Volksraadpleging

Bij een gemeentelijke volksraadpleging kunnen de bewoners van een gemeente hun mening geven over zaken van gemeentelijk belang. De gemeenteraad neemt deze beslissing, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de inwoners van de gemeente. Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste 3.000 inwoners.
 
Wie een verzoek wil indienen of wenst deel te nemen aan een volksraadpleging moet:

  • in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn;
  • de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt;
  • over zijn politieke en burgerlijke rechten beschikken.

Om een verzoek tot volksraadpleging in te dienen moet u aan deze voorwaarden voldoen op de datum waarop u het verzoekschrift indient. Om deel te nemen aan de volksraadpleging moet u aan de tweede en derde voorwaarde voldoen op de dag van de raadpleging, en aan de eerste voorwaarde op de datum waarop de lijst van deelnemers aan de volksraadpleging wordt afgesloten.
 
Documenten
 
Verzoekformulier volksraadpleging
Handtekeningenformulier volksraadpleging
 
Hoe?

  • De deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht.
  • Elke deelnemer heeft recht op één stem.
  • De stemming is geheim.
  • De volksraadpleging kan enkel op een zondag plaatsvinden. De deelnemers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 13 uur. Zij die zich voor 13 uur in het stemlokaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten.
  • De deelnemers aan de volksraadpleging ontvangen een oproepingsbrief. Er kan ook bij volmacht worden gestemd.

Er wordt pas tot stemopneming overgegaan indien ten minste 3.000 inwoners aan de raadpleging hebben deelgenomen. De uitslag is niet bindend.
 
Wat meebrengen?
 
De deelnemers brengen hun identiteitskaart en oproepingsbrief mee en eventueel de formulieren specifiek voor het stemmen bij volmacht.