Poederleeseweg - Aanleg van vrijliggende fietspaden

Bewonersvergadering 23 februari 2016

Op 23 februari 2016 stelde de stad haar plan voor tijdens een bewonersvergadering. De vergadering ging voornamelijk over de rooilijnen en de onteigeningen.
 

Presentatie

Plannen

 

Gedetailleerde parkeernota

Definitieve onteigeningsplannen

De definitieve onteigeningsplannen worden door het studiebureau gefinaliseerd in de loop van de maand september 2019 en zullen vervolgens hier online worden gezet.

Waarom wordt er geen dubbelrichtingsfietspad aangelegd aan één kant van de rijweg in plaats van een enkelrichtingsfietspad aan elke kant van de rijweg?

Bij de aanleg van fietspaden is het aangewezen het vademecum fietsvoorzieningen te volgen. Dit geeft aan dat enkelrichtingsfietspaden veel veiliger zijn dan een dubbelrichtingsfietspad. Het is bewezen dat er veel meer ongevallen gebeuren bij een dubbelrichtingsfietspad en dit is te wijten aan het verwachtingspatroon van bestuurders. Bestuurders kijken voornamelijk naar die zijde waar ze verkeer verwachten, fietsers die uit onverwachte – maar reglementaire – richting komen worden dan sneller over het hoofd gezien.
 
Bovendien worden er enkel subsidies uitgekeerd door de hogere overheid als we met het Vademecum fietsvoorzieningen rekening houden.

Waarom wordt er plaatselijk dan toch een dubbelrichtingsfietspad aangelegd?

Het klopt dat plaatselijk (en over beperkte lengtes) langs één zijde van de rijweg een dubbelrichtingsfietspad wordt aangelegd (opgelet: in deze gevallen blijft het enkelrichtingsfietspad aan de andere kant van de rijweg steeds behouden).
 
Plaatselijke dubbelrichtingsfietspaden worden aangelegd om het aantal oversteekplaatsen te beperken. Bij het inrichten van oversteekplaatsen spelen steeds de volgende twee overwegingen:
 • Veiligheid van de fietsers: fietsers zijn van nature geneigd om de kortste en/of veiligste weg te nemen en het aantal oversteekbewegingen tot een minimum te beperken.  
 • Functie ‘doorgaand verkeer’ van een gewestweg: het creëren van een oversteekplaats ter hoogte van elke zijstraat voldoet niet aan het verwachtingspatroon van bestuurders op een gewestweg, hetgeen gevaarlijke situaties zou kunnen opleveren.
Het is steeds een evenwicht zoeken tussen twee bovenstaande overwegingen bij de bepaling van de locatie van oversteekplaatsen. Meestal zijn de getelde fietsintensiteiten hierbij van doorslaggevende aard. 

Waar komen deze plaatselijke dubbelrichtingsfietspaden?

 • Vanaf kruispunt Olympiadelaan tot aan ovonde Wellens aan de kant van de oneven huisnummers (is reeds uitgevoerd tijdens asfalteringswerken van 2013)
  • fietsers die vanuit Nederrij naar Netepark/Sport Vlaanderen rijden hoeven niet over te steken.
 • Vanaf paadje tussen Poederleeseweg 88-90 tot aan kruispunt Olympiadelaan aan kant van de even huisnummers 
  • fietsers van de achterliggende wijken kunnen op die manier oversteken aan het verkeerslichtengeregeld kruispunt aan de Olympiadelaan.
 • Vanaf Meivuurstraat tot aan Watervoort aan de kant van de oneven huisnummers 
  • Op basis van fietstellingen is gebleken dat er ter hoogte van Watervoort merkelijk meer fietsers oversteken dan ter hoogte van Noord-Dauwenland. Er komt een oversteekplaats ter hoogte van de Watervoort. Fietsers die vanaf Watervoort naar de Meivuurstraat willen rijden, kunnen dit doen via het dubbelrichtingsfietspad.

Waarom worden de grondeigenaars/bewoners die onteigend worden niet persoonlijk aangeschreven met duidelijke informatie?

