Begeleidingsgroep proefopstellingen Wuytsbergen-Ekelen

In de begeleidingsgroep zetelen onder meer de betrokken actiegroepen en zeker ook andere geïnteresseerden uit de wijk die zich via een online formulier of het eerste online moment kandidaat hebben gesteld.

De samenkomsten van de begeleidingsgroep houden we wel fysiek, als de COVID-19 maatregelen dit toelaten natuurlijk. Zij het met een beperkte vertegenwoordiging van maximum 10 personen. Niet iedereen zal dus kunnen deelnemen aan de begeleidingsgroep. Communicatiebureau The Middle Men zal de uiteindelijke samenstelling vastleggen en streeft naar een evenwichtige vertegenwoordiging. De begeleidingsgroep volgt letterlijk de stappen die in het project worden genomen. Uiteraard wordt er steeds breed gecommuniceerd naar alle betrokken personen en partijen vanuit zowel de online samenkomsten als de fysieke begeleidingsgroep. 

De selectie

De inschrijvingen
In totaal schreven 43 personen zich in voor de begeleidingsgroep. Dit kon via mail en via het platform (pakherentalsaan.be). Hiervan werd een longlist opgemaakt om uiteindelijk tot tien personen te komen die representatief zijn voor het projectgebied. The Middle Men gebruikte hiervoor verschillende selectiecriteria.

Selectiecriteria
In de eerste plaats werd gekeken naar de woonplaats van de kandidaten. De centrale as van het project wordt gevormd door Wuytsbergen en de Ekelstraat. Op deze as komen zowel doodlopende straten uit als straten die kleinere wijken verbinden met die centrale as. Daarnaast werd rekening gehouden of kandidaten een bepaalde achterban vertegenwoordigen, zoals een actiegroep. Ook de houding tegenover de verschillende proefopstellingen werd in rekening gebracht. Op secundair niveau werd geprobeerd rekening te houden met een mix van jong en oud, alsook van vrouw en man. De uiteindelijke selectie streeft dus naar een eerlijke en gelijke verdeling over deze verschillende criteria. Bij verschillende kandidaturen vanuit één actiegroep of eenzelfde locatie werd deze random toegewezen binnen diezelfde groep. De opgemaakte selectie is definitief. Selecties kunnen dus niet gewisseld of doorgegeven worden.

De regels van de begeleidingsgroep

Enkele afspraken
De begeleidingsgroep dient als plaats voor een eerlijke en inhoudelijke discussie rond de proefopstellingen in de woonwijk Wuytsbergen-Ekelen. Zij wordt opgebouwd vanuit een vaste agenda die voor de samenkomst wordt gedeeld met haar deelnemers. Momenten worden begeleid door objectieve en onafhankelijke begeleiders. Aan de ene kant is dat Jo Spiessens, participatieambtenaar bij de stad, en aan de andere kant The Middle Men, het aangeduidde communicatiebureau.

De organisatie belooft om tijdens de begeleidingsgroep de meetresultaten en professionele mobiliteitsadviezen eerlijk en transparant toe te lichten en te bediscussiëren. Ook van de deelnemers wordt verwacht dat zij eerlijk, transparant en respectvol hun mening of de mening(en) van de groep die zij vertegenwoordigen, verkondigen. Zowel de deelnemers als de organisaties engageren zich om aanwezig te zijn op de verschillende sessies van de begeleidingsgroep en om constructief samen te werken met respect voor elkaars visies en meningen. Het is daarom ook van belang om de verschillende visies elk hun plaats te geven in dit proces. Zo zijn de bewoners de ervaringsdeskundigen, het studiebureau MINT en de mobiliteitsambtenaren de mobiliteitsexperten, de participatieambtenaar en het communicatiebureau The Middle Men de communicatie experten en de schepen en burgemeester de bestuur deskundigen.

Resultaat
Op elke samenkomst volgt een uitgebreid verslag dat integraal wordt gepubliceerd. Op die manier hebben alle geïnteresseerden steeds alle informatie voor handen. Alle regels rond GDPR worden strikt nageleefd. Het uiteindelijke resultaat van de verschillende samenkomsten van de begeleidingsgroep is een nota waarin de subjectieve ervaringen, meningen en visies worden gebundeld. Deze nota geldt als adviesnota aan het bestuur en wordt samen met de objectieve tellingsresultaten overgedragen aan het stadsbestuur. Beide nota’s vormen daarbij een basis waarop het college van Burgemeester en Schepenen de definitieve beslissing neemt van de mobiliteitsmaatregel voor de wijk Wuytsbergen-Ekelen.

Engagement en feedback uit de buurt blijft mogelijk!

Het stadsbestuur wenst uitdrukkelijk alle kandidaten te bedanken voor hun betrokkenheid. Op het platform zal steeds alle meest recente informatie uit het traject gecommuniceerd worden en kunnen ook alle vragen en bedenkingen verstuurd worden. Deze worden ter harte genomen en ingebracht in de begeleidingsgroep. Het is in elk geval zo dat iedereen nog kan blijven participeren in dit proces. Tijdens de proefopstellingen kan de buurt feedback geven op hoe zij de maatregelen ervaren. De feedback uit de buurt wordt mee opgenomen en besproken in de begeleidingsgroep.