Premies Convent

Mantelzorgpremie

Het stadsbestuur wil mensen die niet meer volledig voor zichzelf kunnen zorgen, toch thuis in hun vertrouwde omgeving laten wonen. De inzet van mantelzorgers is daarvoor onontbeerlijk. Mantelzorg is een vrijwillige hulpverlening aan ouderen, zieken en andere hulpbehoevenden. Als blijk van waardering geeft het stadsbestuur aan mantelzorgers jaarlijks 225 euro in cadeaucheques van Handelshart vzw.

Meer informatie

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

De Vlaamse sociale bescherming geeft een zorgbudget van 130 euro per maand aan wie thuis veel zorg nodig heeft of verblijft in een woonzorgcentrum. Dit zorgbudget vraagt u aan bij uw zorgkas (meestal uw ziekenfonds). 

Aanvragen kan bij uw ziekenfonds of via www.vlaamsesocialebescherming.be

Meer informatie

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Dit is de nieuwe benaming voor tegemoetkoming hulp aan bejaarden. Dit zorgbudget is een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid. 

Hoeveel dit budget bedraagt, hangt af van het inkomen en van de zorgzwaarte. U kunt dit zorgbudget cumuleren met het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en het basisondersteuningsbudget, maar niet met een inkomensvervangende en/of een integratietegemoetkoming.

Aanvragen kan bij uw ziekenfonds of via www.vlaamsesocialebescherming.be

Meer informatie

Subsidie voor personen met een handicap

De stad ondersteunt gezinnen die zorgen voor een persoon met een handicap. De invaliditeit of het recht op zorgtoeslag bewijst u met een geldig attest, afgeleverd door de FOD sociale zekerheid, dienst personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel.

Als de persoon met een handicap niet de volledige periode voldoet aan de voorwaarden, dan wordt de subsidie evenredig toegekend aan het aantal geldige maanden.

Meer informatie

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Deze tegemoetkoming compenseert (deels) uw inkomen als u door uw handicap niet kunt verdienen. De handicap moet erkend zijn door artsen van de FOD sociale zekerheid, dienst personen met een handicap. 

Integratietegemoetkoming

Hebt u moeilijkheden bij dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, zich wassen? Dan hebt u misschien recht op een integratietegemoetkoming. Een arts van FOD sociale zekerheid evalueert uw zelfredzaamheid volgens een puntensysteem.

European Disability Card

Met deze kaart kunnen personen met een handicap voordelen krijgen bij cultuur, sport en vrijetijdsbesteding, zoals cultuurcentrum ’t Schaliken, Netepark, De Fakkel/De Dorpel. De kaart is geldig in België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië.

Om de kaart te verkrijgen, moet u een dossier hebben bij de FOD Sociale Zekerheid (Personen met een handicap) of bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAHP). De kaart is gratis en 5 jaar geldig.

Meer informatie

Vrijetijdspas

De Vrijetijdspas is een gratis kaart waarmee u goedkoper kunt deelnemen aan cultuur-, sport-, jeugd-, vormings- en andere vrijetijdsactiviteiten die stad Herentals organiseert. Een voorstelling in cultuurcentrum 't Schaliken, een sportkamp, activiteiten van de jeugddienst, inschrijven bij de muziek- of kunstacademie: het wordt allemaal goedkoper met de Vrijetijdspas.

Meer informatie

Diftar - sociale bijdragen

Stad Herentals geeft een sociale bijdrage aan mensen die meer afval hebben door hun medische situatie.

Incontinentie

Hebt u incontinentieproblemen, dan krijgt u van de stad een bijdrage van maximaal 75 euro per jaar.  

  • Download het formulier via www.herentals.be/sociale-bijdrage-diftar of haal het op aan het stadsloket of in dienstencentrum Convent2. 
  • Laat het formulier invullen bij uw ziekenfonds en bezorg het terug aan dienstencentrum Convent2.

Andere medische redenen

Hebt u om een andere medische reden bijv. nierdialyse, een stoma of een huidziekte met blaarvorming en loslating opperhuid) meer afval, dan hebt u recht op een bijdrage van maximaal 20 euro per jaar.

  • Download het formulier via www.herentals.be/sociale-bijdrage-diftar of haal het op in het dienstencentrum of aan het stadsloket.
  • Laat het formulier invullen door uw dokter en bezorg het terug aan het dienstencentrum Convent2.