De bedoeling van de bewonersvergadering in 2016 was om het ontwerp onteigeningsplan af te toetsen bij de bewoners. Op basis van opmerkingen van de bewoners hebben we nog aanpassingen uitgevoerd zodat we nu een definitief onteigeningsplan hebben.
 
Eind 2019 of begin 2020 wordt een nieuw bewonersoverleg georganiseerd waarin de onteigeningsprocedure nogmaals zal worden toegelicht.
 
Daarna gaat IOK bij elke eigenaar apart langs om de individuele grondverwerving te bespreken. Specifieke vragen met betrekking tot de grondverwerving van uw perceel kunnen tijdens dit plaatsbezoek besproken worden.

Wanneer gaat de aanleg van de vrijliggende fietspaden van start?

Op dit moment is dat nog niet duidelijk omdat eerst alle grondverwervingen moeten gerealiseerd zijn. Als alles vlot verloopt gaan de werkzaamheden ten vroegste in 2021 van start.
 
In de tweede helft van 2019 stemmen we verder af met alle partijen (gemeentebesturen van Lille, Vorselaar en Herentals; rioolbeheerders Pidpa, Fluvius en Aquafin; nutsmaatschappijen) welke werkzaamheden we het beste combineren in een gezamenlijk uitvoeringsdossier in functie van een zo efficiënt mogelijke ‘minder-hinder-aanpak’.  Ook bekijken we dan op welk grondgebied de werken van start zullen gaan. U krijgt hierover meer informatie tijdens het bewonersoverleg eind 2019 of begin 2020.

Het hellingspercentage van mijn oprit gaat nog steiler worden omdat de vrijliggende fietspaden verder van de rijweg komen te liggen. Hoe wordt dit opgelost?

Dit wordt geval per geval bekeken, maar de doelstelling is om de hellingspercentages van de opritten niet steiler te maken dan ze op dit moment zijn.
 
Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen, bijvoorbeeld:
 • Aanpassen van het lengteprofiel van het fietspad. Dit wil zeggen dat het fietspad op bepaalde plaatsen hoger komt te liggen zodat het hoogteverschil tussen de rijweg en de oprit over een grotere afstand kan opgevangen worden (Het plaatselijk hoger leggen van het fietspad gebeurt geleidelijk aan zodat u hier als fietser niet veel van merkt).
 • Aanpassingen op privéterrein zodat het hoogteverschil tussen de rijweg en de oprit over een grotere afstand kan opgevangen worden (ter info: aanpassingswerken op het private terrein worden steeds als laatste optie ingezet).

Mijn oprit staat niet, niet op de juiste plaats of onvoldoende breed ingetekend. Passen jullie de plannen nog aan?

Het klopt dat enkele opritten niet of niet op de juiste plaats werden ingetekend. Het studiebureau kijkt deze na en brengt de nodige aanpassingen aan op de plannen.

Met betrekking tot de breedtes van de opritten hanteert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) volgende principes:
 • Eén oprit per woning met een maximale breedte van 4,5 meter
 • Indien mogelijk, geclusterde opritten voorzien bij aangrenzende percelen. Een geclusterde oprit is maximum 7 meter breed.
 • Landbouwpercelen of percelen met een sterke verkeersgeneratie (bv benzinestation) krijgen een oprit van maximum 7 meter.
 • Bij benzinestations is een aparte in- en uitrit toegelaten.  
Op bovenvermelde principes staat AWV enkel afwijkingen toe indien ze omstandig worden gemotiveerd (bv rijcurvesimulatie).

Op de plannen staat regelmatig de vermelding ‘1 meter voor nutsleidingen’. Wat is de functie van deze zone en wordt deze ook als voetpad aangelegd?

De zone van 1 meter voor nutsleidingen is specifiek voorbehouden voor de aanleg van alle mogelijke nutsleidingen zoals elektriciteit, water, aardgas, telefonie, distributie,...  Deze zone dienst zowel voor de huidige nutsleidingen als voor eventuele toekomstige opportuniteiten.

