Belasting publiek toegankelijke ruimten

Het stadsbestuur van Herentals moedigt het ondernemerschap aan en ondersteunt handelaars, horeca-eigenaars, ondernemers of dienstverleners. De stad wil zo een veerkrachtig kernwinkelbeleid realiseren. Voor de financiering van promotieacties, initiatieven, investeringen en evenementen in functie van de promotie van het handelsgebeuren in de stad, wordt een belasting geheven.

De ondernemer met een publiek toegankelijke ruimte, is verplicht om jaarlijks ten laatste op 30 april aangifte te doen via het aangifteformulier. Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken, stuurt de stad een voorstel van aangifteformulier. Als de gegevens op dit voorstel onjuist of onvolledig zijn moet u dit ten laatste op 30 april verbeterd en vervolledigd terugsturen. Als de gegevens op het voorstel overeenstemmen met de belastbare toestand, bent u niet verplicht dit formulier tegen 30 april terug te sturen.

U kunt tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient bezwaar schriftelijk en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.