Stedenbouwkundige melding

Voor werkzaamheden met een beperkte ruimtelijke impact hebt u geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Soms volstaat een stedenbouwkundige melding. Indien de melding volledig en ontvankelijk is, dan kunt u twintig dagen na de melding beginnen met de werkzaamheden. Een stedenbouwkundige melding volstaat voor:

 • type 1: handelingen met stabiliteitswerken binnen een vergund gebouw (draagmuur, …)
 • type 2: handelingen met stabiliteitswerken aan zijgevels, achtergevels en daken van een vergund gebouw (nieuwe draagbalk, …)
 • type 3: oprichting van een bijgebouw, aangebouwd aan een vergunde woning
 • type 4: verbouwing of uitbreiding van een vergund industrieel of ambachtelijk bedrijf in industriegebied

Een melding van handelingen die betrekking hebben op de stabiliteit, moet u altijd digitaal indienen in samenwerking met een architect.

Een melding volstaat niet wanneer de werkzaamheden:

 • in strijd zijn met verkavelingsvoorschriften, ruimtelijk uitvoeringsplan, …
 • gebeuren op een perceel van een beschermd monument
 • gebeuren binnen de contouren van een dorps- of stadsgezicht
 • gebeuren binnen een afgebakende oeverzone of ruimingstrook van een waterloop
 • voor de rooilijn gebeuren of in een achteruitbouwstrook

In dat geval heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Kostprijs

Een stedenbouwkundige melding is gratis.

Voorwaarden

Procedure

U dient uw dossier in tweevoud in. Dat kan aangetekend via de post of tegen ontvangstbewijs aan het stadsloket (zonder afspraak). De stadsdiensten onderzoeken uw melding. 

 • Als uw melding volledig en ontvankelijk is, dan krijgt u hiervan binnen de dertig dagen een melding. U mag beginnen werken de dag na de betekening van de meldingsakte. U hangt op de werf gedurende 30 dagen een mededeling.
 • Als uw melding niet volledig of ontvankelijk is, dan mag u de werkzaamheden niet aanvangen. U ontvangt hierover een brief.

Wat hebt u nodig?

Bij vragen over procedure, dossiersamenstelling, type handelingen, ...

 • adres of perceelnummer waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden;
 • foto’s van de locatie
 • een plannetje of schets van de geplande werkzaamheden
 • tekstuele opsomming van de geplande werkzaamheden.

Bij de indiening van een melding

Hoe uw dossier moet worden samengesteld, hangt af van de geplande werkzaamheden. Gebruik volgende afstiplijsten voor uw dossiersamenstelling:

Meer informatie

Heeft u vragen over de stedenbouwkundige melding, de procedure of de meldingsplicht? Maak dan een afspraak met de dienst ruimtelijke ordening