Gemeentelijke administratieve sancties

Gemeentelijke Administratieve Sancties – kortweg GAS - zijn sancties die een gemeente of stad kan opleggen voor overtredingen op het politiereglement. Hierdoor kunnen we bepaalde vormen van overlast snel en doeltreffend aanpakken. GAS maakt het ook mogelijk om een efficiënt verkeersbeleid uit te bouwen.

De vijf gemeenten van de politiezone Neteland werken hiervoor nauw samen. Zo worden dezelfde feiten in de verschillende gemeenten bestraft met eenzelfde sanctie. Daarnaast doen de gemeenten beroep op dezelfde sanctionerende ambtenaren, in dienst van de stad Geel.

Deze sanctionerend ambtenaren treden op in het kader van een interlokale vereniging voor in totaal 14 Kempische gemeenten. Gelijkaardige overtredingen in deze gemeenten worden zo op dezelfde manier behandeld.

Contact en openingsuren

Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties
Veiligheidshuis Ter Stokt
Stelenseweg 92
2440 Geel

Tel. 014 56 60 86
gas@geel.be

Enkel op afspraak.

GAS 1, 2 en 3 - Overlast

Door gemeentelijke administratieve sancties kunnen we sneller en efficiënter de kleine criminaliteit aanpakken. Ook bepaalde verstoringen van de openbare rust en de openbare overlast kunnen we hiermee beteugelen.

Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Lawaaihinder
 • Vandalisme
 • Hondenpoep
 • Wildplassen
 • Zwerfvuil en sluikstorten
 • Illegaal graffiti spuiten
 • Wildplakken
 • ...

Voor de gemengde inbreuken - strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd (onder andere beschadigen andermans roerende of onroerende goederen, vernielen voertuig, nachtlawaai,…) - werd een protocol afgesloten met het Parket.

Alle overtredingen die bestraft kunnen worden met GAS, vindt u in de politiecodex.

Politiecodex

De gemeenten van de politiezone Neteland stelden een gezamenlijk politiereglement - de politiecodex - op. Dit reglement is per onderwerp gebundeld. Dit maakt voor inwoners duidelijk wat wel en niet mag binnen de zone én welke sancties verbonden zijn aan elke overtreding.

Samengevat behandelt het reglement onder andere volgende onderwerpen:

 • Openbare rust: evenementen, geluidsoverlast voertuigen/inrichtingen/machines, sluitingsuur, vuurwerk, hinderlijk gedrag, nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
 • Dieren: loslopend honden, geluidsoverlast, hondenpoep, schade
 • Inname en doorgang openbare weg: werkzaamheden op het openbaar domein, terrassen, uitstallingen koopwaar, huisnummers, maatregelen bij sneeuw, hinderlijke beplanting
 • Reinheid: sluikstorten, ophaling huisvuil, wildplassen, leegstaande/ongezonde woningen, stoken, wildplakken, lichthinder
 • Zwaardere/gemengde inbreuken: nachtlawaai, vernielen grafzerken, beschadigen andermans roerende/onroerende eigendommen/afsluitingen, graffiti
 • Specifieke bepalingen per gemeente: begraafplaatsen,...
 • Speelpleinen, parken en sportterreinen

Procedure

 • De overtredingen worden vastgesteld door de politiediensten. Bepaalde overtredingen, onder andere vaststellingen in verband met sluikstorten, worden ook vastgesteld door gemeentelijke GAS-vaststellers en gemeenschapswachten-vaststellers
 • De processen-verbaal worden doorgestuurd naar de sanctionerend ambtenaar die de procedure start.
 • U hebt als overtreder altijd de mogelijkheid om verweer in te dienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Telefonisch verweer is niet mogelijk. U kan zich laten bijstaan door een raadsman. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is ook voorzien in een procedure ouderlijke betrokkenheid en een bemiddelingsprocedure.
 • De sanctionerend ambtenaar oordeelt of een geldboete opgelegd moet worden en bepaalt de hoogte van de geldboete.
 • De andere mogelijke sancties (schorsing, intrekking, sluiting) worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Ook hier zijn er de nodige waarborgen om je te verweren.
 • U hebt het recht om beroep aan te tekenen bij de Politierechtbank of Jeugdrechtbank bij een administratieve geldboete en bij de Raad van State voor een intrekking/schorsing of sluiting.

