Melding van een ingedeelde inrichting of activiteit

Iedereen die een ingedeelde inrichting of activiteit uitoefent is meldingsplichtig. Er is geen onderscheid tussen de uitoefening van de activiteit als hobby of als zelfstandige.

Wat is een 'ingedeelde inrichting of activiteit'?

Een ingedeelde inrichting of activiteit is één inrichting of activiteit en de aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie of, in voorkomend geval, meerdere inrichtingen of activiteiten en de aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie die voor hun exploitatie als een samenhangend technisch geheel moeten worden beschouwd. Het feit dat verschillende inrichtingen en activiteiten een verschillend eigendomsstatuut hebben, belet niet dat ze door hun onderlinge technische samenhang als één ingedeelde inrichting of activiteit kunnen worden beschouwd.

Inrichtingen zijn de bedrijven, werkplaatsen, opslagplaatsen, installaties, machines en toestellen, als omschreven in de indelingslijst.

Activiteiten zijn de werken en handelingen, vermeld in de indelingslijst.

 

Indelingslijst

U moet een melding doen wanneer u een van de volgende activiteiten uitoefent (niet limitatieve lijst):

 • Opslag van schroot minder dan 10 ton
 • Opslag van minder dan 25 ton voertuigwrakken waarin geen vloeistoffen of gevaarlijke onderdelen zitten
 • Opslag van minder dan 5 ton voertuigwrakken waarin nog vloeistoffen of gevaarlijke onderdelen zitten
 • Opslag of compostering van groente-, fruit- en tuinafval met een maximum van 25 m³
 • Lozen van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat met een maximum van 2 m³/uur
 • Spuiten of aanbrengen van bedekkingsmiddelen op voertuigen of voorwerpen, voorzien van een filterinstallatie en met een geïnstalleerde drijfkracht vanaf 5 kW
 • Houden en/of fokken van amfibieën, reptielen of ongewervelden (insecten, spinachtigen en duizendpootachtigen) waarvan de agressiviteit, giftigheid of het gedrag ongevaarlijk zijn, met een maximum van 30 dieren
 • Houden van roofvogels vanaf 3 exemplaren en ouder dan 10 weken
 • Houden van papegaaiachtingen vanaf 20 exemplaren en ouder dan 10 weken
 • Houden van kleine zoogdieren, waaronder katten, knaagdieren en dergelijke vanaf 20 dieren
 • Houden van pelsdieren, waaronder vossen, marterachtigen, beverachtigen, chinchilla’s en dergelijke vanaf 20 dieren
 • Houden van honden als particulier of voor het africhten of een hondenkennel vanaf 5 volwassen dieren
 • Bierbrouwen of bereiden van alcoholische dranken en het bottelen, vanaf een maximale drijfkracht van 5 kW
 • Het stallen vanaf 3 motorvoertuigen of aanhangwagens die geen personenagens, bromfietsen, motorfietsen zijn
 • Werkplaats voor het nazicht, herstellen en onderhoud van motorvoertuigen met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden met minder dan 4 schouwputten of hefbruggen
 • Het niet-huishoudelijk wassen van motorvoertuigen en hun aanhangwagens met minder dan 10 motorvoertuigen en hun aanhangwagens
 • Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties met een geïnstalleerde drijfkracht vanaf 5 kW
 • Opslag van ondergrondse gasvormige brandstoffen tot 1.000 m³
 • Opslag van aerosolen met minstens één gevarenpictogram vanaf 300 l
 • Verplaatsbare recipiënten voor de opslag van gassen met een inhoud vanaf 300 l
 • Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een inhoud tot 3.000 l
 • Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen of vaste stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01 met een gezamenlijke opslagcapaciteit vanaf 1 kg
 • Opslag van gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C en een gezamenlijke opslagcapaciteit vanaf 5 ton als de inrichting hoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt of vanaf 100 kg wanneer het hoort bij een andere inrichting
 • Houtbewerking met een totale drijfkracht vanaf 5 kW
 • Opslagplaatsen voor hout, houtschors, riet, vlas, stro of soortgelijke producten vanaf 40 m³ in een lokaal of vanaf 200 m³ in openlucht
 • Behandelen van huiden, leder, pelsen, haren, veren en dons met een totale drijfkracht vanaf 5 kW
 • Inrichting voor het mechanisch vervaardigen van artikelen uit leder met een geïnstalleerde drijfkracht vanaf 5 kW
 • Opslagplaatsen voor dierlijke mest en kunstmest vanaf 2 m³
 • Bewerken of behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een totaal geïnstalleerde drijfkracht vanaf 5 kW
 • feestzalen en andere voor publiek toegankelijke lokalen waar muziek geproduceerd wordt en het maximale geluidsniveau in de inrichting > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min is
 • terreinen die gebruikt worden als opstijg- en landingsplaats voor modelzweefvliegtuigen of modelvliegtuigen aangedreven met een motor en dit vanaf 3 modelvliegtuigen
 • omlopen voor motorvoertuigen waarop per jaar hoogstens één wedstrijd en aansluitende oefenritten plaatsvinden
 • rituele slachtingen in het kader van godsdienstbeleving
 • werkplaatsen, bestemd voor leurhandel, vis- en vleeswarenfabrieken, alsook uitsnijderijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht vanaf 5 kW
 • verkooppunten van producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte), alsook de aan die verkoopspunten verbonden uitsnijderijen
 • opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong vanaf 1 ton
 • roken, zouten, pekelen en diepvriezen van vis met een geïnstalleerde totale drijfkracht vanaf 5 kW
 • de bewerking en verwerking van zuivelproducten (melk, boter, eieren, kaas enzovoort) met een geïnstalleerde totale drijfkracht vanaf 5 kW
 • inrichtingen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen (brood, banket, koek, biscuit, deegwaren, enzovoort) of op basis van suiker of cacao, met een geïnstalleerde totale drijfkracht vanaf 5 kW
 • opslagplaatsen voor losse granen en groenvoerders vanaf 2 m³
 • bronbemaling noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwwerken
 • grondwaterwinningen met een debiet kleiner dan 5.000 m³ per jaar

