Belasting op begravingen van niet-inwoners

De stad heft een belasting op begravingen, asverstrooiingen of bijzettingen in het columbarium of het urneveld op de gemeentelijke begraafplaats voor personen die op het ogenblik van hun overlijden hun domicilie niet hadden in de stad. De belasting moet betaald worden door de aanvrager.

De belastingplichtige kan een vrijstelling krijgen van betaling als:

  • de overledene een voor het vaderland gevallen militair of burger is.
  • hij op moment van overlijden in een instelling verbleef buiten Herentals en tot op het moment van zijn opname in die instelling zijn domicilie had in de stad Herentals.

De belastingplichtige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.