Adviesrapporten

Adviesrapport strategisch atelier stadsontwikkeling: toekomst zuidkant Grote Markt

Lees hier het volledige advies.

De adviesvraag

In het bestuursakkoord 2019-2024 werd de ambitie geuit te streven naar een leefbare, kwaliteitsvolle en veilige stad. In het kader hiervan werd bepaald dat de Grote Markt gefaseerd parkeervrij zou gemaakt worden.  In het bestuursakkoord werd het belang van participatie eveneens sterk benadrukt. Tegen de achtergrond van deze ambities stelde het bestuur bij de oprichting van de verschillende strategische ateliers de formele vraag aan het strategisch atelier stadsontwikkeling een participatief traject te organiseren rond de toekomst van de zuidkant van de Grote Markt (vanaf het kruispunt Lantaarnpad-Kerkstraat-Bovenrij tot aan de Lakenhal) en de resultaten hiervan tot een finaal advies samen te vatten. Op de startvergadering van het strategisch atelier stadsontwikkeling van 12 februari 2020 werd deze adviesvraag geduid. In het verslag wordt dit als volgt genoteerd: “Het bestuur wenst de Grote Markt gefaseerd parkeervrij maken. Er is geopteerd door het bestuur om te starten met de zuidkant. Er wordt aan het strategisch atelier gevraagd om advies te organiseren inzake de toekomstvisie en concrete invulling voor deze zijde van de Grote Markt”. Voor de uitvoering van de acties die zullen plaatsvinden in navolging van het advies van het strategisch atelier stadsontwikkeling, is deze legislatuur een budget voorzien van 300.000 euro.

Het advies

In verschillende besprekingen werd er tussen de leden van het strategisch atelier stadsontwikkeling gediscussieerd over de bestaande randvoorwaarden, hoe hiermee om te gaan en er werd een aanzet gegeven van een mogelijk participatietraject. Om dit traject visueel en grafisch te ondersteunen werd de vraag gesteld een studiebureau aan te stellen. Op 14 juni 2021 gunde het college van burgemeester en schepenen deze opdracht aan Lama Landscape Architects. 

Tijdens de verschillende besprekingen, was het atelier van oordeel dat het noodzakelijk was een advies over de zuidkant van de Grote Markt te formuleren dat tevens rekening houdt met een verdere uitwerking op de noordzijde. Het atelier is van mening dat de markt te allen tijde als één geheel moet geconcipieerd worden. Daarom stelde het atelier voor om steeds korte en lange termijnvisie uit te werken. 

Het doel was verschillende scenario’s of conceptideeën op te stellen en deze aan de bevolking voor te leggen. Door middel van een wervende bevraging werd gepeild bij de bevolking welke elementen van de verschillende conceptideeën zeker behouden zouden moeten worden. Doorheen de voorbesprekingen bepaalden de leden van het atelier verschillende criteria waar een ‘nieuwe markt’ aan moet voldoen. Elk conceptidee beantwoordde bijgevolg aan deze criteria, al traden bepaalde aspecten nadrukkelijker op de voorgrond in bepaalde concepten. Vervolgens werden er vier conceptideeën uitgewerkt. Deze conceptideeën kwamen tot stand door input van de verschillende leden van het atelier en werden vervolgens grafisch uitgewerkt door LAMA. De beelden vormden de basis voor de uitgebreide burgerbevraging. 

Na afloop van de burgerbevraging, werden de resultaten van de bevraging uitgebreid besproken in het strategisch atelier stadsontwikkeling. In samenwerking met het studiebureau LAMA Landscape Architects werd er een finaal advies opgemaakt.

Andere adviesrapporten

Toekomstige stadsfeestzaal

Strategisch atelier vrije tijd schrijft adviesrapport over toekomstige stadsfeestzaal.
Lees hier het volledige rapport.

