Planologisch attest

Bedrijven die zonevreemd zijn, of bedrijven die door een gewestplan hun uitbreidingsmogelijkheden zien beperkt worden, kunnen via het planologisch attest aan het stadsbestuur vragen om geregulariseerd te worden. Het planologisch attest maakt duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

Voorwaarden

U kunt een planologisch attest aanvragen wanneer:

 • het gaat om een bestaand bedrijf
 • het bedrijf is hoofdzakelijk vergund
 • het bedrijf is niet verkrot
 • het bedrijf is milieuvergunnings- of meldingsplichtig, of het is een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf
 • er is nood aan een planwijziging
 • er is geen lopend of recent afgerond planningsproces met betrekking tot de bedrijfssite
 • het dossier moet opgemaakt zijn door erkend ruimtelijk planner
 • eventuele ontbrekende dossierstukken moeten binnen de door de stad opgelegde termijn aangevuld worden

Procedure

 • als u vragen hebt over de procedure, voorwaarden, ... van een planologisch attest, maak dan een afspraak met de dienst omgeving.
 • u stelt het dossier op samen met een erkend ruimtelijk planner
 • u dient het dossier in. Dat kan aangetekend via de post of aan het onthaal tegen ontvangstbewijs (zonder afspraak). De aanvraag bestaat uit twee afgedrukte exemplaren en één digitaal exemplaar.
 • de stad behandelt het dossier, behalve in een aantal uitzonderingen
 • volledig- en ontvankelijkheidsverklaring
 • adviesronde + openbaar onderzoek (30 dagen)
 • beslissing + kennisgeving
 • beroepsmogelijkheid

Het besluit wordt genomen binnen de 120 dagen. In het besluit staat een uitspraak over het al dan niet behouden van de bestaande vestiging. In geval van behoud bepaalt het besluit de ontwikkelingsmogelijkheden op korte en lange termijn . Afhankelijk van het besluit maakt de stad al dan niet een plan op voor de wijziging van een bestemming. 

Kostprijs

Een planologisch attest is gratis.