Bejaardenwoningen te huur

Stad Herentals verhuurt in Herentals en Noorderwijk woningen aan 65-plussers en mensen met een handicap. 

Voorwaarden

  • 65 jaar zijn of ouder
  • koppels waarvan minstens één partner 65 is
  • personen met een beperking van minstens 66% FOD Sociale Zekerheid. Uw aanvraag moet goedgekeurd zijn door het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst.

Procedure

U schrijft zich in op de wachtlijst. De wachtlijst is zijn enkel bedoeld voor personen die effectief een bejaardenwoning willen huren. U kunt dus niet preventief inschrijven. Een maatschappelijk werker zorgt voor de inschrijving, het sociaal onderzoek en het beheer van de wachtlijst.  Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst beslist en houdt rekening met 3 criteria:

  • woonplaats/domicilie van kandidaat
  • volgorde op de wachtlijst
  • de sociale en financiële situatie van kandidaat-huurders. 

Als er een woning vrij komt, dan neemt een maatschappelijk werker contact op met de eerstvolgende kandidaat.  In principe is dat de eerste kandidaat van de wachtlijst, maar het OCMW kan hiervan afwijken en kan beslissen om voorrang te geven aan kandidaten wiens sociale of financiële situatie een snelle oplossing vergt. Dit gebeurt aan de hand van een grondig onderzoek. U mag uiteraard de woning eerst bezichtigen samen met de maatschappelijk werker. U mag de woning ook weigeren, maar dit kan maximum 2 maal.  Bij een derde weigering wordt u van de wachtlijst geschrapt. U kunt dan wel opnieuw inschrijven, maar dan komt u achteraan op de lijst terecht.

Basishuurprijzen (worden geïndexeerd)

  • 475 euro voor woningen ‘t Woud

De woningen rond het woonzorgcentrum Sint-Anna (Vorselaarsebaan) en het Begijnhof worden voorlopig niet meer verhuurd.

Huurtoelage en huursubsidie

De sociale dienst kan aan zijn huurders een huurtoelage toekennen. De huurder kan ook een huursubsidie aanvragen bij de Vlaamse Overheid.