Belasting op het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten

De stad heft een belasting op het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten, voor het opgraven van lijken en voor het openen en sluiten van grafkelders, urnekelders en geconcedeerde nissen op de stedelijke begraafplaatsen. De belasting moet betaald worden door de aanvrager.
 
U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd in binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.