Procedure bij bemiddeling
 

De sanctionerend ambtenaar kan ook kiezen voor bemiddeling. Uw dossier wordt dan doorverwezen naar de bemiddelingsambtenaar. Deze bemiddeling is gericht op herstel en vergoeding van schade.

 • Bij jongeren en mensen die het financieel moeilijk hebben, zoekt de bemiddelingsambtenaar naar een alternatief voor de boete.
 • Bij burenruzies probeert de bemiddelaar om ook afspraken te maken die de leefbaarheid in de buurt bevorderen.
 • Bij minderjarigen is de bemiddeling verplicht.

Procedure bij minderjarigen
 

 • Ouderlijke betrokkenheid: bij een overtreding door een minderjarige krijgt u als ouder de kans om, samen met uw minderjarig kind, mondeling uw mening over de overtreding te geven, aangevuld met eventuele educatieve maatregelen die u zelf neemt. Op basis hiervan beslist de sanctionerend ambtenaar om de zaak af te sluiten of alsnog de procedure verder te zetten.
 • Opstart procedure: de sanctionerend ambtenaar stuurt een aangetekend schrijven aan de minderjarige en de ouders om hen in kennis te stellen van hun rechten. Voor de minderjarige wordt ook een pro-deo raadsman aangesteld om zijn belangen te behartigen.
 • Bemiddeling: er wordt een verplicht bemiddelingsaanbod voorgesteld aan de minderjarige. Deze bemiddeling kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld excuses bij de slachtoffers, schrijven van een paper, een dienstverlening in overeenstemming met de soort overtreding. In elk geval krijgt de minderjarige een advocaat toegewezen die hem of haar bijstaat tijdens de volledige procedure.
 • Gemeenschapsdienst of geldboete: wanneer een minderjarige de bemiddeling weigert of de bemiddeling faalt, dan kan gemeenschapsdienst of een geldboete (maximum 175 euro) worden opgelegd.
 • Deze gemeenschapsdienst omvat maximum 15 uur. Het aantal uren en de uit te voeren taken staan in verhouding tot de leeftijd en de capaciteiten van de minderjarige.
 • De geldboete moet worden opgelegd aan de ouders. De minderjarige of zijn of haar ouders kunnen tegen deze beslissing kosteloos in beroep gaan bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechter kan de boete nog vervangen door een maatregel van behoeding, bewaring of opvoeding.

Meer info bemiddeling

Marco Netten
Bemiddelingsambtenaar
Tel. 014 40 96 76
marcus.netten@turnhout.be

Bedrag boete

De sanctionerend ambtenaar kan een administratieve geldboete opleggen van maximum 350 euro. Voor een minderjarige vanaf 16 jaar is het maximum 175 euro. De ambtenaar kan ook beslissen om een gemeenschapsdienst op te leggen.

Het college van burgemeester en schepenen kan bij wijze van administratieve sanctie overgaan tot:

 • De administratieve schorsing van een afgegeven toestemming of  vergunning afgeleverd door de gemeente.
 • De administratieve intrekking van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente.
 • De tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

GAS 4 - stilstaan en parkeren

Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten en steden bepaalde parkeerinbreuken sanctioneren met een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit wordt GAS 4 genoemd. De stad past deze procedure sinds 1 februari 2022 toe.

Vroeger werden deze inbreuken behandeld door het parket.

Het gaat om volgende inbreuken:

 • Inbreuken op de regels rond het stilstaan en parkeren
 • Het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) die worden vastgesteld door automatisch werkende toestellen

Protocolakkoord

Voor deze inbreuken werd een protocolakkoord afgesloten met de procureur des Konings. In dit akkoord staan bepalingen over informatie-uitwisseling, de manier van behandeling van de dossiers en rapportering. 

Procedure

De politie of een gemeentelijke vaststeller stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.

U ontvangt een brief (niet aangetekend) met de omschrijving van de overtreding en een uitnodiging tot betaling van de sanctie binnen een termijn van 30 dagen.

Per categorie is wettelijk vastgelegd hoe hoog de geldboete is:

 • 1e categorie: 58 euro

Voorbeelden: overtredingen van een verbod voor stilstaan of parkeren op woonerven, parkeren in voetgangerszones, parkeren in tegengestelde rijrichting, onjuiste aanduidingen maken op de parkeerschijf, fiets hinderlijk of gevaarlijk parkeren, negeren verbodsbord verboden toegang in beide richtingen of voetgangerszone, ...

