door het hanteren van het projectdagboek wordt er gestreefd naar kwalitatieve en gedragen ontwikkelingen. Gekoppeld aan het projectdagboek werden enkele thematische leidraden opgesteld, namelijk ruimte, mobiliteit en energie. Deze leidraden zijn levende documenten die aangevuld of gewijzigd kunnen worden op basis van aangepaste beleidslijnen. Zo wordt momenteel een onderzoek gedaan door de administratie inzake de gehanteerde fietsnormeringen. Er kunnen ook bijkomende leidraden (bv. groen en waterhuishouding) worden opgemaakt.

Niet elk project moet het projectdagboek (volledig) doorlopen. Het projectdagboek focust op projecten die een zekere complexiteit omvatten omwille van de omvang, de specifieke (strategische) ligging of context. In het projectdagboek zijn hiervoor richtinggevende parameters opgenomen:

 • bij de ontwikkeling van (woon)projecten met een oppervlakte van meer dan 0,5 ha
 • bij de ontwikkeling van (woon)projecten of verkavelingen vanaf 10 loten
 • bij grondgebonden groepswoningbouwprojecten (inclusief assistentiewoningen) vanaf 10 wooneenheden 
 • bij appartementsgebouwen (inclusief serviceflats, studentenkamers of studio’s) vanaf 20 wooneenheden
 • bij projecten waarbij nieuw openbaar domein wordt aangelegd
 • bij ontwikkeling van (woon)projecten die bepalend kunnen zijn voor de globale ontwikkeling van een groter gebied, ongeacht de schaal van het project.

Bij de start van een traject wordt er samen met de projectontwikkelaar bekeken welke fasen van het projectdagboek doorlopen moeten worden.

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst omgeving van de stad.