Kwalificatievereisten tewerkstelling in Het Hummeltjeshof

Hummeltjeshof biedt groepsopvang en voorschoolse opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar.

Kwalificatievereisten voor kinderbegeleiders in Hummeltjeshof

Gekwalificeerde medewerkers zijn belangrijk voor een professionele en veilige kinderopvang. Al onze medewerkers moeten volgende kwalificaties hebben:

 • minimaal een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • diploma of kwalificatiebewijs waarmee je conform de richtlijnen van Kind & Gezin kan werken als kinderbegeleider. Ga na of je in aanmerking komt en jouw diploma/kwalificatie voorkomt in deze lijst.
 • geldig attest “attest levensreddend handelen bij baby’s en kinderen” op het moment van je aanstelling
 • blanco uittreksel uit het strafregister – model 2 dat niet ouder is dan 3 maanden.

Ben je laatstejaarstudent?

Je mag deelnemen aan de selectieprocedure als je verwachte afstudeerdatum valt vóór het einde van de selectieprocedure. Vermeld de verwachte datum van afstuderen bij je sollicitatie en bezorg ons voor je aanstelling je diploma.

Afwijking van kwalificatievereisten?

 • Heb je niet het juiste ervaringsbewijs? Dan kan je bij Kind & Gezin een afwijking vragen. Vermeld dit bij je sollicitatie, voeg een kopie toe van je aanvraag aan Kind & Gezin én bezorg ons uiterlijk op het moment van de aanstelling het door Kind & Gezin goedgekeurde ervaringsbewijs.
 • Je hebt (nog) geen geldig attest “attest levensreddend handelen bij baby’s en kinderen”?
  Je mag deelnemen aan de selectieprocedure als je op het moment van de aanstelling een geldig attest kunt voorleggen. Vermeld in je sollicitatie dat je het attest nog moet behalen, bezorg ons de datum van je inschrijving én bezorg ons een kopie van je attest uiterlijk op het moment van de aanstelling.

Heb je een buitenlands diploma?

Je mag deelnemen aan de selectieprocedure onder volgende voorwaarden:

 • bezorg ons samen met je sollicitatie een bewijs van je aanvraag tot homologatie / erkenning bij Kind & gezin OF
 • bezorg ons uiterlijk op het ogenblik van je aanstelling het bewijs van gelijkwaardigheid, afgeleverd door NARIC of Kind & Gezin.

Taalkennis Nederlands

Je moet voldoende actieve kennis hebben van de Nederlandse taal. Dit wordt opgelegd door het decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters (artikel 6, §1, 4°).  Bovendien is de kennis van het Nederlands essentieel om communicatie met Kind en Gezin, met Zorginspectie, ouders en collega’s mogelijk te maken en de richtlijnen en aanbevelingen te begrijpen en zo een kwalitatieve werking te realiseren.  Dit is het vereiste taalniveau:

 

Spreken/luisteren

Lezen/schrijven

ERK-niveau

Richtgraad

ERK-niveau

Richtgraad

Kinderbegeleiders

B1

2
(modules 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

A2

1

Verantwoordelijke kinderdagverblijf

B2

module 3.1

B1

2
(modules 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

Dit zijn de mogelijkheden

 • je hebt 9 jaar lager en secundair onderwijs gevolgd waarbij Nederlands de onderwijstaal was OF
 • je hebt een certificaat Nederlands als vreemde van de Nederlandse taalunie OF
 • je hebt een bewijs van het Huis van het Nederlands/Agentschap inburgering en integratie OF
 • je hebt een certificaat van Selor OF
 • je hebt een (deel)certificaat van een instantie erkend door het Vlaams ministerie van  Onderwijs en Vorming, en waarop het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming het toezicht uitoefent.

Als je geen van deze attesten hebt, dan moet je een taaltest doen. Voor informatie:

Heb je nog vragen, dan mag je mailen naar personeelsdienst@herentals.be of bellen naar 014-28 50 80.