Belasting voor het inzamelen en verwerken van afval via het Diftarsysteem

Het inzamelen van afvalstoffen van haar inwoners is een wettelijke verplichting voor de stad.

De stad heft daarom een belasting op het inzamelen en verwerken van afval via Diftar. De belasting moet betaald worden door de referentiepersoon (gezinshoofd) van elk gezin dat in Herentals is ingeschreven. Ook bedrijven, handelszaken, scholen, verenigingen en instellingen die via Diftar hun afval verwerken, moeten de belasting betalen.

IOK Afvalbeheer stuurt u een eerste betalingsuitnodiging (saldo) van 50 euro. Van zodra het drempelbedrag (7,5 euro) is overschreden, krijgt u een nieuwe betalingsuitnodiging.

Een vaste belasting is verschuldigd door alle belastingplichtigen voor:

  • de terbeschikkingstelling van inzamelrecipiënten voor restafval
  • de gescheiden ophaling aan huis van andere afvalfracties zoals papier en karton, PMD en de verwerking en de recyclage daarvan
  • het gebruik van het recyclagepark
Dit bedrag bedraagt per aansluitpunt 20,40 euro per jaar of 1,70 euro per maand, en wordt verrekend op uw saldo.
Voor de terbeschikkingstelling van een GFT-container van 40 l of 120 l is een bijkomende belasting van 1,70 euro per maand verschuldigd die eveneens wordt verrekend op uw saldo.

Bij elke lediging van uw container wordt een bedrag van uw saldo afgehouden: het tarief per kilogram x het aantal aangeboden kilo’s afgerond op 2 cijfers na de komma.

Het tarief per kilogram is voor restafval 0,30 euro en voor GFT 0,22 euro.