Begijnhofpark

De stad Herentals startte in oktober 2014 met een studieopdracht om de groene long tussen het begijnhof, de Augustijnenlaan en de Hellekens op te waarderen. Dit gebied, erkend als beschermd stads- en dorpsgezicht, vormt een unieke verbinding tussen het stadscentrum en de groengebieden Hellekens, Olens Broek en Langendonk. Voor de studieopdracht werkte de stad samen met landschapsarchitectenbureau Atelier Parkoer.

In het najaar van 2015 diende de stad een projectvoorstel in voor de projectoproep 'Natuur in je buurt' van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Met deze oproep wil het ANB projecten ondersteunen die zorgen voor meer en beter groen in de verstedelijkte omgeving. Jammer genoeg kende het ANB geen subsidies toe aan het project.

De stad zet echter door met de plannen, zij het in een afgeslankte versie. De stad pastte het ontwerp gedeeltelijk aan en zal sommige elementen gefaseerd aanpakken.

Timing van de werkzaamheden

  • Op 6 juni start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het Begijnhofpark. Eerst wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd aan de achtertuinen van de begijnhofwoningen. Dat zorgt ervoor dat het regenwater naar de Maasbeek vloeit.
  • Net voor de bouwvakante rooit de aannemer een groot aantal bomen en struiken om het terrein klaar te maken voor de aanleg van het park.
  • De aanleg start op 1 augustus en omvat het vergroten van de poel, het verlengen van de Maasbeek, het aanleggen van paden en bruggetjes en de groenaanleg.
  • Als alles volgens de planning verloopt, zijn de werkzaamheden in november afgerond.

Gunning van de opdracht

Op 13 februari 2017 gunde het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor de aanleg van het Begijnhofpark aan nv De Peuter uit Herentals. De opdracht omvat onder meer het rooien van bomen en struiken, het uitgraven van de poel, het verlengen van de Maasbeek, het aanleggen van paden en bruggetjes en de groenaanleg. Het tweede deel van de opdracht bestaat uit het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel voor de begijnhofwoningen. De kostprijs bedraagt 464.331 euro.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed kent een premie van 20.000 euro toe aan de stad voor het werken aan dit beschermde erfgoed.

Inspraakmomenten

De stad organiseerde kwaliteitsvolle toelichtingen en inspraakmomenten, zowel voor omwonenden en geïnteresseerden als voor verenigingen en adviesraden.

  • Op 8 november 2014 vond een eerste inspraakmoment plaats met een wandeling door het projectgebied. De stad en het studiebureau lichtten de beweegredenen en de kansen van het project toe. Via een luchtfoto kon u uw mening geven over de beleving en de toekomstmogelijkheden voor dit groene gebied, rekening houdend met de bestaande waarden. Een presentatie van dit inspraakmoment is niet beschikbaar, omdat de toelichting voornamelijk met schetsen op het terrein plaatsvond. Via een handig fotoboek kon u wel voor en na de toelichting op eigen houtje een verkennende wandeling maken en uw ervaringen delen.
  • Op 27 december 2014 werd het ontwerpvoorstel toegelicht. Bij de opmaak van het ontwerp hielden de stad en het studiebureau in de mate van het mogelijke rekening met de opmerkingen uit het voorgaande infomoment.
  • Het nieuwe aangepaste ontwerp werd voorgesteld tijdens een infomoment op 27 juni 2016.