Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Huishoudelijk reglement gemeenteraad (gemeenteraad 1/12/2015 - gepubliceerde op 2/12/2015)
 
BIJEENROEPING GEMEENTERAAD
 
Artikel 1
§ 1.      De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen.
§ 2.      De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda op.
 
De oproeping wordt verzonden via e-mail voor de gewone gemeenteraden waarvan de zittingsdatum vooraf schriftelijk aan de gemeenteraadsleden werd meegedeeld. Voor buiten­gewone gemeenteraden gebeurt de oproep schriftelijk aan huis. Het volledige dossier ligt voor inzage op het gemeentehuis. De stukken van het dossier waarover de stad in digitale vorm beschikt, worden de dag na de oproeping elektronisch verzonden aan de raadsleden.
 
§ 3.      De voorzitter moet de gemeenteraad bijeenroepen op vraag van:
1°        een derde van de zittinghebbende leden;
2°        het college van burgemeester en schepenen;
3°        de burgemeester voor zover de vraag te maken heeft met  de bevoegdheden van de burgemeester;
4°        een vijfde van de zittinghebbende leden wanneer er zes weken geen vergadering is samengeroepen. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 au­gustus;
 
In hun schriftelijke aanvraag aan de secretaris vermelden de aanvragers de agenda, met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde vergadering. De secretaris bezorgt vervolgens de voorstellen aan de voorzitter van de ge­meenteraad. De aanvraag moet ingediend worden op een moment dat het voor de voorzitter nog mogelijk is de oproepingstermijnen bepaald in artikel 2 van dit reglement na te leven.
 
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en uur en met de voor­gestelde agenda.
 
Artikel 2
§ 1.      De oproeping wordt ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.
§ 2.      De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt waarover een beslissing moet genomen worden. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschre­ven zijn.
 
Artikel 3
§ 1.      Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze een toegelicht voorstel van beslissing of toegelichte vraag aan de secretaris via het e-mailadres: secretariaat@herentals.be. Het toegelichte voorstel van beslissing is geen open vraag, maar een voorstel tot beslissing met een duidelijke titel en met een duidelijke en precieze omschrijving van de motieven die aan de grondslag van de beslissing liggen. De toegelichte vraag moet duidelijk en omstandig geformuleerd zijn. Als het toegelicht voorstel van beslissing of de toegelichte vraag onvoldoende toegelicht is, kan de voorzitter weigeren te agenderen. In dat geval vraagt de voorzitter aan de indiener om het voorstel of de vraag tegen de volgende gemeenteraad beter toe te lichten. De secretaris bezorgt de voorstellen aan de voorzitter van de gemeenteraad. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken.
§ 2.      De secretaris deelt de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijhorende toegelichte voorstellen onverwijld, elek­tronisch mee aan de gemeenteraadsleden.
 
OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING
 
Artikel 4
§ 1.      De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.
§ 2.      De vergadering is niet openbaar:
1°        Als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering.
2°        Wanneer twee derde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid beslist dat de vergadering niet openbaar is. De gemeenteraad moet deze beslissing motiveren.
 
Artikel 5
De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat gemeenteraadsleden en schepenen de eed afleggen. De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een bud­getwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar. Als de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, wordt de hoorzitting in het openbaar gehouden als de betrok­kene hierom vraagt.
 
Artikel 6
§ 1.      De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uit­gezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, dan kan de openbare verga­dering, enkel met dit doel, worden onderbroken.
§ 2.      Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerst­volgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt kan de beslo­ten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken.
§ 3.      De gemeenteraadsleden en alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.
 
INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK
 
Artikel 7
§ 1.      Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend gemaakt op het gemeentehuis, uiterlijk acht dagen voor de vergadering. Dit gebeurt door aanplakking aan het gemeentehuis.
            In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk voor het begin van de vergadering openbaar gemaakt  overeenkomstig het eerste lid.
§ 2.      Als raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld op dezelfde wijze bekend gemaakt.
§ 3.      De agenda met een toegelicht voorstel van beslissing wordt ook bezorgd aan alle loka­le perscorrespondenten, aan de voorzitter en de secretaris van elke door de gemeenteraad erkende adviesraad en aan de openbare bibliotheek en haar filialen. De agenda wordt even­eens gepubliceerd op de website van de gemeente.
§ 4.      Elke belangstellende inwoner kan tegen betaling een jaarabonnement verkrijgen op de agenda van de raadsvergaderingen met de toelichtende nota of kan gratis via e-mail in­schrij­ven om de stukken elektronisch te ontvangen.
 