 • 2e categorie:  116 euro

Voorbeelden: parkeren op het voetpad, parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder de officiële kaart, …

AIs u niet akkoord bent met de opgelegde sanctie, of u was niet  de bestuurder op het moment van de feiten, kunt u binnen diezelfde 30 dagen schriftelijk verweer indienen. Dit kan via het webformulier verweer of webformulier aanduiding bestuurder.

Is de boete hoger dan 70 euro, dan kunt u vragen om mondeling gehoord te worden.

Telefonisch verweer is niet mogelijk.

Vervolgens zal de sanctionerend ambtenaar uw verweer beoordelen:

 • wordt uw verweer als ongegrond beoordeeld, dan volgt opnieuw een uitnodiging tot betaling van de sanctie. Er start opnieuw een termijn van 30 dagen.
 • wordt uw verweer als gegrond beoordeeld, dan wordt het dossier afgesloten of wordt de boete eventueel aangepast.

Als u geen verweer indient én u betaalt de boete niet binnen de 30 dagen, dan volgt een nieuwe herinneringsbrief met het verzoek om binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te betalen.

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar kan u binnen de maand beroep instellen bij de politierechtbank.

GAS 5: beperkte snelheidsovertredingen

Sinds 1 februari 2021 hebben steden en gemeenten de mogelijkheid om kleine snelheidsovertredingen via GAS te sanctioneren op plaatsen waar de maximumsnelheid beperkt is tot 30 of 50 km/u. In Herentals is deze procedure vanaf 1 oktober 2022 van kracht.

Welke snelheidsovertredingen komen in aanmerking?

Alleen snelheidsovertredingen die aan elk van deze voorwaarden voldoen, kunnen met een GAS-boete gesanctioneerd worden.

 1. De overtreding vindt plaats op een weg waar een snelheidsbeperking van 30 km/u of 50 km/u geldt.
 2. De overtreding is een maximale overschrijding met 20 km/u van de maximumsnelheid.
 3. De overtreding wordt vastgesteld door een automatisch toestel, volledig gefinancierd is door het stadsbestuur.
 4. De overtreding wordt begaan door een meerderjarig of rechtspersoon.
 5. Er wordt op hetzelfde moment geen andere overtreding vastgesteld.

Wordt er niet aan al deze voorwaarden voldaan, dan wordt de snelheidsovertreding met een strafrechtelijke sanctie beboet.

Wie kan deze GAS-boete krijgen?

 • Iedereen ouder dan 18 jaar
 • Rechtspersonen (vzw’s, vennootschappen,…)

Procedure

 • De politie stelt de overtreding vast met een camera en maakt een proces-verbaal op.
 • De politie bezorgt dat proces-verbaal binnen 14 dagen aan de sanctionerend ambtenaar.
 • De sanctionerend ambtenaar bezorgt het proces-verbaal aan de overtreder, samen met de vermelding van de hoogte van de administratieve geldboete, binnen de 14 dagen na de dag waarop hij het proces-verbaal heeft ontvangen.
 • De overtreder heeft 30 dagen de tijd om de boete te betalen of te betwisten.

Er zijn drie scenario’s mogelijk:

 1. U betaalt de boete binnen 30 dagen. De procedure is afgerond en stopt.
 2. U dient binnen de 30 dagen een schriftelijk verweer in.

Als u  niet akkoord bent met de GAS-boete of geef u was de bestuurder niet, dan kunt u schriftelijk verweer indienen binnen 30 dagen na kennisgeving van de boete. Mondeling verweer is niet mogelijk. Verweer indienen kan via het webformulier verweer of webformulier aanduiding bestuurder.

De sanctionerend ambtenaar beslist binnen 30 dagen of uw verweer gegrond is.

 • Vindt de sanctionerend ambtenaar het verweer ongegrond, dan ontvangt u deze beslissing samen met een herinnering van de boete. Hierna hebt u opnieuw 30 dagen tijd om de boete te betalen, tenzij u bij de politierechtbank beroep aantekent tegen deze beslissing.
 • Vindt de sanctionerend ambtenaar het verweer gegrond, dan moet u geen boete betalen en is het dossier afgesloten.
 1. De boete wordt niet betaald en er wordt geen verweer ingediend. In dit geval ontvangt u een betalingsherinnering per post.