Infrastructuur

Elke vereniging heeft een werking. Verschillende werkingen vereisen een lokaal of een specifieke infrastructuur. Verenigingen gebruiken voor hun activiteiten vaak gemeentelijke infrastructuur. Daarnaast beschikken sommige verenigingen ook over eigen infrastructuur of huren ze deze op de private markt. Tenslotte vinden verschillende activiteiten ook plaats in de openbare ruimte.

Gemeentelijke infrastructuur

Het bestuur van Herentals biedt infrastructuur aan voor de werking van verenigingen. Dit verloopt steeds via een retributiereglement. Erkende Herentalse verenigingen kunnen tegen een korting van 75 % gebruik maken van deze infrastructuur.

Lees op deze pagina’s meer over de sportinfrastructuur en de socio-culturele infrastructuur.

In Herentals kunnen verenigingen ook terecht op de verschillende speelterreinen en bieden we de mogelijkheid aan om pleinen in de publieke ruimte af te huren.

Eigen infrastructuur

Verschillende verenigingen beschikken over eigen infrastructuur of hebben een langdurige overeenkomst om gebouwen of terreinen te gebruiken. (erfpacht / recht van opstal) Een eigen lokaal is natuurlijk interessant voor een vereniging. Maar hierbij komen vaak een hele hoop zaken kijken. De infrastructuur van een vereniging is vaak ook het uithangbord van een vereniging. Verder bepaalt de infrastructuur welke activiteiten er kunnen doorgaan.

veiligheid - attesten en keuringen

Brandveiligheid

Een gebouw wordt beschouwd als een publiek toegankelijk gebouw als het gebruikt wordt door een vereniging. Voordat dit gebouw in gebruik mag genomen worden, moet het brandveilig zijn. Het stadsbestuur stelde voor de brandveiligheid van publiek toegankelijke gebouwen een reglement op. In dit reglement staan alle voorschriften waaraan een publiek toegankelijk gebouw moet voldoen.

Je kan een checklist om uw lokaal stapsgewijs brandveilig te maken volgen (link naar https://www.jeugdlokalen.be/publicatie/checklist-brandveiligheid - opmerking dit is niet geldig voor lokalen die een tapinstallatie of een horecauitbating hebben. Daarbij zijn de normen veel strenger.

Voor meer informatie of hulp bij het brandveilig maken van uw lokaal kan je contact opnemen met de noodplanningsambtenaar via noodplanning@herentals.be.

Het stadsbestuur ondersteunt verenigingen om hun infrastructuur brandveilig te maken door middel van een infrastructuursubsidie.

Keuringen van technische installaties

Verschillende (onder)delen van je lokaal moeten een regelmatige keuring ondergaan. Deze attesten of controleacties houd u bij in een veiligheidsregister.

 • Elektrische installaties: Bij de ingebruikname van een nieuwe elektrische installatie. Een periodieke keuring minstens om de twee jaar (een jaarlijkse keuring is aangeraden).
 • Algemene branddetectie: jaarlijks door een bevoegd technicus.
 • Gasinstallatie: vijfjaarlijkse dichtheidstest door een bevoegd technicus.
 • Centrale verwarmingsinstallaties (inclusief warmwatertoestellen): jaarlijks voor installaties op stookolie en tweejaarlijks voor installaties op aardgas of petroleumgas door een erkend technicus.
 • Draagbare brandblustoestellen: jaarlijks door een gecertificeerd bevoegd bedrijf. 
 • Veiligheidsverlichting en autonome rookdetectors: driemaandelijks door de eigenaar (of gebruiker) van de infrastructuur.
   

Verbouwing - Nieuwbouw

Verbouwing

Een vereniging die een eigen lokaal bezit, zal na verloop van tijd wel eens voor verbouwingswerken of renovaties staan. Hieronder vindt u een overzicht dat u hierbij kan helpen.

Het stadsbestuur van Herentals ondersteunt verenigingen die verbouwingswerken uitvoeren met een infrastructuursubsidie.

Niet enkel het stadsbestuur van Herentals ondersteunt. Verenigingen kunnen ook financiële ondersteuning verkrijgen bij de Vlaamse overheid of bij andere instanties. Voor een volledig overzicht van deze ondersteuningsvormen kan u terecht bij de Premiezoeker.

Nieuwbouw

Naast verbouwen kan een vereniging overwegen om een eigen lokaal te bouwen. Het bezitten van een eigen lokaal heeft namelijk tal van voordelen voor een vereniging. Maar hierbij komen ook verschillende andere zaken kijken.

Subsidie nieuwbouw: jeugd-, sport- en cultuurverenigingen worden door het stadsbestuur ondersteund door middel van de subsidie nieuwbouw. 

Bovenlokale subsidies: als een vereniging een bovenlokale uitstraling heeft, kan het zowel voor jeugd-, sport- als culturele functies infrastructuursubsidies ontvangen. Meer informatie over deze subsidies vind je bij het departement Cultuur, Jeugd en Media  of Sport Vlaanderen.

De bovenstaande mogelijkheden zijn wellicht een duwtje in de rug voor een verenigingen. Maar zijn zeker niet voldoende om een heel bouwproject te dragen. 

Vergunningen:

Als uw vereniging bouwwerken wenst uit te voeren, maar bijvoorbeeld ook als u een boom op uw terrein wenst uit te doen of een materiaalhok te zetten, dan heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig. Op deze pagina vindt u meer informatie over de omgevingsvergunning en stedenbouwkundige voorschriften.
 

