Belasting op openluchtrecreatieve terreinen en verblijven

Herentals heeft een belastingreglement op openlucht recreatieve terreinen beter gekend als kampeerterreinen. Kampeerders maken gebruik van de stedelijke accommodaties maar dragen niet bij in de kosten via het betalen van gemeentelijke belastingen. Door de belasting op de openlucht recreatieve terreinen leveren de uitbaters van de kampeerterreinen een financiële bijdrage. 
 
U bent verplicht om jaarlijks ten laatste op 30 april aangifte te doen via het aangifteformulier. Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken, stuurt de stad een voorstel van aangifteformulier. Als de gegevens op dit voorstel onjuist of onvolledig zijn moet u dit ten laatste op 30 april verbeterd en vervolledigd terugsturen. Als de gegevens op het voorstel overeenstemmen met de belastbare toestand, bent u niet verplicht dit formulier tegen 30 april terug te sturen.
 
U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.