Hoe pakken we dit aan. Een voorlopige timing.

2017: Vooronderzoek

Structuurschets

2021 tot 2022: Startnota

Dit is de eerste officiële stap in de opmaak van het RUP. De startnota beschrijft waarover het RUP gaat, het wettelijke kader en wat de stad Herentals met het RUP wil bereiken. Hierin wordt ook de methodiek van de plan-MER beschreven, de tool waarin alle mogelijke milieueffecten door experten worden beschreven en beoordeeld. 

Voorjaar 2022: Ideeën en opmerkingen verwerken

Omdat het RUP het kader zal vormen voor één van de grootste ontwikkelingen van de komende jaren in Herentals, hebben we nood aan bijkomende terreinkennis en inzichten. We luisteren naar de inzichten en ervaringen van de inwoners, de eigenaars en ontwikkelaars, en experts over hun bezorgdheden, ideeën en suggesties. Hun input en kennis willen we verwerken in het RUP.

September-oktober 2022: Publieke raadpleging startnota en procesnota.

Publieke inspraak in het proces, de alternatieven en het onderzoek van de effecten. Iedereen kan in deze periode reageren op de start- en procesnota.

November-januari 2022-2023: Opmaak van de scopingnota.

Deze vertrekt van de startnota en houdt rekening met de reacties uit de publieke raadpleging. Hierin worden dus de opmerkingen en adviezen van de publieke raadpleging verwerkt. 

Februari-augustus 2023: Voorontwerp en ontwerp RUP

Met de opmaak van het voorontwerp start de juridische goedkeuringsprocedure van het RUP. Na goedkeuring door het schepencollege wordt het voorontwerp voor advies voorgelegd aan een plenaire vergadering waarop alle betrokken instanties en besturen worden uitgenodigd.

Na aanpassing van het voorontwerp op basis van de ingewonnen adviezen wordt het ontwerp door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. Het ontwerp–RUP wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen.

September-oktober 2023: Openbaar onderzoek.

Iedereen kan in deze periode reageren op het ontwerp-RUP en het ontwerp-plan-MER. We bekijken alle reacties grondig en passen indien nodig het RUP en plan-MER aan.

Midden 2024: Definitief RUP