Staat uw activiteit in de bovenstaande lijst? Volg dan de stappen in de handleiding.

Hoe een melding doen voor een ingedeelde inrichting of activiteit?

Een aanvraag of melding voor een ingedeelde inrichting of activiteit moet u digitaal indienen via het Omgevingsloket. Voor een melding is de vergunningverlenende overheid altijd het college van burgemeester en schepenen.

Bereid uw aanvraag concreet voor. Zo voorkomt u onnodige handelingen voor zowel uzelf als aanvrager, als voor de administratie die uw aanvraag behandelt.

Voorbereiding

1. Houd uw rubrieknummer bij de hand

De meeste activiteiten hebben volgens de VLAREM een rubrieknummer. Deze rubrieknummers heeft u nodig om uw aanvraag te kunnen indienen. U kan op twee manieren achterhalen welke rubrieknummers voor u van toepassing zijn:

2. Houd uw inrichtingsnummer bij de hand

Elke ingedeelde inrichting of activiteit heeft een uniek inrichtingsnummer. Dit nummer moet u te allen tijde gebruiken bij verandering of melding van stopzetting van de activiteit (Extra info over uniek inrichtingsnummer). Wanneer u een nieuwe inrichting of activiteit start, zal het Omgevingsloket voor u een uniek inrichtingsnummer aanmaken.

3. Bereid u goed voor

Wilt u een verduidelijking van een begrip dat wordt gebruikt in het Omgevingsloket, mail dan naar omgevingsvergunning@vlaanderen.be

Het indienen van de melding

   Klik op “Melding doen”.

 • Kies voor “Een nieuw project starten” en vervolgens voor “Melding omgevingsproject”.
 • Vul de “Projectnaam” in; schrijf hierin wat de melding inhoudt (bijvoorbeeld: “een bronbemaling” of “houden van meer dan 5 honden”). Vervolgens klikt u op “Project aanmaken”.
 • Klik op “Situering toevoegen” en duid aan dat het om een “Ingedeelde inrichting of activiteiten” gaat. Vervolgens klikt u op “Maak situering”.
 • Als u een nieuwe activiteit start waarvoor nog geen melding bestaat, duid dan “De inrichting is nog niet vergund of gemeld” aan. Vervolgens klikt u op “Volgende”.
 • Er verschijnt een kaart. Voer bovenaan type het adres in waar de activiteit zal plaatvinden. Wanneer het venster inzoomt naar de locatie kunt u op het betreffende perceel klikken.
  Als het perceel niet gevonden kan worden of de aanvraag betrekking heeft op het openbaar domein, kunt u de plaats zelf intekenen. Activeer die optie rechts op het scherm.
  Na het aanduiden van de locatie klikt u op “Volgende”.
 • In het volgende venster schrijft u de naam die altijd zichtbaar zal zijn bij elke bevraging. Het adres waar de activiteit zal plaatsvinden, geniet de voorkeur.
  Klik vervolgens op “Opslaan”.
 • Vervolgens ziet u het volgende scherm:

 
Klik aan de linkerkant van het scherm op het adres dat u heeft ingegeven.