Inkomsten uit je infrastructuur halen:

Verschillende vrijetijdslokalen lenen zich er toe om inkomsten te verwerven. Hieronder vindt u verschillende mogelijkheden:

Verhuur van lokalen

als uw vereniging beschikt over eigen lokalen, dan kan dit een stabiele vorm van inkomsten voor uw vereniging met zich meebrengen. Afhankelijk van de aard van de werking van de vereniging en de beschikbaarheid van lokalen kan uw vereniging het lokaal ter beschikking stellen aan derden. Dit kan voordelen hebben, maar hier komt wel wat bij kijken. Voor meer informatie over de verhuur van lokalen u via deze link.

Kantine

Het uitbaten van een kantine is een goede manier om naast de reguliere werking van uw vereniging samen te komen met vrienden, leden van de vereniging, supporters enzoverder. Naast het sociale aspect zorgt de uitbating van een kantine voor een al dan niet belangrijke bron van inkomsten. Bij de uitbating komt dan ook vanalles zien. Zo moet komen er bijkomende voorwaarden voor de veiligheid van de infrastructuur, specifieke regelgeving, hygiënische maatregels, … U vindt deze allemaal terug op deze pagina

Naast deze maatregels geldt ook dat u bij een regelmatige drankverkoop wettelijke verplichtingen moet nakomen inzake fiscaliteit. U kan hier meer informatie over vinden op deze webpagina

Overnachtingen in uw lokaal

Als uw infrastructuur verhuurd wordt voor overnachtingen, dan begeeft u zich in op de toeristische markt. Hierdoor gelden er enkele andere regels en moet uw lokaal voldoen aan andere specifieke voorwaarden. Als u uw lokaal slechts uitzonderlijk ter beschikking stelt, dan valt u buiten deze regels. Het stadsbestuur raadt u aan om bezoekende verenigingen het formulier op deze pagina in te laten vullen.

 • Het lokaal wordt gebruikt door een erkende jeugdvereniging en u verhuurt uw lokaal minder dan 60 dagen (enkel aan erkende jeugdverenigingen): U heeft geen erkenning in kader van ‘toerisme voor allen nodig’. Deze regeling geldt enkel voor het erkend jeugdwerk, niet voor sport- of socio-culturele verenigingen. De jeugdvereniging brengt verplicht de burgemeester op de hoogte van de verhuurde data (meestal doet de koepel of het verbond van de jeugdvereniging dit). 
 • Uw lokaal wordt niet gebruikt door een erkende jeugdvereniging of uw lokaal wordt gebruikt door een erkende jeugdvereniging en u verhuurt uw lokaal meer dan 60 dagen per jaar aan een erkende jeugdvereniging: U moet voldoen aan de regelgeving van het Vlaamse logiesdecreet en u moet een vergunning hebben. Meer informatie over het logiesdecreet en wat uw vereniging in orde moet maken om uw lokaal te verhuren voor overnachtingen vindt u via deze link.

Ook als u een terrein of een kampeergrond verhuurt, gelden bovenstaande regels. U mag maximaal uw terrein of kampeergrond voor 75 dagen per jaar verhuren aan georganiseerde groepen (dus niet enkel aan erkende jeugdverenigingen). 

Huurovereenkomst

Als u uw gebouw of terrein verhuurt, dan doet u dat steeds met een huurovereenkomst of huurcontract. Deze overeenkomst heeft een juridische waarde. Belangrijk hierbij is dat u nooit het woord factuur gebruikt voor deze overeenkomsten, maar het woord “debetnota’. Hierin vermeldt u ‘Vrijgesteld van btw conform art. 44 § 2 Wetboek BTW’. In de huurovereenkomst staat minstens:

 • Naam en ligging van het gebouw. Benoem eventueel ook over welke entiteiten van het gebouw en welke buitenruimte het gaat. 
 • Naam en adres van de partijen (en hun vertegenwoordigers). 
 • Datum en tijdstip van begin en einde van het verblijf. 
 • Ligging, comfort en belangrijkste kenmerken van het gehuurde goed. 
 • De afgesproken prijs. 
 • De voorwaarden voor een eventuele prijsherziening. 
 • Voorwaarden bij annulatie, zowel door de verhuurder als door de huurder.
 • De betalingstermijn en de wijze van betaling voor het voorschot, waarborg en saldo. Vermeld ook hoe en wanneer de waarborg wordt terugbetaald. 
 • Bijzondere afspraken, bijvoorbeeld bij schade. 
 • Voorwaarden om het contract te verbreken, hetzij door huurder, hetzij door verhuurder. 
 • Verwijzing naar het huishoudelijk reglement. 
 • Plaats en datum van ondertekening.

Private infrastructuur

Verenigingen betalen de eigenaars van de infrastructuur die ze gebruiken vaak. Dit moet wettelijk gezien steeds verlopen via een huurovereenkomst of door middel van een duidelijke facturatie. De realiteit is echter vaak anders. Verschillende verenigingen maken nog steeds gebruik van lokalen, zonder dat ze hiervoor een overeenkomst sluiten met een verhuurder. Het stadsbestuur raadt aan om toch steeds een overeenkomst met de verhuurder op te stellen. Goede afspraken maken immers goede vrienden. U heeft er als huurder alle belang bij om een duidelijke en correcte huurovereenkomst het hebben. Uw rechten en plichten worden opgenomen in de huurovereenkomst, maar daarnaast heeft u ook wettelijke rechten en plichten. Meer informatie over deze wettelijke rechten en plichten vindt u bij de huurdersbond.

Daarnaast zijn er verschillende vormen waarop u een terrein of gebouw kan huren (huurovereenkomst, koopcontract, erfpacht, recht van opstal, … ). Deze hebben allemaal hun voor en nadelen. U vindt alle informatie hierover terug via deze link.