Belasting op publiciteitspanelen

De stad heft een belasting op publiciteitspanelen. Publiciteitspanelen zijn alle constructies waarop reclame is aangebracht die zichtbaar is vanop de openbare weg. Ook muren, omheiningen en elektronische schermen waarop reclame verschijnt, vallen onder deze belasting. De belasting moet betaald worden door de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van het paneel. Wanneer deze persoon niet gekend is, moet de eigenaar van het paneel de belasting betalen.

U bent verplicht om jaarlijks ten laatste op 30 april aangifte te doen via het aangifteformulier. Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken, stuurt de stad een voorstel van aangifteformulier. Als de gegevens op dit voorstel onjuist of onvolledig zijn moet u dit ten laatste op 30 april verbeterd en vervolledigd terugsturen. Als de gegevens op het voorstel overeenstemmen met de belastbare toestand, bent u niet verplicht dit formulier tegen 30 april terug te sturen.

U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.