Volg het laatste nieuws over de proefopstellingen

Op deze pagina geven we u het laatste nieuws over de mobiliteitsmaatregelen in de wijk Wuytsbergen-Ekelen. 
Aan de hand van een chronologisch overzicht bieden we u o.a. een zicht op de tussentijdse communicatie die we via ons participatieplatform ook reeds stuurde naar de geregistreerde gebruikers.

Belangrijke wijzigingen in het traject passen we nadien natuurlijk ook aan op de verschillende pagina's van dit project.

9/02/2021 - Begeleidingsgroep sessie 1

Op dinsdag 9 februari kwam deze begeleidingsgroep voor een eerste maal (online) samen met de betrokken stadsdiensten, de externe experts en de politiezone Neteland. Deze eerste samenkomst verliep vlot en constructief. De begeleidingsgroep ging daarbij dieper in op de resultaten en methode van de eerste tellingen en de voorwaarden van de eerste proefopstelling. Verdere vragen en opmerkingen worden meegenomen naar de volgende samenkomst in april. 

Download en lees het verslag van de begeleidingsgroep.

1/02/2021 - Aangepast traject

In de zoektocht naar een gedragen oplossing om de verkeersveiligheid te verhogen en het sluipverkeer in de wijk Wuytsbergen-Ekelen te weren, stelde de stad Herentals in november 2020 het geplande traject bij. Zo komen er nu twee proefopstellingen in plaats van één. In de week van 8 maart gaat de eerste proefopstelling met ANPR-camera’s van start. Op deze manier weert deze proefopstelling het doorgaande verkeer. De tweede proefopstelling met vaste verkeersfilter gaat van start eind juni. Naast het doorgaand verkeer beperkt deze ook het andere gemotoriseerd verkeer. Beide proefopstellingen worden geëvalueerd op basis van concrete verkeerstellingen en de ervaringen van de buurt.

De eerste proefopstelling maakt gebruik van 3 ANPR-camera’s (in de Zaatweg, Ekelstraat en de Beukelaer-Pareinlaan) om het verbod op doorgaand verkeer te controleren. Op basis van de registratie van de reistijd kan het systeem opmaken welk verkeer doorgaand is van aard en welk verkeer in de wijk zijn bestemming of herkomst heeft. Doorgaand verkeer is dus niet langer toegelaten en wordt beboet. Op deze manier wordt een zo eenvoudig en duidelijk mogelijke proefopstelling met ANPR-camera’s gecreëerd. Al het verkeer dat een herkomst of een bestemming heeft in het gebied tussen de sporen, de Olympiadelaan en de Nete wordt als plaatselijk verkeer bestempeld.  

8/12/2020 - Stand van zaken proefopstellingen

Momenteel lopen de gesprekken met een aantal leveranciers van de 1ste proefopstelling. Deze proefopstelling zal gebruik maken van verkeerscamera’s. Daarom werden verschillende gespecialiseerde partijen aangeschreven en dat vraagt nog even tijd. Ook de politie werd betrokken bij de aanpak van de eerste proefopstelling, in het bijzonder voor het onderdeel handhaving.

We stellen alles in het werk om tegen het einde van 2020 alle afspraken en aanbestedingen rond te hebben. Een eerste samenkomst van de begeleidingsgroep volgt dan in de maand februari.

Daarnaast stellen we het traject van de twee proefopstellingen verder scherp. Op basis van de resultaten van de aanbestedingen maken we een duidelijke tijdslijn op met de verschillende stappen: proefopstellingen, samenkomsten begeleidingsgroep, infomomenten, enz. Zo houden we jullie ook op de hoogte van het volledige traject. In de loop van deze maand volgt hierover meer informatie.

Het online participatieplatform blijft beschikbaar en de mogelijkheid om te participeren in de verschillende fases activeren we opnieuw in de aanloop van de eerste proefopstelling. De vragen en opmerkingen die we zo ontvangen, bundelen we per thema en bespreken we o.a. verder in de begeleidingsgroep. De uitgebreide pagina met vragen en antwoorden vullen we verder aan met de meest relevante onderwerpen.

23/11/2020 - Begeleidingsgroep proefopstellingen

In totaal schreven 43 personen zich in voor de begeleidingsgroep. Dit kon via mail en via het platform. Hiervan werd een longlist opgemaakt om uiteindelijk tot tien personen te komen die representatief zijn voor het projectgebied. The Middle Men gebruikte hiervoor verschillende selectiecriteria.

Lees meer over de selectiecriteria, de regels van de begeleidingsgroep en de volgende stappen op de website van de stad.

Engagement en feedback uit de buurt blijft mogelijk!

Het stadsbestuur wenst uitdrukkelijk alle kandidaten te bedanken voor hun betrokkenheid. Op het platform zal steeds alle meest recente informatie uit het traject gecommuniceerd worden en kunnen ook alle vragen en bedenkingen verstuurd worden. Deze worden ter harte genomen en ingebracht in de begeleidingsgroep. Het is in elk geval zo dat iedereen nog kan blijven participeren in dit proces. Tijdens de proefopstellingen kan de buurt feedback geven op hoe zij de maatregelen ervaren. De feedback uit de buurt wordt mee opgenomen en besproken in de begeleidingsgroep.

