GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) geeft zijn deskundig advies bij de opmaak van ruimtelijk structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingsaanvragen en strategische projecten. De raad kan advies geven op eigen initiatief. De Gecoro bestaat uit maximaal 12 leden, waarvan minstens één vierde een deskundige ruimtelijke ordening is. De andere leden vertegenwoordigen de voornaamste maatschappelijke geledingen (zoals milieu en natuur, landbouw, werkgevers, werknemers, handelaars, zelfstandigen, …). Elk effectief lid heeft een plaatsvervanger. Onder de deskundigen wordt een voorzitter benoemd om de vergaderingen in goede banen te leiden. Een mandaat duurt zes jaar en loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad. De Gecoro vergadert gemiddeld tienmaal per jaar, op een vast tijdstip in de maand.

  • Voorzitter: Tim Vekemans (architect)
  • Secretaris: Emiel Crauwels (stedenbouwkundig ambtenaar), tel. 014-28 50 50, omgeving@herentals.be