Openbaar onderzoek

Omgeving

De openbare onderzoeken rond omgeving, ruimtelijke ordening, verkavelingen, bouwvergunningen, milieuvergunningen, ...

Geef bij het maken van uw afspraak duidelijk aan welk dossier u wilt raadplegen.

Omgevingsvergunning

OPENBARE ONDERZOEKEN

Openbaar onderzoek van 15 december 2021 tot en met 13 januari 2022

Openbaar onderzoek van 17 december 2021 tot en met 15 januari 2022

Openbaar onderzoek van 20 december 2021 tot en met 18 januari 2022

Openbaar onderzoek van 23 december 2021 tot en met 21 januari 2022

Openbaar onderzoek van 14 januari 2022 tot en met 12 februari 2022

Openbaar onderzoek van 16 januari 2022 tot en met 14 februari 2022

Openbaar onderzoek van 17 januari 2022 tot en met 15 februari 2022

 

BEKENDMAKINGEN BESLISSINGEN

Bekendmaking beslissing van 15 december 2021 tot en met 13 januari 2022

Bekendmaking beslissing van 17 december 2021 tot en met 15 januari 2022

Bekendmaking beslissing van 22 december 2021 tot en met 21 januari 2022

Bekendmaking beslissing van 27 december 2021 tot en met 25 januari 2022

Bekendmaking beslissing van 30 december 2021 tot en met 28 januari 2022

Bekendmaking beslissing van 04 januari 2022 tot en met 02 februari 2022 

Bekendmaking beslissing van 05 januari 2022 tot en met 03 februari 2022

Bekendmaking beslissing van 06 januari 2022 tot en met 04 februari 2022

Bekendmaking beslissing van 10 januari 2022 tot en met 08 februari 2022

Bekendmaking beslissing van 18 januari 2022 tot en met 16 februari 2022

Openbaar onderzoek

Digitale atlas waterlopen en grachten

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken. De informatie in de digitale atlas komt uit de oude atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ...

Mogelijk zijn er in het ontwerp toch situaties niet juist omschreven. Daarom wordt het ontwerp onderworpen aan een openbaar onderzoek. Als u merkt dat een waterloop of gracht niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier verbeteren wij samen de kwaliteit van de atlas.

Meer informatie vindt u op www.integraalwaterbeleid.be. U kunt hier ook uw opmerkingen ingeven.

EFMZVA: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en Aquacultuur (2021-2027)

Op 14 juli 2021 werd het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) van kracht (Verordening (EU) 2021/1139). De looptijd van het EFMZVA is afgestemd op de duur van het MFK (meerjarig financieel kader) 2021 - 2027. Het EFMZVA draagt bij tot de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en van het maritiem beleid van de Unie. Voor dit plan dient een plan-MER opgesteld te worden.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM)). Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Programma EFMZVA 2021 – 2027 zullen vanaf 14 januari terug te vinden zijn via de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER.

 

Opmerkingen op het plan-MER en ontwerp Programma kunnen uiterlijk 14 maart 2022 bezorgd worden:

  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij; Plan-MER 0269 – EFMZVA; Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel,

  • per e-mail aan: Emaildepartement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’ in de titel),

  • of via afgifte van de opmerking in het Administratief centrum.

 

Na het openbaar onderzoek zal het Departement Landbouw en Visserij en de aangestelde erkende Mer-coördinator (Tractebel) de opmerkingen bundelen en verwerken en overdragen aan Team MER, waarna deze een kwaliteitsbeoordeling zal uitvoeren.

Na het afronden van de plan-MER procedure zal het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden en daarna aan de Europese Commissie.

 

Inspraakprocedure kennisgeving en ontwerp-Milieueffectenrapportering (MER) Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Strategisch Plan

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De voorbereiding van de Vlaamse invulling hiervan, het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027, is al enige tijd terug gestart met onder andere bevragingen en overleg met heel wat stakeholders. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de m.e.r.-procedure (milieueffectenrapportering). Daarin worden de effecten van het ontwerp Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd  (artikel 4.2.11 van het DABM).

Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 is vanaf 14 januari terug te vinden via de website van het Departement Landbouw en Visserij: http://www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER.

 

Opmerkingen op het plan-MER en op het ontwerp Plan kunnen uiterlijk 14 maart 2022 bezorgd worden:

  • per e-mail aan: Emaildepartement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER PL0-272 GLB’ in de titel);

  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij; Secretariaat-generaal; Plan-MER PL0-272 – GLB; Ellipsgebouw, 5de verdieping; Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;

  • of via afgifte van de opmerking in het Administratief centrum.

 

De opmerkingen uit het openbaar onderzoek zullen in overweging genomen worden bij de goedkeuring van het definitieve plan-MER en bij de vaststelling van het definitieve Vlaamse GLB-Strategisch Plan.

 

Bodemsaneringen

Conformiteitsattest

Bekendmaking beslissing inzake conformiteit van een bodemsaneringsproject

Wuytsbergen 198, Herentals

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Terinzagelegging van de kennisgeving van het plan-MER voor het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)

OVAM heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 28/09/2021.

De kennisgeving van het plan-MER ligt ter inzage bij het stadsloket, dienst Omgeving, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, 014-28 50 50. Dienst Omgeving werkt enkel op afspraak.

De kennisgeving van het plan-MER is hier te raadplegen.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving van het plan-MER loopt van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021.

U kan tot en met 16 november 2021 opmerkingen bezorgen:

  • Online via een digitaal inspraakformulier
  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:

Departement Omgeving
Team Mer, Plan-MER 0269
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

  • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0276 in de titel);
  • Via afgifte van de opmerking bij het stadsloket, Administratief Centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.

Na de terinzagelegging zal  het Team Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.