Artikel 8
§ 1.      De gemeente maakt de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrek­king hebben, openbaar aan ieder natuurlijk persoon en iedere rechtspersoon of groepering die erom vraagt. De openbaarmaking van de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, kan gebeuren door er inzage in te verlenen, er uitleg over te ver­schaffen of er een kopie van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur.
§ 2.      Iedereen die de raadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda overhan­digd.
§ 3.      De beslissingen van de gemeenteraad worden verder bekendgemaakt door ze na de goedkeuring van de notulen te publiceren op de gemeentelijke website.
 
Artikel 9
§ 1.      De dossiers voor de gemeenteraad bestaan uit het toegelicht voorstel van beslissing vergezeld van een inhoudsopgave van de stukken, eventueel aangevuld met:
-           verklarende nota's
-           feitelijke gegevens
-           verleende adviezen
-           alle andere stukken waar naar verwezen wordt (met uitzondering van wetgeving)
 
Voor elk agendapunt worden de dossiers vanaf de verzending van de oproeping op het gemeentesecretariaat tijdens de kantooruren ter beschikking gehouden van de raadsleden. De raadsleden kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen.
 
§ 2.      Het ontwerp van budget, de budgetwijziging en de jaarrekening worden aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd volgens de termijnen voorzien in het Gemeentedecreet en eventueel latere wijzigingen. Het ontwerp van budget bevat een beleidsnota en een finan­ciële nota.
§ 3.      De secretaris of de door hem aangewezen ambtenaren moeten aan de raadsleden technische toelichting geven over de stukken in de dossiers voor de gemeenteraad als de raadsleden er om vragen. Technische toelichting is het verstrekken van informatie ter verdui­delijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen of informatie geven over het verloop van de procedure.
 
De raadsleden kunnen de technische toelichting mondeling vragen aan de secretaris. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders wordt afgesproken.
 
Artikel 10
§ 1.      De raadsleden hebben recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het be­stuur van de gemeente en de autonome gemeentebedrijven betreffen.
§ 2.      Zonder voorafgaande aanvraag kunnen de raadsleden volgende documenten inzien op de dagen en uren dat de diensten van het gemeentesecretariaat open zijn:
1°        de begrotingen van vorige dienstjaren van de gemeente en de gemeentelijk extern verzel­fstandigde agentschappen;
2°        de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijk extern ver­zelf­standigde agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is;
3°        de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is;
4°        de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad;
5°        de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen, wat de delen betreft die aan het inzagerecht onderworpen zijn;
6°        de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden;
7°        de gemeentelijke subsidiereglementen, algemene politieverordeningen, belasting- en retri­butiereglementen;
8°        het register van de inkomende en uitgaande stukken.
 
§ 3.      Buiten de documenten en dossiers bedoeld in artikel 9 en artikel 10, § 2 hebben de raadsleden het recht om tijdens de kantooruren en na afspraak alle andere documenten te raadplegen die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente. De raadsleden oefenen dit inzagerecht uit in afspraak met de secretaris en de diensthoofden.
§ 4.      De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift krijgen van de akten en stukken betref­fende het bestuur van de gemeente. Zij kunnen verzoeken een elektronische versie van de akten en stukken te bekomen, in zoverre deze beschikbaar zijn.
 
De raadsleden stellen hun vraag tot het afleveren van een kopie schriftelijk of via e-mail aan de secretaris.
 
§ 5.      De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen die de gemeente opricht en beheert, te bezoeken. De secretaris moet daarbij vooraf verwittigd worden en de dienst mag niet gestoord worden.
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting moeten de raadsleden passief op­treden.
§ 6.      De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden uiterlijk de week volgend op deze waarop de notulen werden goed­gekeurd, per e-mail verstuurd aan de gemeenteraadsleden.
§ 7.      Voor zover het register van inkomende briefwisseling digitaal beschikbaar is, wordt het minstens één maal per maand digitaal ter beschikking gesteld aan de raadsleden.
 
Artikel 11
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijke vragen te stellen via het e-mailadres: secretariaat@herentals.be
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk ge­antwoord.
 
QUORUM
 
Artikel 12
Vooraleer de vergadering te verlaten, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. De na­men van de leden die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld.
 
Artikel 13
§ 1.      De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.
§ 2.      De raad kan echter, als hij éénmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op gel­dige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.
 
De oproeping vermeldt dat het om een tweede oproeping gaat. In de derde oproeping wor­den de bepalingen van artikel 26 van het gemeentedecreet overgenomen.
 
WIJZE VAN VERGADEREN
 
Artikel 14
De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor en opent en sluit de vergade­ringen.
 
De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend op dag en uur die voor de vergadering vastgesteld zijn en van zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadsla­gen.
 
