Belasting op het afleveren van administratieve stukken

De stad heft een belasting op het afleveren van administratieve stukken. Administratieve stukken zijn elektronische identiteitskaarten, elektronische vreemdelingenkaarten, Kids-ID’s, attesten van immatriculatie, internationale paspoorten en het voltrekken van een huwelijk, ... De belasting moet betaald worden door personen of instellingen aan wie deze stukken worden uitgereikt.

U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van contante inning.