 • Er verschijnen nu verschillende voorwerpen die u één voor één afgaat en invult.
 • Bij “Omschrijving voorwerp” geeft u een korte, niet-technische omschrijving van het voorwerp van de aanvraag (bijvoorbeeld: het plaatsen van een airco-installatie + een beetje uitleg).
 • Bij “Betrekking” duidt u, wanneer de activiteit nog nooit werd gemeld “een nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3” aan.
  Klik vervolgens op “Opslaan”.
 • Bij “Rubriekentabel” klikt u op
 • Bij de voorbereiding van de aanvraag bent u al te weten gekomen welke rubrieknummers van toepassing zijn voor u. Vul deze in. Het kan zijn dat er meerdere rubrieken van toepassing zijn, waardoor u telkens moet klikken op .
 • Bij het invullen van de rubriek kunt u het eerste getal invullen en vervolgens krijgt u een keuze te zien. Kies telkens wat van toepassing is voor u.
 • Nog altijd in hetzelfde venster schrijft u de totale hoeveelheid en de omschrijving + de aanduiding op het plan en klikt u op “Bewaren”.
 • Als u merkt dat u een fout heeft geschreven, keert u terug door op de lijn te klikken: u kunt nu aanpassen of verwijderen.
 • Bij “Reach” “Worden er stoffen vervaardigd of gebruikt die aan ….” klikt u op “nee”, vervolgens op “Opslaan”.
 • Bij “Plannen” leest u aandachtig wat er op de plannen moet staan. Als het plan in orde is, kunt u het bestand opladen door te klikken op .
 • Bij “Effecten op de omgeving” kunt u ervoor kiezen om een bestand op te laden of om in het vak de effecten te bespreken. Ga hier niet licht over: er kunnen meer effecten zijn als u er even bij stilstaat. Bespreek volgende effecten:
  • Mobiliteit
  • Bodem
  • Waterkwaliteit
  • Luchtkwaliteit
  • Geluid en trillingen
  • Licht en straling
  • Afvalstoffen
  • Geur
 • Bij “Bijstelling voorwaarden” duidt u “nee” aan.
 • Bij “Projectinformatie”: er moet geen dossiertaks worden betaald.
 • Nog bij “Projectinformatie”, bij het luikje “Heeft de aanvraag betrekking op een Vlaams…” duidt u aan: “noch een Vlaams project, noch…”.
 • Nu is de volledige “Projectinhoud” ingevuld en gaat u naar “Projectverloop”
 • Klik op “Personen”. U ziet uw naam staan. U kan aan uzelf nog een nieuwe hoedanigheid toekennen. Voeg zeker de hoedanigheden “contactpersoon en exploitant” toe.
 • Terug onder “Projectinhoud” naar het item “Overzicht”. Hier heeft u enkele keuzes:
  • Bij “Uitvoeren compleetheidscheck” wordt uw project gescand en wordt er aangegeven of al het nodige werd ingevuld.
  • Bij “Personen uitnodigen ….” moet u de aanvraag digitaal ondertekenen.
 • Tenslotte dient u de aanvraag in bij het college van burgmeester en schepen door op de knop ‘Indienen” te klikken.
 • U krijgt in uw mailbox een bevestiging dat uw aanvraag werd ingediend. Er werd aan uw aanvraag een OMV-nummer toegekend. Gebruik dit nummer om te communiceren; zo kunnen de medewerkers uw aanvraag vlot terugvinden en kunt u zelf uw aanvraag opzoeken en opvolgen.

Na het indienen van de melding

 • De dienst omgeving van het stadsbestuur controleert of de aanvraag volledig is.
 • Als de melding ontvankelijk en volledig is, wordt er akte genomen van de melding.
 • De gemeentelijke omgevingsambtenaar kan bij de beslissing bijkomende voorwaarden opleggen.
 • Binnen de 20 dagen wordt een beslissing genomen en ontvangt u via het Omgevingsloket een bericht of er akte werd genomen van de melding of niet.

Na de beslissing van de melding

 • U kreeg via het Omgevingsloket een e-mail met de boodschap dat er akte werd genomen van uw melding of  - in sommige gevallen - dat er geen akte werd genomen.
 • Wanneer er akte werd genomen van uw melding ontvangt u via de post een gele affiche die u goed zichtbaar gedurende 30 dagen moet uithangen aan de straatkant waar de activiteit zal plaatsvinden.
 • Het stadsbestuur maakt de aktename bekend op zijn website.
 • U mag de werken starten vanaf de dag na betekening van de aktename.
 • Lees aandachtig de aktename; hierin kunnen voorwaarden zijn opgelegd waaraan u moet voldoen.
 • Iedereen kan tegen de beslissing in beroep gaan. Het beroep kan aangevochten worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.