Belasting op leegstand van gebouwen en woningen

De stad heft elk jaar een belasting op woningen en gebouwen die minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het leegstandsregister. De belasting moet betaald worden door de houder van het zakelijk recht. U moet geen aangifte doen, de stad berekent de belasting op basis van het leegstandsregister.
 
U kunt tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.