Ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) geeft de langetermijnvisie van het bestuur op de ruimtelijke ontwikkeling in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Doel van dit beleidsplan is te komen tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waarvan de volgende generaties voluit kunnen genieten. Bij de opmaak van deze visie moet de stad verschillende behoeften tegen elkaar afwegen en rekening houden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen op lange termijn voor het leefmilieu en de sociale, economische en culturele gevolgen. 

Het ruimtelijk structuurplan bestaat uit een informatief, een richtinggevend en een bindend deel. Het informatief gedeelte geeft een beeld van hoe de stad ruimtelijk is opgebouwd, waar de ruimtelijke uitdagingen liggen voor de langere termijn en met welke elementen (wetgeving, beleidsplannen van andere overheden, …) de stad rekening moet houden bij het voeren van een nieuw ruimtelijk  beleid.

In het richtinggevend deel geeft de stad haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling en soms ze maatregelen op die deze visie moeten realiseren. Het stadsbestuur mag hiervan enkel afwijken bij een onvoorziene ruimtelijke behoefte.

Het bindend gedeelte bevat maatregelen die essentieel zijn om de visie en de opties van het ruimtelijk structuurplan op het terrein uit te voeren. 

Informatieve kaarten

Informatieve kaart 1 - macrostructuur, situering in Vlaanderen
Informatieve kaart - mesostructuur, situering in de regio
Informatieve kaart 3A - risicozones inzake watergevoeligheid 
Informatieve kaart 3B - van nature overstroombare gebieden
Informatieve kaart 3C - watertoets – overstromingsgevoelige gebieden
Informatieve kaart 4 - gewestplan
Informatieve kaart 5 - overzicht BPA’s
Informatieve kaart 6 - habitatrichtlijngebieden
Informatieve kaart 7 - VEN-gebieden
Informatieve kaart 8 - stads-, dorpsgezichten en beschermde landschappen
Informatieve kaart 9 - bestaande ruimtelijke structuur - woonstructuur
Informatieve kaart 10 - bestaande ruimtelijke structuur – open ruimte
Informatieve kaart 11 - bestaande ruimtelijke structuur - economisch
Informatieve kaart 12 - bestaande ruimtelijke structuur – verkeer en vervoer
Informatieve kaart 13 - bestaande ruimtelijke structuur – toerisme en recreatie
Informatieve kaart 14 - bestaande ruimtelijke structuur - landschap
Informatieve kaart 15 - bestaande ruimtelijke structuur - synthese
Informatieve kaart 16 - bestaande ruimtelijke structuur – Noordelijk buitengebied
Informatieve kaart 17 - bestaande ruimtelijke structuur - Ringlaan
Informatieve kaart 18 - bestaande ruimtelijke structuur - Vesten
Informatieve kaart 19 - bestaande ruimtelijke structuur - Stationsomgeving
Informatieve kaart 20 - bestaande ruimtelijke structuur – Omgeving Albertkanaal – E313
Informatieve kaart 21 - bestaande ruimtelijke structuur – Oostelijke open-ruimtecorridor
Informatieve kaart 22 - bestaande ruimtelijke structuur – Zuidelijk Buitengebied
Informatieve kaart 23 - aanbod in niet-uitgeruste woongebieden
Informatieve kaart 24 - zonevreemde bedrijven
Informatieve kaart 25 - overzicht weekendverblijven
Informatieve kaart 26 - zonevreemde recreatie
Informatieve kaart 27 - overzicht zonevreemde woningen

Beslissing deputatie

Beslissing van de deputatie