Belasting op nachtwinkels

De stad heft een éénmalige openingsbelasting en een jaarlijkse belasting op de uitbating van een nachtwinkel. De belasting moet betaald worden door de uitbater van een nachtwinkel.
 
U bent verplicht om jaarlijks ten laatste op 30 april aangifte te doen via het aangifteformulier. Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken, stuurt de stad een voorstel van aangifteformulier. Als de gegevens op dit voorstel onjuist of onvolledig zijn moet u dit ten laatste op 30 april verbeterd en vervolledigd terugsturen. Als de gegevens op het voorstel overeenstemmen met de belastbare toestand, bent u niet verplicht dit formulier tegen 30 april terug te sturen.
 
U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.