Belasting op het opruimen van sluikstorten

De stad heft een belasting op het opruimen van sluikstorten. De belasting is verschuldigd door de persoon die het afval achtergelaten, opgeslagen of gestort heeft of door de persoon die voor de vervuiler burgerlijk aansprakelijk is. 

U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.