De adviesvraag

Een nieuwe polyvalente stadsfeestzaal, op de huidige locatie van zaal ’t Hof, is een van de ambities uit het huidige bestuursakkoord. Deze ambitie omvat de aankoop van de site, het voeren van een behoefteonderzoek en de bouw van een nieuwe stadsfeestzaal, met de mogelijke integratie van het administratieve centrum en een ondergrondse parking. De stad vroeg het atelier een participatietraject uit te werken om tot een gedragen advies te komen. Het adviesrapport wordt als pakket van eisen opgenomen in de studie rond de stadsfeestzaal. Met dit engagement verbindt het bestuur zich er dus toe maximaal rekening te houden met de geuite behoeftes vanuit het participatietraject.

Het advies

Met enige trots stelden de leden van het atelier op maandag 22 november het adviesrapport voor aan het bestuur en overhandigden ze het officieel. Om tot dit onderbouwd advies te komen ging het atelier niet over een nacht ijs. Het uitgebreid participatietraject omvatte o.a. interne informatierondes, interviews met regelmatige gebruikers van zaal ’t Hof, een afzonderlijk traject voor jeugdhuis Den Tiener, plaatsbezoeken aan goede praktijkvoorbeelden in de regio en tot slot het participatiemoment van maandag 27 september 2021.

Noden- en behoeftenstudie JH Tiener

Het strategisch atelier vrije tijd stelt samen met Formaat vzw het eindrapport van de noden- en behoeftenstudie JH Tiener voor.
Lees hier de samenvatting van het rapport.
Lees hier het volledige eindrapport.

De adviesvraag

Het bestuur neemt zich voor om deze legislatuur nog (in 2025) de bouw te starten van een nieuw centrum: ’t Hof (en dus ook den tiener) worden gesloopt en er komt een nieuwbouw. De vraag is dus: Wat met den Tiener? Kernvragen die op dit moment voorliggen:

  • De werking: Wat voor werking wil Den Tiener zijn? Binnen 5 jaar, … en binnen 10 jaar?
  • Primaire behoeftes: Wat zijn de gebouwbehoeftes van de werking? En hoe kan op gebied  van infrastructuur tegemoet worden gekomen aan deze behoeftes?
  • Locatie: Opnieuw als deel van de nieuwbouw? Of elders de werking onderbrengen (bestuursakkoord bevat ook passage die zegt dat jeugdhuizen in deelgemeenten Morkhoven en Noorderwijk mogelijks tot de opties behoren).
  • Tussentijdse oplossing: wat met Den Tiener tijdens bouwwerken?

Om de behoeftestudie tot een goed eind te brengen, zet Formaat in op overleg met alle betrokken partijen (diensten, schepen, jongeren zelf, strategisch atelier als participatief platform in opvolging van bouwwerken) en organiseren we een reeks inspiratiebezoeken in gelijkaardige werkingen.

Het advies

Dit document is het eindrapport van een onderzoekstraject dat Formaat in opdracht van gemeente Herentals en dienst vrije tijd liep. Het tracht een antwoord te bieden op een probleemstelling die door de gemeente werd aangebracht, met name:
De gemeentelijke zaal ‘t Hof in Herentals wordt afgebroken en opnieuw heropgebouwd. De werking van jeugdhuis Den Tiener zit mee in het huidige gebouw van ’t Hof. Welke infrastructuur is er nodig om er voor te zorgen dan JH Tiener in onze gemeente een sterke werking kan blijven? Is deze infrastructuur verbonden aan de nieuwbouw van ’t Hof of niet?

In dit rapport geven we een getrouwe naslag van het traject dat we samen met het bestuur van JH Tiener hebben gelopen. We geven de dromen, idealen en ideeën van de jonge bestuurders mee, en voegen onze eigen adviezen als ondersteuners toe aan dit verhaal.

We zijn er zelf van overtuigd dat deze noden en behoeftes grondig gestaafd zijn aan de realiteit en een
haalbare kaart vormen binnen de verbouwing van ’t Hof zoals voorzien door de gemeente Herentals. We hopen dan ook dat de geformuleerde ideeën, adviezen en acties een plek krijgen in het uiteindelijke plan en de gerealiseerde nieuwbouw.