Artikel 15
§ 1.      De voorzitter geeft kennis van vragen die aan de raad gesteld zijn en doet alle mede­delingen die de raad aanbelangen.
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda en in de volgorde die de agenda bepaalt, tenzij de raad er anders over beslist.
De voorzitter kan de behandeling van een toegevoegd punt zoals omschreven in artikel 3, naar een volgende zitting verwijzen, als het niet aan de vereisten van een toegevoegd punt voldoet.
§ 2.      Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen, als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aan­wezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid wor­den in de notulen opgenomen.
 
Artikel 16
§ 1.      Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk raadslid aan het woord wil komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord volgens de volgorde van de aanvragen en, ingeval van ge­lijktijdige aanvraag, naar de rangorde (anciënniteit) van de raadsleden.
§ 2.      Indien de raad deskundigen wenst te horen of als de voorzitter van het OCMW toe­lichting moet geven, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer die aan het woord komen.
 
De voorzitter kan aan de secretaris vragen om toelichtingen te geven.
 
Artikel 17
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten.
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofd­vraag, waarvan de bespreking wordt geschorst:
1°        om te vragen dat men niet zal besluiten;
2°        om de verdaging te vragen;
3°        om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;
4°        om voor te stellen dat een ander probleem dan dat wat in bespreking is, bij voorrang zou behandeld worden;
5°        om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
6°        om naar het reglement te verwijzen.
 
Artikel 18
De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen voor de amende­menten voor stemming voorgelegd aan de raad.
 
Artikel 19
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een raadslid dat aan het woord is, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan de voorzitter hem het woord ontnemen. Elk lid dat tegen de beslissing van de voorzitter in probeert aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor de raadsleden die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en gekregen, en die aan het woord blijven tegen het bevel van de voorzitter in.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging wordt geacht de orde te verstoren.
 
Artikel 20
De voorzitter handhaaft de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.
De voorzitter roept elk raadslid dat de orde verstoort, weer tot de orde. Elk raadslid dat tot de orde werd geroepen, mag zich verantwoorden waarna de voorzitter beslist of hij de tot de or­deroeping handhaaft of intrekt.
 
Artikel 21
De voorzitter kan na een voorafgaande waarschuwing elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op welke wijze ook wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen.
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwij­zen naar de politierechtbank. De politierechtbank kan hem veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien euro of tot een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, behoudens andere vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert.
 
Artikel 22
Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist.
 
Artikel 23
Wanneer de vergadering rumoerig wordt zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit de voorzitter de vergadering. De leden van de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Deze schorsing of sluiting wordt vermeld in de notulen.
 
Artikel 24
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, behoudens de bepalingen opgenomen in de  artikelen 19 en 22.
 
Artikel 25
§ 1.      Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken.
§ 2.      De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stem­men genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
 
Artikel 26
De gemeenteraad stemt over het budget, de budgetwijziging en over de jaarrekeningen in hun geheel. Elk raadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen:
-           over één of meer onderdelen van het budget die hij aanwijst
-           over één of meer onderdelen van de budgetwijziging die hij aanwijst
-           over één of meer onderdelen van de jaarrekening die hij aanwijst
In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over de onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te stemmen, en op de onderdelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.
 
WIJZE VAN STEMMEN
 
Artikel 27
§ 1.      De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen be­doeld in § 4.
§ 2.      Er zijn drie mogelijke manieren van stemmen:
1°        stemming bij handopsteking;
2°        mondelinge stemming;
3°        geheime stemming.
§ 3.      De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt.
§ 4.      Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:
1°        de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;
2°        het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de verte­genwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtsper­sonen en feitelijke verenigingen;
3° individuele personeelszaken.
 
Artikel 28
De stemming bij handopsteking gebeurt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in artikel 25 vraagt hij achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden.
Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.
 
Artikel 29
De mondelinge stemming gebeurt door elk raadslid ja, neen of onthouding te laten uitspre­ken in de volgorde zoals hierna bepaald.
Bij de aanvang van elke vergadering loot de voorzitter de naam uit van het lid dat eerst zal stemmen. Vervolgens stemmen de raadsleden van wie de namen op de ranglijst volgen, daarna de raadsleden van wie de namen de gelote naam voorafgaan. Indien het aangeduide lid op het ogenblik der uitloting afwezig is, wordt de stemming begonnen met het eerstvol­gende lid op de ranglijst dat aanwezig is. De voorzitter stemt het laatst, behalve bij geheime stemming.
 
Artikel 30
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt. De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een blan­co stembriefje.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
 
Artikel 31
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stem­men.
 
