Openbaar onderzoek

U hebt als burger het recht om openbare onderzoeken in te zien en er uw bezwaren op in te dienen.

Geef bij het maken van uw afspraak duidelijk aan welk dossier u wilt raadplegen.

Omgeving

De openbare onderzoeken van ruimtelijke ordening omvatten de dossiers rond ruimtelijke ordening, verkavelingen, bouwvergunningen, milieuvergunningen, ...

Omgevingsvergunning

OPENBARE ONDERZOEKEN

 

Openbaar onderzoek van 28 juni 2021 tot en met 27 juli 2021

Openbaar onderzoek van 1 juli 2021 tot en met 30 juli 2021

Openbaar onderzoek van 5 juli 2021 tot en met 3 augustus 2021

Openbaar onderzoek van 14 juli 2021 tot en met 12 augustus 2021

Openbaar onderzoek van 15 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021

Openbaar onderzoek van 19 juli 2021 tot en met 17 augustus 2021

Openbaar onderzoek van 26 juli 2021 tot en met 24 augustus 2021

 

  BEKENDMAKINGEN BESLISSINGEN

   

  Bekendmaking beslissing van 28 juni 2021 tot en met 27 juli 2021

  wijziging van bestaande milieuvergunningen klasse 2 voor de exploitatie van een chocoladebedrijf - Toekomstlaan 49 te Herentals

  Bekendmaking beslissing van van 26 juni 2021 tot en met 25 juli 2021

  Bekendmaking beslissing van 5 juli 2021 tot en met 3 augustus 2021

  Bekendmaking beslissingen van 7 juli 2021 tot en met 5 augustus 2021

  Bekendmaking beslissing van 14 juli 2021 tot en met 12 augustus 2021

  Bekendmaking beslissing van 15 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021

  een inrichting voor het plaatsen van een stookinstallatie - Belgiëlaan 31

  Bekendmaking beslissingen van 19 juli 2021 tot en met 17 augustus 2021

  Bekendmaking beslissingen van 26 juli 2021 tot en met 24 augustus 2021

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Windmolens Hoevereveld

  De stad Herentals volgt de procedure met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het windturbineproject Hoevereveld (OMV_2017009521) op. Het college van burgemeester en schepenen brengt u daarom op de hoogte van de volgende stap in dit dossier.

  Luminus diende bij de Vlaamse Regering een wijzigingsverzoek voor de omgevingsvergunningsaanvraag in. De minister aanvaardde dit wijzigingsverzoek en nu loopt er van 3 augustus 2020 tot en met 1 september 2020 een nieuw openbaar onderzoek voor dit dossier. Gezien de veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 is het momenteel niet mogelijk om een infomoment te organiseren. Op aandringen van de stad zorgde Luminus voor een digitaal alternatief door het project toe te lichten op https://www.luminus.be/nl/corporate/activiteiten/windenergie/onze-proje….
   
  Via www.omgevingsloket.be kunt u beperkte informatie bekijken over deze omgevingsvergunningsaanvraag. Als u wilt, kunt u het volledige dossier tijdens het openbaar onderzoek op afspraak komen inkijken bij de dienst omgeving. U kunt een afspraak maken via www.herentals.be/openbaar-onderzoek.  
   
  Een nieuw openbaar onderzoek betekent dat u opnieuw de mogelijkheid hebt om uw bezorgdheden en opmerkingen kenbaar te maken. Dien uw bezwaren uiterlijk op 1 september 2020 in, met vermelding van het referentienummer (OMV_2017009521). Dit kan via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), met een mail naar info@herentals.be of met een brief aan het college van burgemeester en schepenen (post of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het stadsloket).

  Windmolens Plassendonk

  Update 26 augustus 2020 - Onderzoek windmolens Plassendonk moet opnieuw

  Het openbaar onderzoek naar de bouw van drie windmolens op Plassendonk moet opnieuw gevoerd worden. Het dossier staat immers onvolledig in het Vlaamse Omgevingsloket.
   
  De aanvraag van Engie bestaat uit twee wijzigingsverzoeken, één over vegetatiewijziging en de andere over de cabines en leidingen van de windmolens. In het Vlaamse Omgevingsloket is enkel het verzoek over de vegetatiewijziging voor de burgers zichtbaar. Ook op de website van Engie Electrabel is de informatie onvolledig. Daar staat enkel een link naar het Vlaamse Omgevingsloket, waar het dossier onvolledig is. Ook zo kunnen burgers zich dus niet volledig informeren. De Vlaamse overheid heeft daarom beslist dat het openbaar onderzoek opnieuw moet gevoerd worden.
   
