Belasting op tweede verblijven

De stad heft een belasting op tweede verblijven. Een tweede verblijf is een woongelegenheid waarin de persoon die er verblijft, niet zijn hoofdverblijfplaats heeft. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf, ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt of wanneer het tijdelijk niet gebruikt wordt.

U bent verplicht jaarlijks aangifte te doen. Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken, stuurt de stad een aangifteformulier aan gekende belastingplichtigen. U bezorgt het formulier binnen de maand ingevuld en ondertekend terug aan het stadsbestuur (College van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals). U kunt het ook mailen naar aangifte@herentals.be of faxen naar het nummer 014-21 78 28. Als u geen of een foutieve aangifte doet, wordt u belast volgens de gegevens waarover de stad beschikt en kan de belasting worden verhoogd. Een nieuwe belastingplichtige moet zelf aangifte doen. Als uw rechtspositie wijzigt, moet u dit binnen de maand aangetekend melden.

U kunt tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

( Herpublicatie op 26 juli 2019: redactionele correctie zonder inhoudelijke wijziging)