Op maandag 23 november 2020 ontvangen alle personen die zich kandidaat stelden voor de begeleidingsgroep een mail van het externe bureau The Middle Men waarin wordt aangegeven of hun kandidatuur weerhouden is. De personen die geselecteerd zijn, ontvangen in de loop van de week een uitgebreidere mail met afspraken, de datum en agenda voor de eerste samenkomst van de begeleidingsgroep.

Om de privacy te respecteren vragen we eerst aan de geselecteerde kandidaten of we hun naam en engagement in de begeleidingsgroep openbaar mogen delen.

20/11/2020 - Antwoorden op de mobiliteitsvragen

Naar aanleiding van de online infosessie en de vele vragen die ons ook daarvoor gesteld werden, hebben we de informatie op zowel de website van de stad als het platform aangevuld.

U kunt de antwoorden op de meest gestelde vragen raadplegen op de website van de stad. Daarnaast leest u in de volledige adviesnota de objectieve evaluatie van de metingen. Wie niet aanwezig was bij de infosessie kan deze nog altijd herbekijken.

5/11/2020 - Verkeersfilter Wuytsbergen-Ekelen: uitstelling proefopstelling

Heel wat vragen en opmerkingen bereikten ons de laatste weken (via het online participatieplatform, mail en een petitie in de wijk) m.b.t. de proefopstelling van de verkeersfilter in de wijk Wuytsbergen-Ekelen. Met veel begrip hebben we deze bezorgdheden en reacties gehoord en opgenomen. Mede daarom besloten we de proefopstelling uit te stellen tot 19 november. Zo kunnen we tijdens de infosessie eerst meer duidelijkheid brengen over de proefopstelling.

Op 17 november om 19 uur start de online informatiesessie. Daar gaan we dieper in op het waarom en de verschillende onderdelen van deze ingreep. Op die manier kunnen we reeds heel wat antwoorden bieden op de verschillende vragen en opmerkingen. Daarnaast voorzien we aan het einde van deze sessie nog tijd waar bijkomende vragen gesteld kunnen worden.

Wij hopen op deze manier jullie uitgebreider te informeren over deze proefopstelling.

De online infosessie kan u volgen op dinsdag 17 november vanaf 19 uur via www.pakherentalsaan.be.

30/10/2020 - Extra toelichting participatie

Toen we onlangs het participatieplatform online brachten, www.pakherentalsaan.be, hoopten we op enige belangstelling en dat is meer dan waarheid geworden. Het platform dient om jullie uitgebreid en open te informeren over de verschillende (participatie)trajecten die lopen. Daarnaast vangen we er ideeën op en trachten die ook, ten gepaste tijden, terug te koppelen. Bij al deze trajecten is het voornaamste doel om iedereen te informeren en samen werk te maken van Herentals.

Over de verkeersfilter in de wijk Wuytsbergen-Ekelen zagen we reeds verschillende bezorgdheden verschijnen op het platform. Wij willen dan ook niet wachten tot de online infosessie van 17 november om te reageren. De inhoudelijke presentatie volgt tijdens deze infosessie, maar we lichten graag de doelstellingen van het project nog even toe.

1.    De proefopstelling

De verkeersfilter is een tijdelijke proefopstelling. Omdat het gaat om een proefopstelling wordt zij op haar beurt geëvalueerd aan de hand van tellingen én de input uit informatiemomenten en de begeleidingsgroep. Doordat deze ingreep tijdelijk is, geeft dit mensen de tijd om het concept van een verkeersfilter te leren kennen. Tijdens deze proefperiode wordt er naar een gedragen oplossing voor de bewoners gezocht, mogelijke alternatieven worden bekeken en indien nodig worden er extra ingrepen uitgevoerd die de leefkwaliteit ten goede komen. De definitieve beslissing wordt dus pas genomen in de zomer van 2021 nadat de verschillende tellingen tijdens de proefopstelling zijn afgerond en de input van de begeleidingsgroep is verwerkt. Zij brengen niet alleen het effect in de woonwijk in de kaart, maar kijken ook naar de gevolgen voor de ruimere omgeving.

2.    Woonuitbreiding

Verschillende bewoners vragen ook naar de impact van de geplande woonuitbreiding in de wijk. Dit is een project waar later ruim over geïnformeerd wordt en ook in geparticipeerd kan worden. De proefopstelling van de verkeersfilter staat natuurlijk niet volledig los van deze woonuitbreiding. Met de opmaak van een structuurschets legde het stadsbestuur de bouwstenen voor een duurzame groei van dit stadsdeel vast. Met alle factoren en engagementen in gedachte wil de stad het mobiliteitsvraagstuk in de wijk aanpakken en zorgen voor een veilige en aangename buurt. In deze context past ook de tijdelijke proefopstelling van de verkeersfilter.

3.    Andere aanpak door Corona

Onze aanpak in het pre-coronatijdperk verschilde sterk van de aanpak die we nu hanteren. Wij zouden liever met u persoonlijke in dialoog gaan, maar helaas laten de huidige regels dat niet toe. Daarom kozen we ervoor om het project in de eerste plaats uitgebreid te brengen naar de buurt, en met uitbreiding de stad Herentals, via de verschillende gemeentelijke kanalen. We stuurden een bewonersbrief, brachten het hele verhaal op de website van de stad en op het platform. Via dit platform verzamelen wij alvast vragen en ideeën. Deze input komt ook aan bod tijdens de eerste online infosessie van 17 november.