Raadpleegomgeving

Bekendmaking besluitenlijsten

Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de lokale besturen om de besluiten van een aantal van hun politieke organen op een lijst te publiceren op hun website binnen de 10 dagen nadat ze genomen zijn.

Inzage/afschrift besluit

Indien u een besluit wil inkijken of er een afschrift van wil ontvangen dan moet u dit schriftelijk aanvragen. 
U kunt uw aanvraag per brief (Stadsbestuur Herentals, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals) of per e-mail (info@herentals.be) richten aan het stadsbestuur. 

In de aanvraag moet u duidelijk de volgende zaken vermelden: 

  • uw naam en adres (indien u de aanvraag indient voor een andere persoon, moet u ook de identiteitsgegevens van die persoon vermelden)
  • welk besluit u graag wil inzien of een afschrift van wil krijgen
  • eventueel de vorm waarin u de gevraagde informatie wil ontvangen.

Klacht tegen besluiten

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.
U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen een besluit van de gemeenteoverheid of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Via de Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur komt u meer te weten over het indienen van een klacht. U vindt er een antwoord op volgende vragen:
 
  • Wie kan klacht indienen?
  • Tegen welke beslissingen kunt u een klacht indienen? 
  • Tegen welke beslissingen kunt u geen klacht indienen?
  • Binnen welke termijn moet u een klacht indienen?
  • Hoe dient u een klacht in?
  • Wat doet de toezichthoudende overheid met uw klacht?
  • Beroep bij de Raad van State