Belasting op terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg

De stad heft een belasting op het uitstallen of plaatsen van terrassen, koopwaren, verkoopautomaten of tekstborden op de openbare weg. De belasting moet betaald worden door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt. Is deze persoon niet gekend, dan moet de belasting betaald worden door de eigenaar van het pand waar het openbaar domein werd ingenomen.

U bent verplicht om jaarlijks ten laatste op 30 april aangifte te doen via het aangifteformulier. Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken, stuurt de stad een voorstel van aangifteformulier. Als de gegevens op dit voorstel onjuist of onvolledig zijn moet u dit ten laatste op 30 april verbeterd en vervolledigd terugsturen. Als de gegevens op het voorstel overeenstemmen met de belastbare toestand, bent u niet verplicht dit formulier tegen 30 april terug te sturen.

U kunt tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.