  Het stadsbestuur heeft de Vlaamse overheid gevraagd om beide dossiers zichtbaar te maken in het Vlaamse Omgevingsloket. Dit blijkt echter technisch niet mogelijk, waaruit blijkt dat het Vlaamse Omgevingsloket tot op heden nog altijd niet optimaal functioneert. De stad dringt daarom opnieuw aan bij Engie Electrabel om de informatie over beide wijzigingsverzoeken op hun website te plaatsen. Zo is de informatie gemakkelijk beschikbaar voor de burgers.
   
  Burgers kunnen het dossier tijdens het openbaar onderzoek ook inkijken bij de dienst omgeving. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.herentals.be/openbaar-onderzoek.
   
  De stad ontving intussen al veel bezwaarschriften. De Vlaamse overheid heeft ondertussen laten weten dat deze bezwaarschriften niet opnieuw moeten ingediend worden, en dat bij behandeling van het dossier, deze bezwaarschriften blijven gelden. Als u zelf nog een bezwaar wenst in te dienen, dan kan dit vanaf 28 augustus 2020 tot uiterlijk 26 september 2020. Ook het negatieve advies van het stadsbestuur blijft geldig, omdat dit advies met beide verzoeken rekening hield.
   
  Het stadsbestuur blijft de belangen van haar burgers verdedigen. Daarom zal de stad aanwezig zijn op de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie wanneer deze dossiers besproken worden.
   
  Website Engie Electrabel: www.engie.be/herentals-plassendonk

  Oorspronkelijk bericht

  De stad Herentals volgt de procedure met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het windproject Plassendonk (OMV_2017008799) op. Het college van burgemeester en schepenen brengt u daarom op de hoogte van de volgende stap in dit dossier.
   
  Electrabel/Engie diende bij de Vlaamse Regering een wijzigingsverzoek voor de omgevingsvergunningsaanvraag in. De minister aanvaardde dit wijzigingsverzoek en nu loopt er van 20 juli 2020 tot en met 18 augustus 2020 een nieuw openbaar onderzoek voor dit dossier. Gezien de veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 is het momenteel niet mogelijk om een infomoment te organiseren. Op aandringen van de stad zorgde Electrabel/Engie voor een digitaal alternatief door het project toe te lichten op de website www.engie.be/herentals-plassendonk
   
  Via www.omgevingsloket.be kunt u beperkte informatie bekijken over deze omgevingsvergunningsaanvraag. Als u wilt, kunt u het volledige dossier tijdens het openbaar onderzoek op afspraak komen inkijken bij de dienst omgeving. U kunt een afspraak maken via www.herentals.be/openbaar-onderzoek.  
   
  Een nieuw openbaar onderzoek betekent dat u opnieuw de mogelijkheid hebt om uw bezorgdheden en opmerkingen kenbaar te maken. Dien uw bezwaren uiterlijk op 18 augustus 2020 in met vermelding van het referentienummer (OMV_2017008799). Dit kan via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), met een mail naar info@herentals.be of met een brief aan het college van burgemeester en schepenen (post of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het stadsloket).

  Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

  RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN NOORDERWIJKSEBAAN: PUBLIEKE RAADPLEGING START- EN PROCESNOTA (hervatting procedure)

  Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 februari 2020 de start- en procesnota goedgekeurd van het RUP Noorderwijksebaan én organiseert hiervoor een publieke raadpleging welke aanvang neemt op 6 maart 2020 en dit voor een periode van 60 dagen. De startnota is eerste stap tot opmaak van een RUP en omvat de planintenties en wijze waarop effecten op mens en milieu zullen onderzocht worden. Het onderwerp van dit RUP: herbestemmingsonderzoek van twee zonevreemde bedrijven in buffergebied (Aldi en Bristol). Beide nota’s kunnen geraadpleegd worden op het administratief centrum van de stad (op afspraak) of via deze link: startnota + procesnota.

  Deze publieke raadpleging werd omwille van de verscherpte Coronamaatregelen geschorst van 27 maart tot en met 24 april 2020, conform het nooddecreet. Hierdoor werd de informatievergadering geannuleerd.

  De Vlaamse regering besloot op 22 april 2020 dat dit type openbare onderzoeken niet verder meer geschorst worden. Op 4 mei 2020 besloot het college van burgemeester en schepenen om de procedure te hervatten vanaf 5 mei 2020 en dit voor de resterende tijd, namelijk tot en met 12 juni 2020.

