Belasting op afleveren rijbewijs

De stad heft een belasting op het afleveren van rijbewijzen in ID-1 formaat en internationaal rijbewijzen in papier. De belasting is verschuldigd door personen aan wie deze stukken worden uitgereikt.

U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van contante inning.
 
Gepubliceerd op 6 februari 2014.