Gemeentelijke administratieve sancties

De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn sancties die u kunt krijgen wanneer u de politiecodex overtreedt. Het gaat om kleinere overtredingen zoals lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, graffiti en wildplakken. Door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties heeft de wetgever de gemeenten in staat gesteld om deze overtredingen sneller en efficiënter aan te pakken.

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken (strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd, bv. beschadiging van roerende en onroerende goederen, vernieling van een voertuig, nachtlawaai,…) is een protocol afgesloten met het Parket (publicatiedatum: 3 januari 2017).
 
De vijf gemeenten van de politiezone Neteland werken samen in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Zo worden dezelfde feiten in de vijf verschillende gemeenten bestraft met dezelfde administratieve sanctie.
 
De GAS-ambtenaar kan een administratieve geldboete opleggen van maximum 350 euro. Voor een minderjarige vanaf 16 jaar is het maximum 175 euro. De ambtenaar kan ook beslissen om een gemeenschapsdienst op te leggen.

Het college van burgemeester en schepenen kan vervolgens bij wijze van administratieve sanctie overgaan tot:

  • De administratieve schorsing van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de stad.
  • De administratieve intrekking van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de stad.
  • De tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Procedure

De overtredingen worden vastgesteld door de politiediensten en door gemeentelijke GAS-vaststellers. Deze GAS-vaststellers hebben een opleiding gevolgd aan de politieschool en zijn bevoegd voor om vaststellingen te doen, onder meer rond sluikstorten. De politie en GAS-vaststellers stellen een proces-verbaal op bij mogelijke overtredingen. Op basis van dit proces-verbaal start de GAS-ambtenaar een procedure. De mogelijke overtreder krijgt de mogelijkheid om zich te verweren, zowel schriftelijk als mondeling, en kan zich hierbij laten bijstaan door een raadsman. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is een bemiddelingsprocedure mogelijk die eventueel aangerichte schade moet herstellen.
 
Na het verweer oordeelt de sanctionerend ambtenaar of er al dan niet een geldboete opgelegd moet worden, en hoe hoog die moet zijn. Andere mogelijke sancties (schorsing, intrekking, sluiting) worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Ook hier zijn er de nodige waarborgen voor de mogelijke overtreder om zich te verweren. 
 
Indien een overtreder een GAS-boete krijgt, kan hij beroep aantekenen bij de Politierechtbank of Jeugdrechtbank. Wordt een overtreder geschorst of ergens geweigerd, kan hij beroep indienen bij de Raad van State.
 
Bemiddeling

De sanctionerende ambtenaar kan ook tot bemiddeling overgaan. Het dossier wordt dan doorverwezen naar de bemiddelingsambtenaar. Deze bemiddeling is gericht op herstel en vergoeding van schade. Dit laatste kan nuttig zijn om aan de belangen van slachtoffers tegemoet te komen. Ook kan, en dat geldt met name voor jongeren en mensen die het financieel moeilijk hebben, gezocht worden naar een alternatief voor de boete. Bij burenruzies kan getracht worden om ook afspraken te maken die de leefbaarheid in de buurt bevorderen.
 
Minderjarigen
 
Stap 1: ‘ouderlijke betrokkenheid’
Bij een overtreding door een minderjarige vertrekt er eerst een aangetekende brief naar de ouders. De ouders krijgen de kans om mondeling of schriftelijk hun oordeel bij de overtreding weer te geven, aangevuld met eventuele educatieve maatregelen die ze zelf zullen nemen. Op basis hiervan beslist de sanctionerend ambtenaar om de zaak af te sluiten of alsnog de procedure verder te zetten.
 
Stap 2: opstart procedure
Als de sanctionerend ambtenaar kiest om de procedure op te starten, ontvangen de minderjarige en zijn ouders een aangetekende brief om hen in kennis te stellen van hun rechten. Voor de minderjarige wordt ook een pro-deo raadsman aangesteld om zijn belangen te behartigen.
 
Stap 3: bemiddeling
Bij het verder zetten van de procedure wordt er verplicht een bemiddelingsaanbod voorgesteld aan de minderjarige. Deze bemiddeling kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld excuses bij de slachtoffers, schrijven van een paper, een dienstverlening in overeenstemming met de soort overtreding. In elk geval krijgt de minderjarige een advocaat toegewezen die hem of haar bijstaat tijdens de volledige procedure. 
 
Stap 4: gemeenschapsdienst of geldboete
Pas wanneer een minderjarige deze bemiddeling weigert of de bemiddeling faalt, dan kan gemeenschapsdienst of een geldboete (maximaal 175 euro) worden opgelegd. Deze gemeenschapsdienst omvat maximum 15 uur. Het aantal uur en de uit te voeren taken staan in verhouding tot de leeftijd en de capaciteiten van de minderjarigen. De geldboete moet worden opgelegd aan de ouders. De minderjarige of zijn of haar ouders kunnen tegen deze beslissing kosteloos in beroep bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechter kan de boete nog vervangen door een maatregel van behoeding, bewaring of opvoeding.
 
Politiecodex

Om duidelijkheid te scheppen in de bestaande politiereglementen hebben de gemeenten van de politiezone Neteland een gezamenlijk politiereglement opgesteld. Dat is de politiecodex. Door de reglementen te bundelen per onderwerp moet het voor inwoners duidelijk zijn wat wel en niet mag binnen de zone en welke sancties verbonden zijn aan overtredingen.
 
Contact
 
Ann Heylen
sanctionerend ambtenaar
Stelenseweg 92
tel. 014-56 60 86