Belasting beleidsdomein omgeving

De stad heft een belasting voor administratieve prestaties in het kader van de behandeling van aanvragen tot het bekomen van omgevingsvergunningen, meldingen, stedenbouwkundige attesten of aanvragen tot opname als 'vergund geacht' in het vergunningenregister.
 
U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.