Opportuniteitsadvies bij opstart, verhuis en uitbreiding kinderopvang

Voortaan kan het agentschap Opgroeien aan elk lokaal bestuur vragen om een advies te formuleren over de aanvragen van nieuwe kinderopvang binnen de gemeente.

Wilt u starten met een nieuwe groepsopvang of wilt u met uw opvangvoorziening verhuizen naar een ander pand binnen de gemeente of bent u van plan om uw opvang uit te breiden met meer dan 8 plaatsen, dan moet u voortaan een opportuniteitsadvies aanvragen bij het lokaal bestuur.

Het doel van het opportuniteitsadvies is om in gesprek te gaan over de noden aan kinderopvang in de gemeente, om een opvangaanbod te creëren dat toegankelijk is voor de gezinnen en op een goede manier verspreid is over de gemeente. Uiteraard blijft het een vrijblijvend advies en is het aan de organisator om de afweging te maken in welke mate het zinvol is om met de opvang die hij voor ogen heeft van start te gaan.

De gemeenteraad keurde in haar zitting van 6 september 2022 volgende criteria en de procedure van het opportuniteitsadvies voor Herentals goed.

Criteria

 1. Het opvanginitiatief is vlot bereikbaar en er is een goede spreiding van het aanbod.
   
  1. De opvang is centraal gelegen en gemakkelijk te bereiken met een beperkte mobiliteitsimpact. Een gunstig advies van de diensten omgeving en mobiliteit is vereist.
    
  2. De opvanglocatie werkt met flexibele opvanguren: de opvanguren liggen minimum 30 minuten voor en na de standaarduren van 7 uur tot 18 uur, of de opvangvoorziening is open  op zaterdag. Daarnaast heeft de opvangvoorziening ruimere openingsdagen dan de verplichte 220 openingsdagen per jaar.
    
  3. Het opvanginitiatief omschrijft in zijn pedagogische visie of in zijn huishoudelijk reglement maatregelen om occasionele opvang mogelijk te maken.
    
  4. Het opvanginitiatief is toegankelijk, betaalbaar en heeft een sterke visie op zijn sociale functie.
    
 2. Het opvanginitiatief werkt op basis van inkomenstarief of engageert zich om deel te nemen aan elke uitbreidingsronde of in te gaan op elke subsidiemogelijkheid die het Agentschap Opgroeien hiertoe lanceert.
   
  1. Er is een goede geografische verdeling, ook op het niveau van de deelgemeenten, tussen inkomensgerelateerde en niet-inkomensgerelateerde opvang.
    
  2. Het opvanginitiatief kan een concreet groeipad voorleggen rond de realisatie van zijn sociale functie, het biedt financiële tegemoetkomingen en zorgt voor ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Hiervoor neemt het opvanginitiatief een aantal concrete initiatieven waaronder:
   1. het vragen van het inkomenstarief (en geen maximumtarief) bij ongerechtvaardigde afwezigheid;
   2. het vragen van een verminderde waarborg;
   3. het toestaan van afbetalingsplannen;
   4. het helpen aanvragen van een individueel verminderd tarief.
     
 3. Samenwerking en betrokkenheid op lokaal niveau
   
  1. ​​​​​​​De organisator is een actief betrokken lid van het lokaal overleg kinderopvang, neemt deel aan vergaderingen,  geeft signalen door aan de dienst kinderopvang en werkt inhoudelijk mee aan thema’s kinderopvang.
    
  2. De organisator is een actief en betrokken netwerkpartner van het Huis van het Kind Middenkempen.
    
  3. De organisator engageert zich in de samenwerking binnen het digitaal loket Opvang Vlaanderen. Hij beheert zijn eigen profiel, antwoordt tijdig op nieuwe aanvragen van ouders en werkt actief mee aan de verplichte registratieopdracht. De organisator werkt constructief samen met de loketverantwoordelijke bij problemen of vragen van ouders.
    
  4. De organisator neemt deel aan het jaarlijks overleg met alle deelnemers van het lokaal loket kinderopvang Middenkempen.

Beoordelingsprocedure

 1. De aanvraag tot opportuniteitsadvies wordt tijdig, namelijk minimaal 30 dagen voor de indiendatum bij agentschap Opgroeien, ingevuld via www.herentals.be/kinderopvang.
   
 2. De aanvrager krijgt een ontvangstmelding van de stad Herentals en, indien nodig, de vraag om bijkomende informatie aan te leveren. Aan deze ontvangstmelding worden mogelijkheden tot hoorrecht gevoegd, moest de organisator opmerkingen willen formuleren bij het voorstel of advies.
   
 3. Het lokaal bestuur zal aan de hand van drie kwalitatieve criteria een advies formuleren. Dit advies wordt voorbereid door de coördinator kinderopvang, de schepen van kinderopvang en de voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Het advies wordt opgenomen in het aanvraagdocument.
   
 4. Het advies gaat ter kennisname naar het college van burgemeester en schepenen en naar het Lokaal Overleg Kinderopvang (via e-mail indien er geen fysiek overleg is in de periode van 30 kalenderdagen).
   
 5. De organisator ontvangt het advies binnen de 30 kalenderdagen via e-mail. De organisator heeft dan 30 kalenderdagen de tijd om al dan niet een opmerking te formuleren bij het advies of gebruik te maken van het hoorrecht. Dit geneurt met een e-mail naar info@herentals.be, zodat er een gesprek kan ingepland worden. Het hoorrecht is een recht om gehoord te worden, geen bezwaarprocedure. De organisator zal gehoord worden door de personen die het advies geformuleerd hebben, namelijk de coördinator kinderopvang, de bevoegde schepen en de voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Op basis van dit gesprek kan het advies nog bijgestuurd worden voor het mee te sturen met de vergunningsaanvraag.