Missie en visie

Missie

Herentals als historische hoofdstad van de Kempen zal verder groeien als een warme stad waar het aangenaam wonen, werken en vertoeven is in een groene omgeving. Als actieve stad met regionale functie blijven we toch een stad op mensenmaat. Met een divers en uitgebreid aanbod willen we de economische sterkhouder van de regio blijven.

1. historisch en authentiek karakter koesteren en verzilveren

De stad Herentals heeft een historisch en cultureel erfgoed waar bewoners en toeristen met veel bewondering naar kijken. We beschikken over een ruim potentieel dat zowel in publieke (Begijnhof, Augustijnenklooster, Lakenhal, Le Paige, stadspoorten, Sint-Waldetrudiskerk, … ) als in privé-handen is (Koetshuis Le Paige, Posterijen, Besloten Hof, art center Hugo Voeten, …).

2. groei van de stad realiseren

Vanuit ruimtelijk perspectief heeft Herentals de opdracht om verder te investeren in haar rol als kleinstedelijk gebied. Deze positie in de Zuiderkempen verplicht Herentals te streven naar een demografische en economische groei, maar met oog voor het behoud van de eigen identiteit en het behoud van voldoende open ruimte. Deze groei zal een impact hebben op de stadsorganisatie. De nodige randvoorwaarden moeten aanwezig zijn om deze gestage groei te begeleiden (bv. verwerking aantal dossiers bij toename aantal woningen en bedrijven).

3. economische sterkhouder blijven

Herentals is een geografisch knooppunt van weg-, spoor- en waterwegen. De stad heeft daarom alles in zich om in de toekomst verdere economische welvaart te realiseren. Deze koppositie in de Kempen is een uitstekende troef om zowel extra inwoners aan te halen als om economisch verder te groeien. Deze knooppuntfunctie geeft echter ook aanleiding tot kwetsbaarheid en verplicht de stad waakzaam te zijn met betrekking tot mobiliteit, rampenplanning, …
We zijn niet alleen een geografisch knooppunt, maar worden ook door de bovenlokale overheid erkend als stad met centrumfunctie en de aanwezigheid van een VDAB-opleidingscentrum, een CAW, een belastingkantoor, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de Vlaamse Milieumaatschappij, BLOSO, …
We willen die rol blijven opnemen en verder bestendigen.

4. groene omgeving

Ondanks de bevolkingsdichtheid en de centrumfunctie blijft Herentals een gezonde omgeving om in te wonen en een plaats waar de levenskwaliteit hoog is. Ook in de toekomst willen we de groei van onze stad koppelen aan het behoud van voldoende open ruimte en een goed aanbod van water, bos en landbouwgebied. We pleiten voor duurzame groei met aandacht voor mens, milieu en maatschappij.

5. stad op mensenmaat

Voor onze burgers willen we een warme, aangename samenleving zijn waar iedereen zich thuisvoelt en waar het verenigingsleven volop kan bloeien. Hoewel het de ambitie is om verder demografische en economische groei te realiseren, willen we dit doen met behoud van de eigenheid en het warme menselijke karakter. In Herentals kennen mensen elkaar nog, ontmoeten ze elkaar. Ook bij verdere groei willen we deze positieve eigenschappen bewaren.

6. actieve stad met regionale functie met een divers en uitgebreid aanbod

Herentals beschikt over een regionaal ziekenhuis, een uitgebreide OCMW-dienstverlening en een historisch sterk aanwezige onderwijscluster.
Op het vlak van wonen, werken, winkelen, onderwijs, zorg en vrije tijd ligt alles binnen handbereik. Zowel op het gebied van sport en recreatie (Netepark, De Vossenberg, BLOSO, schaatsbaan) als op het gebied van cultuur (cultuurcentrum, Le Paige, …) heeft de stad verschillende troeven in handen. Herentals is sterk, zowel op het gebied van aanbod en infrastructuur als op het gebied van verenigingsleven. De grote uitdaging bestaat erin de verbindingen tussen de verschillende domeinen maximaal uit te spelen (bv. shoppen koppelen aan cultureel en sportief aanbod).

Visie

Herentals is door voldoende economische en demografische groei en een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid, een zelfdragende stad met behoud van haar eigenheid en gemoedelijk karakter.

Strategische doelstellingen

1. Maatschappelijke oriëntatie

A. Herentals groeit.
Het stadsbestuur ondersteunt de demografische en economische groei met een aanpassing van de dienstverlening en een versterking van de diensten die actief zijn op het vlak van grondgebonden zaken.

B. Herentals blijft groen.
Het stadsbestuur waarborgt een gezonde, groene en kwaliteitsvolle leefomgeving, ook met een toenemende bevolkingsdichtheid en de regionale functie die de stad typeert.

C. Herentals behoudt regionale uitstraling.
Het stadsbestuur bespaart prioritair op het vrijetijdsaanbod, maar behoudt zijn regionale uitstraling. Het stadsbestuur blijft een kwaliteitsvolle dienstverlening organiseren.

D. Herentals investeert verder in sociaal beleid en veiligheid.
Het OCMW, de brandweer en de politiezone krijgen de nodige middelen om hun kerntaken te vervullen.

2. Klantoriëntatie

De gebruiker van onze klantgerichte dienstverlening weet na het eerste contact met de stadsorganisatie waar hij verder geholpen kan worden.
De stad moet zich organiseren op een manier dat de klant correct, volledig, professioneel en binnen een redelijke termijn een antwoord krijgt, op een vriendelijke manier, en waarbij de klanttevredenheid wordt gemeten, zodat de organisatie zich daarop kan bijsturen.

3. Interne organisatie

De stadsdiensten evolueren naar een wendbare, moderne administratie via een zinvolle geografische en organisatorische clustering, automatisering en geïntegreerde processen.

4. Talentmanagement

Het stadsbestuur erkent en stimuleert als werkgever de talenten en motivatie van zijn medewerkers en zet ze in voor de realisatie van zijn maatschappelijke doelstellingen.

5. Financiën

Het stadsbestuur streeft op korte en lange termijn naar een gezond financieel evenwicht, met een fiscaal beleid en tarievenbeleid dat billijk en correct is.

Waarden

- Respect
- Loyaliteit
- Integriteit
- Rechtvaardigheid
- Verantwoordelijkheidszin
- Klantgerichtheid.