Verenigingen en belastingen

Vzw’s genieten voordelen, maar zijn niet volledig vrijgesteld van belastingen. Houd er rekening mee dat u volgende belastingen moet betalen als uw vereniging een vzw is:

Rechtspersonenbelasting

De rechtspersonenbelasting is een belasting op bepaalde inkomsten van een vzw. Meer concreet een belasting op specifieke onroerende, roerende en diverse inkomsten. Winst wordt niet belast in de rechtspersonenbelasting. Niet iedere vzw zal deze belasting moeten betalen, maar is wel verplicht om de belastingaangifte te doen.


In de rechtspersonenbelasting wordt een vzw in principe niet belast op de gemaakte winst (bijvoorbeeld de opbrengsten van een spaghetti-avond die u sporadisch organiseert om de doelstellingen van uw vzw te financieren). U moet deze opbrengsten dus niet in uw aangifte vermelden.


Sommige andere inkomsten moeten echter wel worden aangegeven (maar worden daarom nog niet belast). Zo geeft iedere vzw de inkomsten van roerende goederen aan die ontstaat uit de verhuur van lokalen.


Een vzw vult jaarlijks een digitale belastingaangifte in via Biztax Wie de aangifte niet doet, betaalt een forfaitair bedrag van 625 euro. Daarbovenop komt nog een boete.

Patrimoniumtaks

Zodra een vzw een patrimonium heeft dat groter is dan 25.000 euro, moet de vzw daar een taks op betalen. Het patrimonium van een vzw zijn alle bezittingen die de vzw heeft op 1 januari van het aanslagjaar. Dit zijn de investeringen, zowel roerend (bijvoorbeeld een pc, een wagen, …) als onroerend (bijvoorbeeld een lokaal, een kantine, …), geldbeleggingen, termijnrekeningen, opstalrechten, erfpachtrechten, ... Bij de roerende goederen wordt de verkoopwaarde van de goederen genomen, niet de oorspronkelijke waarde.


Een voorbeeld om de afschrijving te berekenen: 


Voor deze taks moet u geen rekening houden met zichtrekeningen en kasgelden. Deze worden beschouwd als werkingsmiddelen die doorheen het jaar verbruikt worden voor de activiteiten van de vereniging. De reserves, bijvoorbeeld op de spaarrekening, moeten wel aangegeven worden. 
De taks bedraagt 0,17 % van alle bezittingen.


Elke vzw ontvangt in februari een brief van het kantoor Rechtszekerheid. Als het patrimonium van uw vereniging kleiner of gelijk is aan 25.000 euro, vult u de bijlage in en stuurt u dit terug vóór 31 maart.
Is het patrimonium van de vzw hoger dan 25.000 euro en is de taks lager dan 500 euro (totaalwaarde van het patrimonium is lager dan 294.000 euro), dan haalt u een formulier af bij het kantoor Rechtszekerheid en dan doet u een aangifte voor de volgende drie jaar. Als het vermogen binnen deze drie jaar stijgt tot boven 300.000 euro, dan geeft u dit aan bij de administratie van het kantoor Rechtszekerheid. 


Is de waarde van het patrimonium van uw vzw bij de aanvraag hoger dan 294.000, dan vult u het volledige formulier in.


Als uw vereniging dit formulier niet ontving, dan vraagt u dit aan bij de bevoegde administratie.

Kantoor rechtszekerheid Turnhout
Gemeentestraat 11
2300 Turnhout
Tel. 025-72 57 57
E-mail: rzsj.kantoor.turnhout1@minfin.fed.be 
Geopend: elke werkdag van 9 tot 12 uur

Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing is een belasting die eigenaars jaarlijks moeten betalen voor hun gronden en gebouwen. Gebouwen die gebruikt worden voor socio-culturele en sportieve doeleinden zijn definitief vrijgesteld van onroerende voorheffing. Daar zorgde een nieuw decreet in juli 2016 voor.

BTW

BTW is de belasting over toegevoegde waarde. Dit is de belasting die de eindgebruiker betaalt op geleverde goederen en diensten. Als btw-plichtige bent u verplicht btw aan te rekenen aan uw klanten. De btw op de aankoop die u zelf betaalde aan uw leveranciers mag u daarna in mindering brengen. Dit wil zeggen dat u een btw-boekhouding houdt, kwartaalaangiftes doet en voorschotten betaalt.

Verenigingen zijn vaak vrijgesteld van de btw-plicht. Let hierbij op, niet alle verenigingen zijn hier effectief van vrijgesteld. Er zijn in dit kader drie mogelijkheden voor een vereniging:

  • Vrijgesteld van btw-plicht: Uw vereniging verricht geen btw-plichtige activiteiten. De vereniging haalt dus enkel inkomsten uit lidgelden en occasionele activiteiten.
  • Kleine ondernemer: Uw vereniging haalt inkomsten uit lidgelden en occasionele activiteiten en uw vereniging verricht op regelmatige basis activiteiten die niet vrijgesteld zijn van de btw-belasting (zoals het uitbaten van een kantine). De totale omzet van de btw-plichtige activiteiten mag op jaarbasis niet hoger liggen dan 25.000 euro. Uw vereniging moet in dit geval een btw-nummer aanvragen, maar niet activeren. Uw vereniging voert geen btw-boekhouding en dient geen btw-aangiftes in. Uw vereniging dient jaarlijks wel een klantenlisting in.
  • Gemengde btw-plicht: Uw vereniging haalt inkomsten uit lidgelden en occasionele activiteiten en uw vereniging verricht op regelmatige basis activiteiten die niet vrijgesteld zijn van de btw-belasting (zoals het uitbaten van een kantine). De totale omzet van de btw-plichtige activiteiten is op jaarbasis hoger dan 25.000 euro. Uw vereniging voert een btw-boekhouding en dient btw-aangiftes en een klantenlisting in.
  • Voor meer informatie over de btw van een vereniging en de verplichtingen verwijzen we u door naar het verbond of de koepelorganisatie waarbij uw vereniging is aangesloten. Deze hebben vaak software of tools om jouw vereniging in orde te maken. Daarnaast kan uw vereniging terecht bij belangenbehartigers zoals Scwitch  of een boekhouder.