Artikel 32
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt afzonderlijk gestemd. Als bij de benoeming, aanstelling of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, dan wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. De voorzitter stelt daarvoor een lijst op met tweemaal zoveel namen als er benoemingen of voordrachten moeten gebeuren. Hebben bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten.
De stemmen kunnen alleen worden uitgebracht op de kandidaten die op de lijst voorkomen. De benoeming of de voordracht gebeurt bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.
 
NOTULEN
 
Artikel 33
De notulen van de gemeenteraad vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.
De notulen vermelden ook duidelijk alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. Een raadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn individueel stemgedrag op te nemen, op voorwaarde dat hij deze rechtvaardiging mondeling uitspreekt tijdens de zitting. Daarna moet het raadslid deze rechtvaardiging tijdens de zitting schriftelijk meedelen aan de secretaris.
De secretaris mag geluidsopnamen van de zitting maken om de notulering te vergemak­kelijken.
 
Artikel 34
§ 1.      De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoorde­lijkheid van de secretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het gemeentede­creet.
§ 2.      De ontwerpnotulen van de vorige vergadering worden, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht dagen voor de vergadering samen met de oproeping digitaal verstuurd naar de raadsleden, tenzij dit praktisch onmogelijk is omdat de gemeente­raadszittingen elkaar te snel opvolgen.
§ 3.      Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de ontwerpnotulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de ge­meenteraad worden aangenomen, worden de ontwerpnotulen in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de ontwerpnotulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris ondertekend. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.
§ 4.      Zo dikwijls de raad het gewenst vindt, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend.
 
RAADSCOMMISSIES
 
Artikel 35
De gemeenteraad richt vier commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak:
-           het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen;
-           het verlenen van advies;
-           het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.
De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
De beleidsdomeinen van deze commissies worden als volgt bepaald:
-           openbare werken en mobiliteit;
-           ruimtelijke ordening en leefmilieu;
-           financiën;
-           algemene zaken en veiligheid.
De commissie algemene zaken en veiligheid heeft onder meer als taak te waken over de afstemming van het gemeentelijk beleid met het beleid van de intergemeentelijke samenwer­kingsverbanden en van de verzelfstandigde agentschappen.
Alle commissies zijn openbaar.
 
Artikel 36
§ 1.      Alle gemeenteraadsleden zijn lid van elke commissie.
 
Artikel 37
Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De ge­meenteraad duidt de voorzitters van de commissies en hun vervangers aan.
 
Artikel 38
De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Het college van burgemeester en schepenen kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd.
De inwoner die tegen betaling een jaarabonnement heeft op de agenda van de raadsverga­deringen volgens artikel 7 § 4 en de pers krijgen ook de agenda van de vergaderingen van de commissies.
Er is geen quorum vereist voor de geldigheid van de vergaderingen van de commissies.
De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaar­den als voor de gemeenteraad zijn de vergaderingen van de commissies niet openbaar.
De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, in het openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad, zie artikel 27 §4, is de stemming geheim.
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een aanwezigheidslijst, die aan de secretaris wordt bezorgd.
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer ambtenaren van de gemeente, op voorstel van de secretaris en aangewezen door het col­lege van burgemeester en schepenen.
 
PRESENTIEGELD
 
Artikel 39
Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presen­tiegeld betaald voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:
1°        de gemeenteraad;
2°        de gemeenteraadscommissies;
Het presentiegeld voor het bijwonen van de commissies is beperkt tot maximaal 12 com­missies per jaar. Het presentiegeld wordt enkel betaald als het raadslid minstens 2 uur op de vergadering van de gemeenteraad of commissie aanwezig was of de ganse duur van de vergadering.
 
Artikel 40
Het presentiegeld bedraagt het maximumbedrag zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 over de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris en de helft van het maximumbedrag zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 over de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris voor de com­missies.
 
VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE ORGANEN VAN DE GEMEENTE
 
Artikel 41
§ 1.      Iedere burger heeft het recht verzoekschriften die door een of meer personen onder­tekend zijn, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.
§ 2.      De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de secretaris en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.
§ 2.      Een verzoekschrift is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. Het verzoekschrift moet aan het orgaan van de gemeente gericht worden tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.
§ 3.      Verzoekschriften die over een onderwerp gaan dat niet tot de bevoegdheid van de ge­meente behoort, zijn onontvankelijk.
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1°        de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2°        het alleen een mening is en geen concreet verzoek;
3°        als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
4°        het taalgebruik beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.
 
Artikel 42
De gemeente beantwoordt het verzoekschrift.
 
FRACTIES
 
Artikel 43
Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vor­men één fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in ar­tikel 38 van het Gemeentedecreet.”