Belasting op inname openbaar domein

De stad heft een belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein door het plaatsen van constructies en materialen (schutsels, stellingen, kranen, containers, bouwmaterialen, ...) bij bouw, verbouwing of verhuizing. De belasting moet betaald worden door de natuurlijke of rechtspersoon die het openbaar domein in gebruik neemt. De aanvrager moet zijn aanvraag online indienen bij het stadsbestuur. Dit gebeurt ten laatste 7 kalenderdagen voor de inname van het openbaar domein. De behandeling van laattijdige aanvragen kan niet gegarandeerd worden.
 
U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van contante inning.