Subsidie voor betere en veilige infrastructuur voor verenigingen

Het stadsbestuur ondersteunt erkende Herentalse verenigingen om de bestaande infrastructuur te verbeteren en brandveilig te maken. Daarnaast ondersteunt de stad de bouw van nieuwe lokalen voor Herentalse verenigingen.

Brandveiligheid

Het stadsbestuur ondersteunt erkende Herentalse verenigingen om de bestaande infrastructuur brandveilig te maken.

Structurele verbeterings- en/of aanpassingswerken

Het stadsbestuur ondersteunt erkende verenigingen om structurele verbeterings- en aanpassingswerken uit te voeren aan hun infrastructuur.

Nieuwbouw en ingrijpende renovatie

Het stadsbestuur ondersteunt erkende verenigingen om nieuwe infrastructuur te bouwen of de bestaande infrastructuur ingrijpend te renoveren.

Om dit aan te vragen, kan je een afspraak maken met het verenigingsloket (Markgravenstraat 107, 014-28 52 56, verenigingen@herentals.be).

Van renteloze lening en borgstelling naar een rentesubsidie

De stad en het OCMW hebben zich voor een aantal leningen door derden borg gesteld. Daarnaast heeft de stad ook renteloze leningen toegekend aan derden. Indien deze derden hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen, weegt dit onmiddellijk op ons financieel evenwicht. De lopende afspraken blijven bestaan, maar naar de toekomst zal een reglement opgemaakt worden waarbij er een rentesubsidie zal gegeven worden in plaats van een borgstelling of renteloze lening. 

Met andere woorden, een subsidie om de verhoogde rente of bijkomende kosten te dekken die voortvloeien uit de afwezigheid van de borgstelling van de stad. PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) bevestigde dat een waarborg van het Vlaamse Gewest principieel mogelijk is voor een bedrijfsmatig krediet aan een onderneming, ongeacht de rechtsvorm. Deze kredietnemer moet gekwalificeerd worden als een onderneming. Als onderneming wordt beschouwd, iedere identiteit, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent. Met name worden als zodanig beschouwd entiteiten die individueel of in familieverband ambachtelijke of andere activiteiten uitoefenen, personenvennootschappen en verenigingen die regelmatig een economische activiteit uitoefenen (= Europese definitie van onderneming).

De vereniging kan dus voor een krediet aankloppen bij de bankier, die naast zijn beoordeling van de kredietaanvraag zal oordelen of de tussenkomt van het Vlaamse Gewest wenselijk of noodzakelijk is. De vestiging van de waarborg wordt - mits betaling van een premie - verder afgehandeld tussen de bank en de administratie van PMV.

De stad geeft een subsidie aan verenigingen om de verhoogde rente of bijkomende kosten te dekken die voortvloeien uit de afwezigheid van de borgstelling van de stad, en verbonden zijn aan de waarborgregels van Participatiemaatschappij Vlaanderen nv, waarbij de verbintenis gewaarborgd is door de Vlaamse overheid.