Opcentiemen personenbelasting

Opcentiemen op de personenbelasting is een belasting op basis van het inkomen dat de belastingplichtige verwief in het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar. Het bedrag van deze belasting wordt berekend door het verschuldigd bedrag van de personenbelasting aan de federale overheid te vermenigvuldigen met het percentage vastgesteld voor de gemeente. Voor Herentals is dit 7,2 %. Dus: als u 100 euro verschuldigd bent aan de federale overheid, komt er 7,20 euro bovenop voor de stad Herentals. 

Elke inwoner die op 1 januari in Herentals woont, moet de opcentiemen betalen. U moet geen aangifte doen, de inning gebeurt automatisch door de federale overheid.

Bezwaren tegen de belastingen dient u in bij de FOD Financiën.