De nutsmaatschappijen vragen dat deze zone van 1 meter als onverharde berm of in een kleinschalige verharding (bv klinkers) wordt aangelegd om toekomstige werken zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren, zoals:
 • het aanleggen van nieuwe hoofdleidingen in de toekomst
 • het realiseren van private huisaansluitingen naar aanleiding van een nieuwbouw
 • het uitvoeren van werken naar aanleiding van storingen op de kabels/leidingen.
In het ontwerp is de ‘zone voor nutsleidingen’ maximaal ingetekend als onverharde berm omdat regenwater hierin gemakkelijker infiltreert. Er is hierop slechts één uitzondering, namelijk aan de even zijde vanaf huisnummer 6 tot huisnummer 106. Daar wordt een voetpad in klinkers aangelegd en komen de nutsleidingen onder het voetpad te liggen.

Waarom is de bushalteplaats ter hoogte van huisnummer 84 tem 88 zo ruim ingetekend?

Het inrichten van bushalteplaatsen gebeurt volgens het vademecum bushaltegids van De Lijn.
 
Op deze plaats is gekozen voor een haltehaven (=> buiten de rijbaan) omdat het zich in de onmiddellijke nabijheid van het verkeerslichtengeregeld kruispunt Olympiadelaan-Poederleeseweg bevindt. 
 

We zijn bezorgd dat de openbare langsparkeerplaatsen langs de Poederleeseweg zullen ingenomen worden door bezoekers van het Netepark en Sport Vlaanderen.

In het parkeeronderzoek hebben we gedetailleerde parkeertellingen uitgevoerd waaruit we kunnen besluiten dat het aantal voorziene parkeerplaatsen in de zone tussen huisnummer 6 en 106 voldoende is om de bestaande parkeerdruk op te vangen.
 
Langs de andere kant is het een terechte opmerking dat we nu over openbare parkeerplaatsen spreken zodat deze door iedere weggebruiker kunnen ingenomen worden. Indien in de toekomst blijkt dat er zich herhaaldelijk problemen voordoen, zal de stad de situatie opnieuw evalueren.

Kan er vanaf Watervoort een snelheidsbeperking van 50 km/u en/of een trajectcontrole ingevoerd worden?

De stad is eveneens vragende partij om een snelheidsbeperking van 50 km/u in te voeren vanaf Watervoort, maar AWV heeft aangegeven de huidige situatie te willen behouden om wille van de doorstromingsfunctie van gewestwegen en om wille van de leesbaarheid van de verschillende wegprofielen.

AWV onderzoekt momenteel de mogelijkheden en randvoorwaarden voor het plaatsen van een trajectcontrole op de Poederleeseweg. Meer informatie hierover krijgt u op het bewonersoverleg eind 2019 of begin 2020.

Waarom worden alle werken niet gelijktijdig aangepakt?

Enkele jaren geleden zijn er verkeerslichten geplaatst aan het kruispunt met de Olympiadelaan en is de Poederleeseweg opnieuw geasfalteerd. Nu worden er nieuwe fietspaden aangelegd. Bovendien is er ook al lang sprake van een ondertunneling van de Poederleeseweg.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (het Vlaamse Gewest) is bevoegd voor gewestwegen en Infrabel is verantwoordelijk voor de spoorwegen. Zij moeten de nodige budgetten voorzien om werken te kunnen uitvoeren aan gewest- en/of spoorwegen.

De stad ijvert er steeds voor om werken maximaal met mekaar te combineren, maar we waken er ook over dat het ene dossier (de ondertunneling), het andere dossier (aanleg van veilige fietspaden) niet op de lange baan schuift.

Het dossier van de ondertunneling is een heel complex project waaraan heel wat studiewerk voorafgaat. Onlangs hebben AWV en Infrabel hun engagement uitgesproken om de ondertunneling van de Poederleeseweg verder in detail te zullen bestuderen. De stad blijft ijveren dat zowel AWV als Infrabel daarna de nodige budgetten voorzien voor de effectieve realisatie.

Veelgestelde vragen