  De informatievergadering wordt conform het noodbesluit vervangen door een elektronisch alternatief. Op 19 mei 2020 zal op de website van de stad Herentals een digitale presentatie ter beschikking worden gesteld met meer duiding. Er zal vanaf dan ook de mogelijkheid zijn om een telefonische afspraak in te boeken met de ruimtelijk planner van de stad herentals voor eventuele vragen en/of bemerkingen over dit in opmaak zijnde ruimtelijk uitvoeringsplan. Meer details hierover kan je terugvinden op: www.herentals.be/rup-noorderwijksebaan.

  Uw reactie over de voorgestelde aanpak tot opmaak van een RUP kunt u tot en met 12 juni schriftelijk kenbaar maken per brief, per mail, of tegen afgifte aan het stadsloket (tav dienst Omgeving, Augustijnenlaan 30 te 2200 Herentals, info@herentals.be ).

   

  Plan-MER voor het 'Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen'

  De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is immers noodzakelijk voor de toekomstige generaties én voor het milieu en het klimaat. Het beleidsplan bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en drie beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie: ‘Ruimtelijke vertaling van de strategische visie’, ‘Levendige kernen’ en ‘Verdichten en ontdichten van de ruimte’.

  Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

  Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

  De volledig verklaarde kennisgeving kan van 3 februari 2020 tot en met 2 april 2020 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

  Uw moet uw reactie binnen een wettelijke termijn van 60 dagen (uiterlijk op 2 april 2020) bezorgen. U kan ons uw reactie op de volledig verklaarde  kennisgeving op één van volgende manieren bezorgen:

  • per e-mail aan mer@vlaanderen.be
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan uw gemeente- of stadsbestuur
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Team Mer in Brussel
  • via een schrijven aan het Team Mer op het adres Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen (PL0263), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

  Let op !!! Omwille van de verscherpte Corona-maatregelen wordt de periode van terinzagelegging van deze kennisgeving geschorst van 27 maart tot en met 24 april 2020. Reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden tijdens deze periode worden wel nog als ontvankelijk beschouwd. De periode van terinzagelegging zal opnieuw lopen van 25 april 2020 tot en met 1 mei 2020.

  Natuurbeheerplan ‘Kwartier Den Troon Grobbendonk’

  Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft in samenwerking met Defensie een ontwerp natuurbeheerplan opgesteld voor het militair oefenterrein Kwartier Den Troon gelegen op het grondgebied van Grobbendonk en Herentals. De publieke consultatie loopt van 17 februari 2021 tot en met 18 maart 2021. Gedurende deze periode kunt u opmerkingen of bezwaren doorgeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen, ter attentie van Tim Audenaert (tim.audenaert@vlaanderen.be).

  Openbaar onderzoek (De commodo et incommodo)

  Openbaar onderzoek van 18 november 2020 tot en met 7 december 2020
  Gedeeltelijke deklassering van de Derde Beek - Oirlandse Dreef, Herentals

  Bodemsaneringen

  Conformiteitsattest

  Bekendmaking beslissing inzake conformiteit van een bodemsaneringsproject

  Wuytsbergen 198, Herentals

  Vol van water

  De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid legt tot en met 14 maart 2021 de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas voor tijdens een openbaar onderzoek.

  De plannen bestaan uit verschillende delen: een beheerplan voor het Vlaams deel van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, bekkenspecifieke delen, grondwatersysteemspecifieke delen en een maatregelenprogramma.

  De overstromingsrisicobeheerplannen en een waterschaarste- en droogterisicobeheerplan zijn in de plannen geïntegreerd. Ook de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen maken deel uit van de stroomgebiedbeheerplannen. 

  Tot en met 14 maart 2021 kunt u uw mening geven over deze ontwerpen.

  U vindt alle informatie en de documenten die in openbaar onderzoek liggen terug op www.volvanwater.be.

  Ondergrondse leidingstraat van Antwerpse haven tot Ruhrgebied

  Het grondgebied van Herentals maakt deel uit van het plan om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat. Deze leidingstraat loopt van de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland en verder tot in het Duitse Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin men pijpleidingen gebundeld kan aanleggen.

  Het plan draagt de naam GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr. De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed. Naast Herentals maken 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant deel uit van het plan.

  Infomoment

  Van 2 maart tot 30 april 2021 loopt de publieke raadpleging over de startnota, met een digitaal infomoment op 25 en 30 maart, en op 8, 13, 15, 20 april en 22 april, telkens van 19.30 tot 21u.30 uur.

  Inschrijven is verplicht en kan via 02-553 38 00 of www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-Antwerpen-Ruhr

  Andere openbare onderzoeken